Konspektid ja õpikud

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 77
 • Item
  Open Access
  Keskkonnafüüsika II
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2023) Eensaar, Agu
  Füüsika on loodusteadus, mis uurib looduse põhivormide (aine ja välja) kõige üldisemaid seaduspärasusi täppisteaduslike meetoditega. Füüsika ja teiste loodusteaduste piirialadele on tekkinud geofüüsika, atmosfäärifüüsika, biofüüsika ja teisi teadusharusid. Ümbritseva keskkonna füüsikaliste nähtusi käsitlevat interdistsiplinaarset teadusvaldkonda tuntakse keskkonnafüüsikana. Keskkonnafüüsika käsitleb füüsikalisi protsesse atmosfääris, hüdrosfääris, geosfääris ja biosfääris kasutades selleks kaasaegse füüsika uurimismeetodeid ja vahendeid. Keskkonnafüüsika õpikute eesmärgiks on selgitada looduslikes keskkondades toimuvaid protsesse lähtudes füüsika seaduspärasustest. Käesolev õpik on järjeks aastal 2019 ilmunud „Keskkonnafüüsika I“-le. Õpiku teises osas käsitletakse põhjalikumalt pinnasefüüsikat, heli levikut keskkonnas, elektrinähtusi ning radioaktiivsusega seotud küsimusi, mille tundmine on oluline paljude keskkonnanähtuste olemuse mõistmiseks. Samuti antakse ülevaade taastuvenergia mõningatest kasutamisvõimalustest. Õpiku kasutamine eeldab diferentsiaal- ja integraalarvutuse aluste tundmist. Selleks, et käsitletavatest teemadest oleks parem aru saada, on õpikus hulgaliselt jooniseid ja fotosid. Teadmiste süvendamiseks ja ka õpitust arusaamise kontrollimiseks on iga peatüki lõppu lisatud mõned harjutusülesanded. Õpik on mõeldud eeskätt Tallinna Tehnikakõrgkooli keskkonnatehnoloogia ja -juhtimise eriala üliõpilastele, aga on kasutatav ka Eesti Maaülikooli, Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ning Tallinna Tehnikaülikooli loodusteadusi õppivate üliõpilaste poolt. Lisaks sellele saavad siit informatsiooni keskkonnaspetsialistid, samuti loodusainete õpetajad. Loodetavasti pakub õpik kasulikku ja huvitavat teavet nii õppijatele kui ka praktikutele.
 • Item
  Restricted
  Elektrotehnika: Ülesannete lahendusi ja ülesanded
  (TTÜ, 2000) Kalda, Heljut
  Elektrotehnika lahutamatuks osaks on ülesanded, mille kaudu selguvad kvantitatiivsed seosed mitmesuguste nähtuste ja protsesside vahel. Käesolev ülesannete kogu on mõeldud otseselt mehaanikateaduskonna üliõpilastele, keile õppekavva kuulub õppeaine elektrotehnika ja elektroonika. Seda saab kasutada nii harjutustundides õppejõu juhendamisel kui ka iseseisvalt töötades. Samuti sobib see raamat ehitus- ja keemiateaduskonna üliõpilastele, kes tunnevad suuremat huvi elektrotehniliste ülesannete vastu. Käesolev raamat koosneb seitsmest peatükist, mis hõlmavad kuut teemat elektrotéhnikast ja kokkuvõtte elektroonikast. lga peatükk sisaldab kolme liiki teavet. Esiteks on lühike kokkuvõte valemitest ilma tuletuste ja pikemate kommentaarideta. Seda osa saab kasutada abimaterjalina mälule. Sellest materjalist on kindlasti vähe selieks, et omandada vastav teema ülikoolis nõutaval tasemel. Teiseks on ülesanded koos ühe võimaliku lahendusega. Siinkohal on oluline tähele panna, et toodud lahenduskäik ei ole ainuvõimalik ja võib-olla ka mitte parim, kuid see annab õige tulemuse, kui kõik operatsioonid õigesti teha. Näidislahendustes on kasutatud arvutustehnika abi, konkreetselt programme MathCad ja MatLab. Kolmandaks on ülesanded, mis on pakutud üliõpilastele iseseisvaks lahendamiseks. Osa neist on sellised, mida üliõpilane võib ise sättida nii, et oleks huvitavam või lihtsam lahendada. Igat ülesannet on hinnatud teatud punktide arvuga, mis on näidatud sulgudes ülesande järel. Seejuures on esitatud maksimaalne võimalik hinne, mis arvestab võrdselt nii lahenduskäigu ilu kui ka tulemuse vastavust seadustele.
 • Item
  Restricted
  Insener ja Kaizen
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2016) Jagomägi, Andres
 • Item
  Restricted
  Keskkonnafüüsika I
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2019) Eensaar, Agu
 • Item
  Restricted
  Tolereerimine
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2002) Purde, Mait