Now showing items 1044-1063 of 3758

  • Jaama tänav 8 ehitustööde organiseerimine 

   Raja, Madis (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Käesoleva lõputöö ülesandeks oli lahendada Jaama tn 8 ehitustööde organiseerimise projekt, mille võib lugeda täidetuks. Seletuskirjas on antud rajatava hoone arhitektuurse ja konstruktiivse lahendi kohta piisav ülevaade ...
  • Jaapani sõiduauto tööstus Toyota ja Honda näitel 

   Tapner, Rauno (2021-12-09)
   Sõiduautotööstus on tsükliline majandussektor, mida mõjutavad paljud asjaolud-nafta hinnad, metalli hinnad, inimeste soovid, riikide erinevad regulatsioonid jne. Mõjutavaid faktoreid on palju ja sõiduautotööstused peavad ...
  • Jahimeeste suhtumine jahiturismi 

   Seiton, Kristiina (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2017)
   Tänapäeval on valdava osa jahiga tegelevate inimeste jaoks jaht vaba aja veetmise viis, millega soovitakse tegeleda ka kodupiirkonnast eemal. Jahihuvilistele on selliseks teenuseks jahiturism, mis pakub võimalust väljaspoole ...
  • Jahtide hooldus- ja hoiuhalli ehitustööde organiseerimine Kärdlas 

   Kalbus, Erkki-Siim (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2014)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli Kärdlasse, Sadama tn 30a krundile ehitatava jahtide remondi- ja hoiuhalli ehitusorganiseerimise projekt, mille raames koostas autor tehnoloogia kaardid betoonitöödele – vundamentide, soklite ...
  • Jahutussüsteemi projekteerimine formula student võistlusautole Fest15 

   Juhan, Viik (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Antud töös projekteeriti jahutussüsteem FS Team Tallinn esimesele neljaveolisele elektrivormelile. Selleks toodi välja põhimõttelised erinevused FEST15 ja varasemate elektrivormelite ehituse vahel Peamisteks erinevusteks ...
  • Jalakäijate liiklusohutuse tagamine talvisel perioodil 

   Rand, Helen (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-24)
   Kristiine, Nõmme ja Põhja-Tallinna linnosas läbi viidud vaatluste tulemustel, selgusid kõige sagedamini esinevad probleemid jalakäijate jaoks talvistes liiklusoludes. Kõige sagedasemalt täheldatud probleemideks olid ...
  • Jalakäijate liiklusohutuse tagamine Türi vallas 

   Kuivjõgi, Andra (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
   Lõputöö eesmärgiks oli luua Türi valda ühtne kergliiklusteede võrgustik. Olemasolevad kergliiklustee osad oli vaja ühendada. Lisaks ühtsele kergliiklusteede võrgustikule oli lõputöö eesmärgiks jälgida ka jalakäijate üldist ...
  • Jalakäijate ülekäiguradade valgustuse uurimine 

   Sumero, Lilian (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2017)
   Arvutustulemustest on näha, et sõidutee- ja ülekäigurajavalgustite korraga hämardamine ei mõjuta silmaga nähtavalt jalakäijate nähtavust ülekäigurajal, kuigi hämardamisel muutuvad valgustiheduste väärtused madalamaks. Seda ...
  • Jalg- ja jalgrattateede talihoole Tallinnas 

   Rand, Kaur (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2014)
   Tallinna kergliiklusteedel on olukord hea, välja arvatud ekstreemsetel juhtudel. Puhastamine toimub süsteemselt ja koristusfirmad ei saa endale võtta riski seda lohakalt teha, sest nende tööd kontrollitakse pidevalt ning ...
  • Jalgrattaga liiklemine Tallinnas ja selle arenguvõimalused 

   Hannus, Raul (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-31)
   Lõputöö analüüsis olemasolevat Tallinna jalgratta taristus, sh teed, hoiustamine, turvalisus ja varguste statistikat. Töö peamiseks probleemiks oli Tallinna puudulik jalgratta taristu - linnaelanikud ei saa turvaliselt ja ...
  • Jalgrattaliikluse turvalisuse tegurid Eestis 

