Now showing items 2676-2695 of 3758

  • SA Jõulumäe Tervisespordikeskus reoveepuhasti rekonstrueerimise eelprojekt 

   Varis, Annika (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2014)
   Analüüsides lõputöös SA Jõulumäe Tervisespordikeskuse reovee puhastamise praegust olukorda, leidis töö autor parima võimaliku lahenduse uue reoveepuhasti rajamiseks. Selleks oli vajalik välja tuua praeguse olukorra kirjeldus, ...
  • SA KIK veemajanduse programmist rahastatud projektide tulemused 

   Natka, Krisli (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2014)
   Töös selgus, kui paljud veemajanduse programmist rahastatud väikepuhastite projektid on neile seatud eesmärgid täitnud. Tulemusi võib mõjutada andmete kvaliteet ja ebapädev opereerimine. Informatsiooni kogumisel tuvastati ...
  • SA Viljandi Haigla jäätmekäitlusteenuse arvete analüüs 

   Terasmaa, Hans (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2017)
   Käesoleva lõputöö eesmärk oli analüüsida SA Viljandi Haiglas tekkinud jäätmete koguseid ja jäätmete eest makstud tasusid aastatel 2013-2015. SA Viljandi Haigla on maakonna suurim haigla ja see on ainuke haigla Eestis, kus ...
  • Saagimise töökeskuse käivitamine Ensto Building Systems OÜ Paide tehases 

   Pomerants, Villem (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-17)
   Lõputöö eesmärk oli käivitada saagimise töökeskus Ensto Building Systems OÜ Paide tehases. See oli oluline, kuna tehas, kus eelnevalt selles töökeskuses sooritatavaid operatsioone tehti, suleti. Selle tõttu tekkis kohene ...
  • Saarde valla kohalike teede probleemide kaardistamine ja teehoiukava aastateks 2014-2017 

   Kallo, Ave (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2014)
   Kohalike teede olukord on võrreldes riigiteede olukorraga üsna halb, sest kohalike omavalitsuste võimekus on lihtsalt oluliselt väiksem. Puuduvad spetsialistid, tehnika ja ressursid. Samas on kohalike inimeste ja ettevõtete ...
  • Saaremaa Gümnaasiumi ehituse organiseerimine 

   Raadel, Siim (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-04-23)
   Käesoleva lõputöö eesmärk oli lahendada võimalikult efektiivselt Saaremaa Gümnaasiumi ehitustööde organiseerimine. Lõputöö aluseks on võetud Saaremaa Gümnaasiumi põhiprojekt, mille abil on kirjeldatud koolihoone arhitektuurset ...
  • Saaremaa Lihatööstuse külmkambri ehitustööd. Teraskarkassi montaaži ja betoonitöö tehnoloogia 

   Piipuu, Tarmo (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Lõputöö teemaks on valitud Saaremaal, Kuressaare Linnas, Pikk tänav 81 territooriumil tegutseva OÜ Saaremaa Lihatööstuse külmkambri laiendamise ehituse organiseerimise projekt. Teema on mõeldud lõputöö autorile lahendamiseks ...
  • Saaremaale veoautode remondikoja rajamise otstarbekuse analüüs 

   Padar, Jürgen (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-09)
   Planeeritava veoauto remondi ettevõtte eesmärk on teenindada kogu veoauto remondi turg Saaremaal. Klientideks on kohalikud Saaremaa veoauto firmad, kui ka külastajad mandrilt ja teistelt väikesaartelt. Töökoda planeeritakse ...
  • Sadamakülastuse maksumuse kujunemine Eesti kaubasadamates 

   Orgusaar, Greete (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2016)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli koostada ülevaade Eesti kaubasadamate sadamakülastuse maksumuse kujunemist, seejuures näidata ära ka, kui suure osa laevakülastuse maksumusest moodustavad riiklikud lootsitasud ja veeteetasu ...
  • Saksa-eesti sõnastik 

   Kaudre, Silvi (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2003)
  • Saksamaa sõiduauto tööstus 

   Sirk, Ranek (2019)
   Enamus inimesi teavad, et Saksamaal toodetakse palju autosid, aga enamus ei tea täpselt, kes toodab kui palju ning mismoodi on Saksamaa autoturul püsima jäänud või kui oluline Saksamaa autotööstus tegelikult on ja on ...
  • Saku "esimene" kultuurikeskus 

   Roosnurm, Raido (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2018)
   Käesoleva lõputöö teemaks on multifunktsionaalne kultuurikeskus Sakku, mis oleks esimene sellises mahus ja selliste funktsioonidega kultuurikeskus Sakus. Asukoha valik tulenes suurest huvist endise Saku näitusehalli vastu, ...
  • Saku Vabaajakeskus 

   Kand, Kristiane Karine (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
   Saku vabaajakeskusele on lahendatud nii sise- kui ka välialad. Arvestatud on ümbritsevate hoonete kõrgustega ning sellest tulenevalt on hoone mahud projekteeritud mitmetasandiliselt, et sobituda ümbrusega. Hoonel on kaks ...
  • Salongi valgustus - tulede valik ja ühendused 

   Kilk, Ragnar (2018)
   Uurimustöö teemaks on auto salongivalgustuse ehitus. Põhiteemadeks uurimuse käigus on tulede ja nende komponentide valik, salongivalgustuse ülesehitus ning toimimine. Eesmärgiks on leida lahendus salongitulede valikus ...
  • Salongivalgustuse nõuded 

   Ragul, Taavi (2018)
   Antud uurimustöös käsitletakse teemasid, mis puudutavad sõidukite salongivalgutsuse süsteeme. Uurimise all on millised on autotootjate poolt esitatavad nõuded, ning kas on olemas ka seadused või juhised, millest peaks ...
  • Sangaste-Keeni kergliiklustee eelprojekt 

   Paas, Ergo (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2014)
   Lõputöö tulemusena valmis Sangaste-Keeni kergliiklustee eelprojekt, mille realiseerimisel on võimalik lahendada ohutusega seotud probleemid antud lõigul. Antud projekti realiseerimisel saavad inimesed edaspidi turvaliselt ...
  • Sarrusetööde käigus 

   Alt, Aivars (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2010)
   Vead betoonitöödel
  • Saue Kultuurikeskus "Kristall" 

   Pääsuke, Kaia-Triin (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2018)
   Antud lõputöö teemaks on kultuurikeskus, mis on planeeritud Saue linna keskusesse, hõlmates keskuse parki ja selle kõrval paiknevat tühermaad. Ühelt poolt külgneb käsitletav ala eramurajooniga ning teiselt poolt 3- kuni ...
  • Saue raudteejaama kergliiklustee ehitusgeodeetiline teenindamine 

   Ränk, Reimo (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2016)
   Antud lõputöö annab ülevaate Saue linna seni uusima kergliiklustee ehitamisest geodeedi pilgu läbi. Objekti valmimisaeg oli 2015. aasta detsembri algus ja pidulik avamine 31. detsembril. Suurem osa antud tööst keskendub ...
  • Sauna kuivatusresti väljatöötamine 

   Nuder, Siim (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2017)
   Lõputöö eesmärk oli konstrueerida sauna kuivatusrest, mis oleks kiire ja turvaline alternatiiv siseruumides pesu kuivatamiseks. Töös analüüsiti toodet, turumahtu ja nõudlust. Kogu töös on välja toodud tootearendusprotsess ...