Now showing items 432-451 of 3758

  • Defektide kaardistamine ravila silla tehnilise seisukorra hindamisel kasutades ehitusinfo mudelit 

   Sarapuu, Elari (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
   Lõputöös kajastatud teemad on praegusel ehitusmaastikul väga aktuaalsed, käsitledes endas BIM projekteerimist ja selle visualiseerimist virtuaal-,liit- ja segareaalsuses. Viimase kümnendiga on antud valdkond teinud hüppelise ...
  • Defektide kaardistamine sildade tehnilise seisukorra hindamisel kasutades ehitusinfo mudelit 

   Kütt, Kerdo; Rannamäe, Ranno (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2019)
   Käesolevas lõputöös „Defektide kaardistamine sildade tehnilise seisukorra hindamisel kasutades ehitusinfo mudelit“ on välja töötatud meetod silla tehnilise seisukorra hindamise käigus fikseeritavate defektide kaardistamiseks, ...
  • Defektse toote analüüsiprotsess ja võimalikud parendusettepanekud ABB AS näitel 

   Raal, Priit (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Käesoleva lõputöö teema tekkis defektsete toodete analüüsiprotsessist ning sellega seonduva defektsete toodete tagastusprotsessi probleemidest. Lõputöös on kirjeldatud defektsete toodete tagastusprotsessi ning defektsete ...
  • Deinstitutsionaliseerimisega seotud riskid ja erihoolekande klientide toetamine kogukonnas 

   Tuvi, Margus (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
   Lõputöö koosneb 63 leheküljest. Töös on 4 tabelit ja 3 joonist. Töös on kasutatud 59 allikat. Lõputöö teema aktuaalsus on seotud erihoolekande deinstitutsionaliseerimisega Eestis, mille tulemusena suunatakse psüühiliste ...
  • Detaili ''Hark 5377/125 XL'' survevaluvormi projekteerimine ja tehnoloogia 

   Kuusk, Reio (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2010)
   Käesoleva lõputöö eemärgiks oli luua ülevaade survevaluvormi projekteerimise etappidest ja konstrueerida survevaluvorm detaili ''Hark 5377/125 XL'' valmistamiseks. Antud eesmärgi täitmiseks on toetutud ettevõtte kogemustele ...
  • Detaili 336957.02 tootmistehnoloogia koostamine 

   Laus, Anton (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
   Lõputöös on töötatud välja tehnoloogia lintkonveieri ehk transportööri mootori korpuse töötlemiseks. Tehnoloogia töötati välja lähtudes DMG 100 U duoBLOCK töötlemiskeskuse võimalustest töödelda selliste suurte gabariitidega ...
  • Detaili tootmisprotsessi kiirendamine STAR SR20 7-teljelisel pingil 

   Veršinin, Dmitri (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
   Tehtud tööst selgus, et mõned ettevõtte asjad on käest ära ja vajavad lisatähelepanu. Tehtud lõputöö alusel oli tehtud analüüs ja mõned muudatused on juba töökohas rakendatud. Nüüdsest peavad vahetusevanemad juba programmi ...
  • Dexsil PetroFLAG analüsaatori usaldusväärsus reostunud pinnasest naftasaaduste määramisel 

   Jõesaar, Silver (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Töös iseloomustati pinnasest naftasaaduste määramise akrediteeringut omava ettevõtte Ecolabor OÜ poolt kasutatavat standardit ja seadmeid pinnaseproovides naftasisalduse määramiseks. Välja on toodud üksikasjalik selgitus ...
  • Diagnostikaruumi ventilatsiooni ja jahutussüsteemi konstrueerimine 

   Erissaar, Andres (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2016)
   Lõputöö eesmärgiks oli mootoristendi jahutussüsteemi ja mootori õhuvõtusüsteemi ehitamiseks vajalike arvutuste tegemine ja selle analüüsimine. Mootori töötamisel kiirgab ruumi soojusenergiat ja heitgaase. Selle tarbeks ...
  • Dialoogid 

   Kuzmina, Olga (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2014)
   Õppevideo sisaldab dialooge, kuidas end uues töökohas tutvustada.
  • Dialoogid 2 

   Kuzmina, Olga (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2014)
   Lühidialoogid tutvumise õppimiseks
  • Dialoogid autokeskuses 

   Kuzmina, Olga (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2018)
   Autotehnika üliõpilaste erialase vene keele dialoogid
  • Diferentsiaalvõrrandid 

   Safiulina, Elena (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2010)
   Õppevahend "Diferentsiaalvõrrandid" (edaspidi DV) on Tallinna Tehnikakõrgkooli õppeaine "Diferentsiaal- ja integraalarvutus" (RKE002, 3EAP) osa. Siin vaadeltakse esimest järku diferentsiaalvõrrandeid, kuna nimetatud teooriat ...
  • Digilog project: IO1 results (1-3) 

   DIGILOG Team (2021-11-10)
   The materials represent intellectual outputs (IO1: 1-3) for the DIGILOG project (Erasmus+ KA203 – Strategic Partnerships for higher education, agreement number: 2018-KA203-06, start date: 01.09.2018, end date: 31.08.2021).
  • Digilog project: IO1 results (4-5) 

   DIGILOG Team (2021-11-12)
   The materials represent intellectual outputs (IO1: 4-5) for the DIGILOG project (Erasmus+ KA203 – Strategic Partnerships for higher education, agreement number: 2018-KA203-06, start date: 01.09.2018, end date: 31.08.2021). ...
  • Digilog project: IO1 subject descriptions 

   DIGILOG Team (2021-11-12)
   These are the descriptions of the subjects belonging the study module produced for the DIGILOG project (Erasmus+ KA203 – Strategic Partnerships for higher education, agreement number: 2018-KA203-06, start date: 01.09.2018, ...
  • Digilog project: IO2 results (ID) 

   DIGILOG Team (2021-11-10)
   The materials represent intellectual outputs (IO2) for the DIGILOG project (Erasmus+ KA203 – Strategic Partnerships for higher education, agreement number: 2018-KA203-06, start date: 01.09.2018, end date: 31.08.2021). ...
  • Digilog project: piloting materials 

   DIGILOG Team (2021-11-17)
   Some piloting materials for the DIGILOG project (Erasmus+ KA203 – Strategic Partnerships for higher education, agreement number: 2018-KA203-06, start date: 01.09.2018, end date: 31.08.2021).
  • Digisõltuvuse mõju laste sotsiaalsele- ja vaimsele arengule 

   Annamaa, Reelika (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-05)
   Töö pealkiri on „Digitaalse sõltuvuse mõju laste sotsiaalsele- ja vaimsele arengule“. Lõputöö koosneb 51 leheküljest ning sisaldab 40 eestikeelset ja 7 ingliskeelset allikat. Digitaalsest meediast on viimastel aastakümnetel ...
  • Digitaalse kahjuavalduse arendus sõiduki- ja liikluskahjude käsitlemisel 

   Jõgeva, Maarek (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
   Antud lõputöös läbi viidud uuring digitaalsete kahjuavalduste ja liiklusõnnetus teadete leidmisel ning nende võrdlemisel andis teada, et juba elatakse ajastul, kus on olemas digitaalsed kahjuavaldused ja liiklusõnnetus ...