TTK DSpace

TTK DSpace repositoorium säilitab ja teeb kättesaadavaks TTK lõputööd ning TTK's loodud õppematerjalid ja muud digitaalsed ressursid. Avalikud kollektsioonid ei nõua sisselogimist. Enne mitteavalikule kollektsioonile ligipääsu taotlemist registreerige ennast sisselogimise lehel.

 

Valdkonnad DSpace'is

Vali valdkond, et sirvida selle kollektsioone.

Näitamisel1 - 1 1-st

Viimased sissekanded

NimetusPiiratud juurdepääs
Ehitusettevõtete praktikad betoonpõranda jääkniiskuse mõõtmisel enne põrandakatte paigaldamist
(Tallinna Tehnikakõrgkool, 2024-05-17) Siimon, Silver; Truver, Anna
Uurimistöö probleemiks oli, et betooni jääkniiskuse mõõtmise läbiviimise tavad ja päriselu praktikad on selle protseduuri olulisuse ning samas soovitusliku iseloomu valguses kirjeldamata. Käesoleva uurimistöö eesmärk oli kaardistada ehitusettevõtete betoonpõranda jääkniiskuse mõõtmise praktikaid ning tuvastada kitsaskohtade olemasolu. Praktikate kirjeldamiseks kasutati kvalitatiivset uurimismeetodit. Viidi läbi kaheksa semistruktureeritud avatud küsimustega anonüümset intervjuud. Kõik suulised intervjuud lindistati ja transkribeeriti keskmise vastavusega. Suure hulga kvalitatiivsete andmete redutseerimiseks kasutati rühmitamist semantilise sarnasuse alusel ja tähistamist sobivate kategooriatega. Tulemused esitati nii skeemide kui ka kirjelduste ja tsitaatide kujul. Tulemuste tõlgendamisel tehti järeldusi. Lisaks tulemuste ja järelduste esitamisele toodi vastavalt uurimistöö eesmärgile välja võimalikud kitsaskohad. Uuringu andmed on täielikult anonüümsed, et tagada firmade ja osalejate privaatsus ettevõtete maine aspekti valguses. Praktikate kirjeldamiseks toodi välja betooni jääkniiskuse mõõtmise tähtsamad osapooled, kasutatavad juhendid, mõõtmise korraldajad/läbiviijad ning põhilised läbiviimise viisid, vastutuse jaotus, kasutatavad meetodid koos nende valikukriteeriumidega, mõõtmise umbkaudne ajastus ehitustsüklis, mõõtmise päriselu peamised takistused ja väljakutsed ehitusettevõtete vaatenurgast. Vastuseid ja teoreetilist raamistikku kokku viies kirjeldati üldist teadlikkust betoonpõranda jääkniiskuse mõõtmisest, mõõtmistööde teostamise kvaliteeti ning toodi välja olemasolevate praktikate võimalikud kitsaskohad. Uuringu peamise järeldusena võib välja tuua, et ehitusettevõtted on enamasti suutelised teostama kvaliteetseid mõõtmisi ja järgima betooni jääkniiskuse mõõtmise head ehitustava. Samas on siiski ruumi protseduuride ühtlustamiseks ja teadlikkuse parandamiseks, näiteks läbi jääkniiskuse piirmäärade ühtlustamise paigaldusjuhendites, infopäevade ja koolituste korraldamise, mõõtmise ehitusgraafikusse planeerimise, kaasaegsetesse mõõtmistehnoloogiatesse investeerimise, mõõtmisel ehitusalaste juhiste ja käsiraamatute parema järgimise.
NimetusPiiratud juurdepääs
Pööratav veotiisel
(Tallinna Tehnikakõrgkool, 2024-05-20) Allik, Wootele; Kangru, Tavo
