Now showing items 1824-1843 of 3758

  • M ja P Nurst AS tootmises kasutatavate plastide tehniliste andmete registri loomine 

   Treikelder, Hanna (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Ettevõtte peamisteks tegevusvaldkondadeks on elektrimaterjalide ja survevalumeetodil plasttoodete valmistamine ning elektroonikaseadmete ja kaabliköidikute koostamine. Tulenevalt ettevõtte suurest plastmaterjalide kasutamisest ...
  • Maa-alused geodeetilised tööd 

   Rõlin, Vassili (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-25)
   Põlevkivikihind ei paikne maa pinnal, vaid lasub umbes 25 meetri paksuse katendi all. Selle kättesaamiseks tuleb esmalt teostada paljandustööd katendi teisaldamiseks. Põlevkivi kobestamine ja väljamine toimub tranšees. ...
  • Maandusklemmi koostamis- ja määrimismasin 

   Puuorg, Priit (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2014)
   Masinatööstus on Eestis oluline tööstusharu, kuna siin luuakse kümnendik kogu majanduse lisaväärtustest ning rakendust on leidnud ligi 7% kõigist hõivatutest. Eestis moodustavad valdava enamiku masinaehitussektorist ...
  • Maanduspaigaldise teostus 330 kv alajaama näitel 

   Kresla, Rannar (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2018)
   Lõputöö käigus projekteeriti rajatavale 330 kV alajaamale maanduspaigaldise projekt. Alajaama maanduspaigaldise projekt on tehtud kehtivate standardite alusel ja tellija poolt esitatud nõudmistele. Lõputöö teises osas, ...
  • Maantee nr 13 Jägala-Kärevete km 19,8-31 ehituskorralduse projekt 

   Trei, Indrek (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2014)
   Valminud diplomitöös on vaadeldud ehitustööde korraldamisel mitmeid olulisi probleeme ja on üritatud leida nendele lahendusi. Kogu selle protsessi tulemusena on valminud ehitustööde korralduse projekt. Töö valmimisel on ...
  • Maanteeamet kui koostööpartner laste liiklushariduses (Liikluseohutuse seminar 2015) 

   Edasi, Solveig (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Maanteeamet kui koostööpartner laste liiklushariduses, Liiklusohutuse seminar 2015, Solveig Edasi, 9.04.2015
  • Maanteede mürasaaste vähendamise meetmete efektiivsuse analüüs 

   Rahnik, Helari (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-25)
   Kõrge mürasaaste ja sellest tulenevad probleemid inimeste häiritusele ja keskkonnale, on tõusuteel. 2021. aastal ehitatakse veelgi enam uusi põhimaanteid 2 + 2 sõiduradadega. Sellest tulenevalt võib rahvastatus linnast ...
  • Maanteedel kergliiklejate ohutuse tagamise meetmete rakendamise analüüs 

   Liblik, Kristel (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli asulavälistel teedel kergliiklejate seisukohast üles leida erinevad võimalikud riskid, mis on tingitud teest ning selle juurde kuuluvatest erinevatest infrastruktuuri objektidest. Töö teooria ...
  • Maapealse laserskaneerimise geomeetria mõju punktipilve müra tasemele 

   Veia, Kristjan (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2016)
   Pidevalt kiirenev elutempo seab ka geodeesiale piiranguid ning uusi ületamist nõudvaid takistusi. Projekteerijad ning ehitajad otsivad aina rohkem uusi viise oma töö kvaliteeti tõsta, seetõttu peab geodeesia liikuma sama ...
  • Maapealse laserskaneerimise ja aerofotogramm-meetria kasutamine inventariseerimisel 

   Kalinin, Jefim (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-25)
   Käesolevas lõputöös käsitletakse maapealse laserskaneerimise ja aerofotogramm-meetrilise tehnoloogia rakendamist hoone inventariseerimisel. Käesolev lõputöö annab ülevaate kasutatud mõõdistamismeetoditest ning tehnoloogiatest. ...
  • Maapealse laserskaneerimise mudeldamise täpsuse määramine 