   Karu, Indrek (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2018)
   Käesolev lõputöö käsitles jalgratturite turvalisuse taset Eestis ja analüüsis selle erinevaid tegureid. Uuriti seaduslikke vahendeid, infrastruktuuri taset ja üldist liikluskultuuri ning jalgratturite hinnanguid eelpoolnimetatud ...
  • Jalgrattaraja eskiislahendus Tartus Võru tänava lõigul Tehase tänav - Lootuse tänav 

   Zukker, Martti (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Antud töö eesmärgiks oli projekteerida Tartusse Võru tänavale Tehase ja Lootuse tänavate vahelisele lõigule mõlemas suunas kulgev jalgrattarada. Diplomitöö esimeses peatükis anti ülevaade töös kasutatavatest olulisimatest ...
  • Jalgrattasärgi tootearendus nutika idufirma meetodi abil 

   Saar, Liisi (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2018)
   Käesoleva töö eesmärgiks oli välja arendada elegantne vabaaja stiilis (inglise keeles smart casual) jalgrattasärk, mis vastaks sihtrühma kliendi ootustele ja vajadustele ning pakuks neile midagi enamat, kui saadaolevad ...
  • Jaotuskulude vähendamine Draka Keila Cables AS näitel 

   Salumaa, Veiko (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Kliendi soov on saada alati saada rohkem lisandväärtust ning madalamat hinda kui varem. Paratamatult on need soovid pöördvõrdelises seoses ning selline survestamine nõuab ettevõtjatelt üha enam pingutusi, et tuua enda ...
  • Jaotuslogistika efektiivsuse parendamine ettevõttes CF&S Estonia OÜ 

   Rossmann, Kert (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-12)
   Lõputöö koostamise aluseks on valitud ettevõte CF&S Estonia OÜ. Ettevõte valik on seotud autori oma ametikohaga antud ettevõttes. Uurimustöö teemaks kujunes „Jaotuslogistika efektiivsuse parendamine ettevõttes CF&S Estonia ...
  • Jaotusterminali tööefektiivsuse parendamine Rain Transport AS näitel 

   Limberg, Madis (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-13)
   Lõputöö eesmärk oli leida võimalusi, kuidas parendada jaotusterminali efektiivsust AS Rain Transport Tallinna näitel. Leida võimalikud lahendused töökorralduse muudatusteks ja analüüsida tööprotsesse, et tõsta jaotusterminali ...
  • Jaotusvedude simulatsioon AS Smarten Logistics näitel 

   Lisitski, Jaan (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2017)
   Käesolevas töös uuritavaks probleemiks on ettevõtte AS Smarten Logistics kaubikute jaotusvedude planeerimise puudumine. Eesmärgiks on läbi veoplaaniga jaotusvedude simulatsiooni langetada veoteenuste hinda. Simulatsioon ...
  • Jaotusvedudel esinevate kõrvalekallete registreerimise mudeli väljatöötamine ettevõtte OSC Transport OÜ näitel 

   Gerndorf, Maris (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2016)
   Käesolev lõputöö on kirjutatud ettevõtte OSC Transport OÜ põhjal. Diplomitöö eesmärgiks oli välja töötada kõnealusele ettevõttele jaotusveoteenuse analüüsi põhjal sobiv mudel tarneprobleemide registreerimiseks. Antud ...
  • Jawa 360 restaureerimine vastavuses vanasõidukiks tunnustamise reeglitega 

   Iva, Aigar (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2017)
   Lõputöös on käsitletud ühe mootorratta restaureerimise protsessi autori omandis oleva sõiduki Jawa 360 näitel. Tulemusena valmis töö, mis annab parema ettekujutuse uuele vanatehnika huvilisele, kes mõtleb ...
  • Jääkreostusobjektide infoallikad ja kategoriseerimine 

   Treial, Roland (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
   JRO-de likvideerimiseks on tehtud alates Eesti iseseisvumisest suuri edusamme, kuid tegevust saab veelgi parandada. Autor näeb, et suurimaks probleemiks on JRO-de olukorra dokumenteerimata jätmine, sest kui ei ole infot ...