Lõputöö eesmärgiks oli projekteerida ja teha tootmisküpseks uus veotiisel haagisele BIGAB B12. Aastal 2023 haagise lisavarustuse nimekiri täienes järel paigaldatava kraana võrra ja standard veotiisel selle kombinatsiooniga enam ei sobinud. Uuel veotiislil pidi olema kaks sisulist täiendust: pööramise funktsioon koos 42° kogu pöörde ulatusega ja kogupikkus vähemalt 2700 mm, et tagada piisavalt ruumi traktori ja kraana vahele. Samuti vastama ristlõike pingete osas UN 147 E/ECE/TRANS/505/Rev.3/Add.146 regulatsiooni nõudele, et tulevikus ettevõtte saaks taodelda tüübikinnituse. Ettevõtte poolt püstitatud ülesande täitmiseks esmalt autor tutvus haagise ja olemasoleva standard veotiisliga, et tagada uue toote täielik modulaarsus. Mõtestas lahti tähtsamad omadused ja disaini lahendused ning tehnoloogia. Lisaks oli mõistlik ka kaardistada juba ettevõtte tootenimekirjas olevaid detaile ja sõlmi, et vältida asjatult samalaadsete projekteerimist. Autor töötas välja lahenduse kus kahest keeviskoostust läbi sõrme ühendatav veotiisel pöörab keskliigendist hüdrosilindrite abiga. Kasutati kahte koos töötavat hüdrosilindrit, et tagada identne liikumise kiirus ja jõud olenemata pööramise suunast. Tagumine keeviskoost ehk haagise raami külge kinnituv osa jääb alati samaks ja eesmise osa vahetamisega on võimalik klientidele pakkuda eri pikkusega variatsioone. Toote pika eluea tagavad tugev konstruktsioon ja vahetatavad kuluosad. Samuti asjaolu, et toode on hõlpsasti remonditav või osaliselt asendatav. Solid Works programmi ja käsi arvutuste abil teostatud tugevusarvutused põhinesid ristlõike pingete leidmisel, et tagada 𝜎𝑏 ≤90 MPa kogu veotiisli ulatuses. Majanduslikus osas leiti prototüübi valmistamise maksumus, mis sisaldas materjali ja ostukomponentide hinda ning tööjõulu kulu koos projekteerimisega. Veotiisli prototüübi maksumus oli 6973 eurot.
NimetusAvatud juurdepääs
Pulbervärvimise jaoskonna roboti projekteerimine
(Tallinna Tehnikakõrgkool, 2024-05-14) Kask, Markus; Šverns, Peter; Rosenberg, Mait-Erik
Antud töös uuriti ettevõtte AQ Components Kodara OÜ värviliini tootmisparameetreid, mis tehnoloogiaid kasutatakse erinevates värvimise tööetappides ja kui efektiivne on värviliin. Analüüsiti hetkel toodetavate detailide mahu ja kuju eelistusi ühe aasta jooksul toodetavate detailide hulgast. Tehti uuring, et mis võimalused on robotiseerimiseks tänapäevases tootmiskeskkonnas ja mida saaks olemasolevas värvikeskuses rakendada. Võrreldi robotite tüüpe ja erinevate tootjate pakutavaid värviroboteid. Lisaks võrreldi pakutavaid lineaartelje võimalusi. Leiti, et roboti tüübi parameetrite järgi tuleb kasutada tööstusrobotit. Pakuti välja kaks lahendust värvikeskuse robotiseerimiseks. Seati tähelepanu alla olulised faktorid lahenduse efektiivseks toimimiseks. Seejärel võrreldi seadmete parameetreid, projekteeriti lisadetail või muudeti paigalduskeskkonna tingimusi. Tuginedes eelnevale valiti sobivad seadmete tüübid. Majanduslikult arvutati kahele lahendusele efektiivsuse tõus ja riskiteguriga tasuvusaeg. Ettevõttele on oluline, et tasuvusaeg oleks võimalikult madal seega valiti kahe lahenduse vahel teine lahendus, sest selle efektiivsuse tõus oli 209% võrra parem ja riskiteguriga tasuvusaeg 6,62 aasta võrra lühem.