   Kuurberg, Kaur (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2014)
   Antud lõputöö eesmärgiks oli uurida maapealse laserskaneerimise andmete mudeldamise täpsust. Selle määramiseks kasutati puidust kasti ja samott-toru. Skaneeritavate objektide valiku kriteeriumiks oli, et üks oleks ümar ...
  • Maapealse laserskanneerimise jaamade 3D registreerimine varieeruvate tähiste arvuga 

   Kolk, Liina (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2016)
   Käesoleva lõputöö teemaks oli “Maapealse laserskaneerimise jaamade 3D registreerimine varieeruvate tähiste arvuga”, mille eesmärgiks oli uurida erinevate ühiste arvu (2-5) mõju registreerimise täpsusele. Lähtuvalt kirjandusest ...
  • Maarjamäe Pühamu 

   Tõns, Madis (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Käesoleva diplomitöö raames loodi Maarjamäe memoriaali ja klinti ühendav pühamu, mis pakub peavarju nahkhiirtele. Projektis arvestati, et mitte häirida mägi-kadakkaera ja püst-kiviriku kasvukohti paemurru seintel. Pühamu ...
  • MaaS teenuse perspektiivid liikuvuse kujundamisel Tallinnas 

   Metslaid, Maris (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2019)
   Lõputöö käsitles MaaS teenuse perspektiive Tallinna liikuvuse kujundamisel. MaaS teenus on Tallinna kontekstis uudne teenus, mille kohta puuduvad varasemad uuringud, ning seetõttu ei ole teada, millist mõju avaldab MaaS ...
  • Maastikumuutused nahkhiirte talvituspaikade ümbruses 

   Aru, Marianne (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
   Nahkhiired on lennuvõimelised väikese või keskmise suurusega imetajad, kes kuuluvad käsitiivaliste seltsi. Eestis on kindlaks tehtud kaheteistkümne liigi esinemine, kellest levinumad on põhja-nahkhiir, pruun-suurkõrv, ...
  • Maastikusuutlik elektriliikur 

   Kivisild, Andres (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
   Lõputöö käigus püstitas autor omale eesmärkideks projekteerida maastikusuutliku invaskuutri raam koos õõtshoobade ja käändmikuga ja valida sinna juurde vajalikud komponendid. Selleks pidi autor esmalt uurima Eesti Vabariigi ...
  • Maavara säästlik kaevandamine Pudivere karjääris 

   Karon, Hannes (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2014)
   Käesoleva töö eesmärgiks oli leida Pudivere dolokivikarjääris kaevandamise tehnoloogia, mis vastaks säästva kaevandamise tehnoloogiale. Pudivere dolokivikarjäär asub Kesk-Eestis Jõgeva maakonna lääneosas, umbes 10 km ...
  • Madal- ja kõrgepinge hooldus- ja remonttööde mõju elektrivõrgu riketele 

   Aruste, Tõnis (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2018)
   Elektrienergia tarbimisega on seotud tänapäeval kogu maailm. Elektri kasutuselevõtuga oleme saanud suure tõuke inimkonna arenemiseks. Elektri ülekandmiseks ja jaotamiseks on loodud elektrivõrgud, mida pidevalt on vaja ...
  • Madalenergiahoone süsinikjalajälg 

   Karu, Ranette (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-04-19)
   Antud töö käigus on uuritud madalenergia eluhoone süsinikjalajälge. Samuti on uuritud eluhoone puhul erinevaid energiatõhusaid lahendusi. Hoonete süsinikjalajälg on oluline, kuna globaalne keskmine temperatuur on tõusmas ...
  • Madalpinge elektripaigaldise projekteerimine hajaasustuspiirkonnas 

   Männisalu, Anti (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2017)
   Lõputöö käigus projekteeriti madalpingepaigaldise elektriprojekt. Hoone elektriline lahendus on tehtud kehtivate normide, seaduste ja standardite alusel. Töö alguses vaadeldi erinevaid elektriseadmeid ning lahendusi, mis ...