Now showing items 980-999 of 3758

  • Ihaste sild. Ideest teostuseni 

   Idnurm, Juhan (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2016)
   Betoonitehnoloogia päev 2016 - esitlus
  • Illuka vallas Kurtna külas riigimaantee nr 32 Jõhvi - Vasknarva km 10,34 - 11,54 äärse jalg- ja jalgrattatee eelprojekt 

   Popov, Igor (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2014)
   Lõputöö on koostatud vastavalt lähteülesandele ja Illuka valla detailplaneeringule. Lõputöös on esitatud üks võimalikest jalg- ja jalgrattatee lahendusest. Hetkel puudub Kurtna külas jalg- ja jalgrattatee, mis tagab ...
  • Iluteenindajate töörõivaste kavandamine OÜ Siili iluteenusele 

   Pärtel, Kelli (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-19)
   Lõputöö raames arendati iluteenindajate töörõivaks kaks kittel-kleiti ,,Liisa’’ ja ,,Jane’’. Lõputöö on jaotud viieks suuremaks peatükiks - mudelite kavandamine, konstruktsioon ja tehnoloogia, lekaalide valmistamine, ...
  • Imikurõivaste lõigete väljatöötamine 

   Kukk, Johanna (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Lõputöö eesmärgiks oli valmistada välja töötada tooted imikutele, mis vastaksid imiku vajadustele vastavalt vanusele. Toodete väljatöötamise eeltööks oli uurida välja lapsevanemate või laste hooldajate vajadused ja probleemid ...
  • Immobilaiseri kodeerimine 

   Markvart, Riho (2018)
   Uurimustöö koosneb sissejuhatusest, neljast peatükist, kokkuvõttest ja kasutatud allikastest. Töös käsitletakse immobilaiseri tööpõhimõtet, seadmeid ning kuidas need omavahel töötavad. Veel on juttu Huffmani kodeerimisest ...
  • Immobilaiseri raadioside 

   Nööri, Tõnu (2018)
   Kääesolev uurimusvtöös käsittletakse immobilaiseri olemust ja selle kasutusvaldkondi. Annab ülevaate, kuidas toimub suhtlemine võtme ja seadme vahel. Töö koostamisel uuriti, milline on süsteemi tööpõhimõte.
  • Immobilaiseri seadmed 

   Vunukainen, Kardo (2018)
   Iseseisvas uurimustöös käsitletakse immobilaiseri süsteemi komponente ja selgitatakse nende tööpõhimõtet.
  • Immobilaiseri süsteemi toimimine 

   Rohtla, Anton (2018)
   Iseseisvatöö ülesehitus koosneb kolmest osast. Esimeses osas tuuakse esile, mis asi on immobilaiser ja millisteks tüüpideks jagunevad immobilaiserid ning lähemalt ajaloost. Teises osas on esile toodud olulised immobilaiseri ...
  • Incoterms 2000: Transfer of risk from the seller to the buyer 

   Rodriquez, John (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2009)
   Interactive exercise to test recall of incoterm abbreviations.
  • Indeksite süsteemi loomine DPD Eesti AS näitel 

   Siir, Lauri (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-13)
   KOKKUVÕTE Käesolev lõputöö käsitles eelsorteerimise süsteemi juurutamist ning sellega seonduvate programmide ja seadmete kasutust DPD Eesti AS näitel. Uuritav probleem lähtus pidevast vajadusest kasvatada kullerite ...
  • Info liikumise parendamine AS Tallink Duty Free logistikakeskuses 

   Tarkus, Elina (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2018)
   Paljud laod kannatavad informatsiooni piiratud liikumise all. See tähendab, et konkreetse üksuse soovid ei ole teada kõikidele osapooltele. Sellise olukorra üheks põhjuseks on ettevõttes toimiva infosüsteemi ja –tehnoloogiate ...
  • Infoliikumise mõjutegurid haridusasutuse näitel 

   Konsa, Kristi (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-06)
   Käesoleva uurimistöö raames keskendub autor haridusasutuse infoliikumise korraldusele. Lõputöö eesmärk oli välja selgitada infoliikumist toetavad ja takistavad tegurid koolis ning empiirilise uuringu põhjal teha ...
  • Infomaterjal Etra Balti AS-le plastmaatriksiga komposiitmaterjalidest 

   Voolaine, Fiona (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2013)
   Vajadus kirjutada antud lõputööd teemal ’’Infomaterjal Etra Balti AS-le plastmaatriksiga komposiitmaterjalidest’’ tekkis tänu sellele, et komposiitmaterjalid on tänapäeva tööstuses tähtsal kohal ning kõik müügiinsenerid ...
  • Infopäeva sissejuhatus (Asfaldivõrgud) 

   Tõnts, Taavi (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Infopäeva sissejuhatus (Asfaldivõrgud)
  • Infosüsteem ja seda toetav rutiin 

   Tammaru, Enn (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2011)
   Infosüsteem ja seda toetav rutiin
  • Infovahetus häiresüsteemis 

   Kozlovski, Nikita (2018)
   Antud uurimistöö ülesandeks on vaja selgitada auto häiresüsteemi infovahetuse viisid, mille abil vahendatakse süsteemile vajalikku informatsiooni. Töö käigus oli kasutatud informatsioon, peamiselt auto käsiraamatutes, ...
  • Infovoo tõhusus tootmisettevõttes AS Norma näitel 

   Maamets, Merit (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2016)
   Käesoleva lõputöö probleemiks püstitas autor AS Norma komponentide tootmisüksuse logistikaosakonna töötajate vahelise puuduliku informatsiooni liikumise, mille tõttu ei suudeta täita kliendi tellimusi 100%-selt õigeaegselt. ...
  • Infrastruktuuri kasutustasude kehtestamise võimalik mõju Eesti autovedajate konkurentsivõimele Jonex Transport OÜ näitel 

   Tinkus, Andres (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2016)
   Ettevõtete huvides on alati hoida kulud võimalikult madalad, et tulud oleksid suuremad. Eesti transpordiettevõtete seisukohalt vaadatuna on see eriti oluline, kuna konkurents selles valdkonnas on üsna tugev. Iga uue ...
  • Inimkapitali kvaliteet ja kättesaadavus Eesti maanteetranspordi ettevõtetes 

   Kaur, Seido (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2017)
   Antud lõputöö eesmärgiks oli uurimustöö tulemuste põhjal välja selgitada Eesti maanteetranspordi veoautojuhtide inimkapitali põhinäitajad ning koostada ülevaateraport. Uurimustöö käigus koostatud küsimustikule laekunud ...
  • Inimressursi planeerimine ebaühtlaste kaubavoogude käsitlemisel Havi Logistics OÜ näitel 

   Paglant, Heigo (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2016)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli kirjeldada ja analüüsida inimressursi planeerimist ebaühtlastes kaubavoogudes HAVI Logistics OÜ-s ja võimalusel pakkuda välja lahendusi paremaks inimressursi kasutamiseks. Uurimisstrateegia, ...