Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Lühendatud raamatupidamise aastaaruande vastavus eesti finantsaruandluse standardile 

  Ivanov, Ringa (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-08-17)
  Lõputöö annab ülevaate väikeettevõtja raamatupidamise aastaaruande koostisest ning koostamise käigust vastavalt raamatupidamise seaduses kehtestatud põhimõtetele ning Raamatupidamise Toimkonna juhenditele. Lõputöö teema ...
 • Puukujude Meister OÜ äriplaan 

  Saar, Margus (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-08-11)
  Lõputöö põhineb äriideel, milleks koostati äriplaan toetudes teoreetilisele raamistikule. Alustavale ettevõttele viidi läbi turu-uuring ja koostati kolme aasta finantsprognoos ning selgitati välja ettevõtte vajadus ja ...
 • Materiaalsete põhivarade arvestus OÜ Mesinet näitel 

  Klementjeva, Natalja (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-14)
  Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada OÜ Mesinet näitel materiaalsete põhivarade arvestuse vastavus Eesti finantsaruandluse standardile Lõputöö on koostatud kolme peatükina: teoreetiline osa, uuringu metoodika, ...
 • Väikettevõtte Stellana OÜ veebipõhine turundamine 

  Vagen, Helen (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-12)
  Töö on koostatud teemal „Väikeettevõtte Stellana OÜ veebipõhine turundamine“. Stellana OÜ veebilehe vajalikus seisneb selles, et püsida paremini konkurentsis ning külastaja eelistab ettevõtteid selle järgi, kas ettevõttel ...
 • IT-kasutajatoe iseteenindusportaali loomine Tallinna Strateegiakeskuse näitel 

  Moor, Risto (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-12)
  Lõputöö teemaks oli valitud IT-kasutajatoe iseteenindusportaali loomine Tallinna Strateegiakeskuse näitel. Lõputöö tulemusel arendati ja evitati Tallinna linna sisemistele klientidele suunatud IT-teenuste iseteenindusportaal. ...
 • Materiaalsete põhivarade arvestuse vastavus Eesti Finantsaruandluse Standardile tootmisettevõtte näitel 

  Reinpalu, Robin (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-10)
  The topic for the following thesis is “The compliance of tangible fixed assets accounting with the Estonian financial reporting standard on the example of a manufacturing company“. The topic is relevant due to the fact ...
 • Rahaliste vahendite haldamise veebirakenduse loomine 

  Murutalu, Riko (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-12)
  Tulenevalt sissetulekute kasvust on suurenenud vajadus eraisikutele ka vastavate rahaplaneerimise ja rahavoogude jälgimise võimaluste järele. Töö autori arvates on oluline, et loodav veebirakendus oleks eraisikule tasuta ...
 • Töömotivatsiooni uuring Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi tehnilises toetusmeeskonnas 

  Sikk, Kadi (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-12)
  Lõputöö eesmärk, hinnata Eesti Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi tehnilise toetusmeeskonna töömotivaatoreid ning motivatsioonisüsteemi, et leida võimalusi nende paremaks töömotivatsiooni toetamiseks ja lähtuvalt uuringu ...
 • Materiaalse põhivara arvestus ettevõtte OÜ H7/h6 näitel 

  Liblik-Tito, Livika (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-11)
  Ettevõtte tegevuse aluseks on vara olemasolu. Tulenevalt muudatustest Raamatupidamise Toimkonna juhendites ja raamatupidamise seaduses on põhivara arvestus avardunud, millest lähtuvalt on vaja ka pidevalt uuendada ja ...
 • Majandustarkvara Odoo ettevõtte müügiprotsessi tõhustajana 

  Rüütnurm, Artur (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-12)
  Iga ettevõtte peab ühel hetkel vaatama üle, kas tema hetkel kasutusel olevad protsessid on piisavalt tõhusad. Käsitsi andmete sisestamine täna 21. sajandil ei ole jätkusuutlik ning hakkab pidurdama ettevõtte arengut olenemata ...
 • IT-teenuste haldustarkvara juurutamine Tallinna Strateegiakeskuse näitel 

  Tsõpp, Riivo (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-12)
  Lõputöö eesmärgiks oli juurutada Tallinna Strateegiakeskusele uus IT-teenuste haldustarkvara lahendus järgides koostatud juurutusprojekti tegevuskava ja metoodikat. Peale juurutamist hinnata ja analüüsida juurutuskäiku, ...
 • Raamatupidamise sise- eeskirja koostamine AS RMW näitel 

  Kars, Eve (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-11)
  Lõputöö teema oli „Raamatupidamise sise- eeskirja koostamine AS RMW näitel“. Raamatupidamise sise- eeskiri on oluline dokument ettevõtjatele ning raamatupidajatele. Põhinõuded on kirjeldatud raamatupidamise seaduse ...
 • Eesti ettevõtte kohustused Soome ehitussektorisse sisenemisel ja seal tegutsemisel 

  Sgirka, Rauno (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-10)
  Lõputöö annab ülevaate kohustustest Eesti äriühinguga Soome ehitussektorisse sisenemisel ja seal tegutsemisel. Lõputöö eesmärk oli välja selgitada võimalikud kohustused Soome ehitussektorisse sisenemisel ja seal tegutsemisel, ...
 • Fakto Auto AS finantsmajandusliku olukorra analüüs aastatel 2017-2019 

  Kreek, Kai-Liis (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-11)
  Seoses ülemaailmselt leviva COVID-19 haigusega on kaubandussektor saanud väga tugevalt kannatada, sealhulgas automüük. Ettevõtted peaksid analüüsima põhjalikult oma tegevust leidmaks kitsaskohad ning võimalused tekkinud ...
 • Tallinna Kaubamaja Grupp AS finantsmajandusliku olukorra hindamine 

  Kozik, Krislin (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-11)
  Majanduslikud ja poliitilised kriisid mõjutavad alati majandust. Sellest lähtudes on väga oluline teada, kuidas juhtida ettevõtte varasid, et ettevõte oleks jätkusuutlik, maksevõimeline ja suudaks täita oma kohustusi ja ...
 • Töö- ja puhkeaja korraldus kaugtöö tingimustes Ida-Virumaa ettevõtetes 

  Pertel, Haide (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-11)
  Lõputöö on kirjutatud teemal „Töö- ja puhkeaja korraldus kaugtöö tingimustes Ida-Virumaa ettevõtetes.“ Töö- ja puhkeaja arvestusele on töölepingu seaduses esitatud kindel reeglistik ning töö- ja puhkeaja arvestus on ...
 • Võlgnevuste ennetamine ja sissenõudmine osaühingus Eesti Horisontaalpuur 

  Siniallik, Elina (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-11)
  Tänapäevases ühiskonnas ei saa ilma krediitmüügita konkurentsis püsida – kliendid valivad kaupade ja teenuste soetamisel endale just sellise variandi mis on neile kõige mugavam ja kasulikum. Paratamatult kaasnevad ...
 • Sõprussuhted töökohal 

  Kevade, Anett-Michell (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-11)
  Lõputöö on koostatud teemal sõprussuhted töökohal. Teema valik tuleneb asjaolust, et töötajate töötulemusi töökohal mõjutavad mitmed tegurid. Varasemad uuringud on kinnitanud, et üheks töötajate töötulemusi mõjutavaks ...
 • Personali värbamine tehnoloogia abil 

  Keerles, Kaidi (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-10)
  Empiirilise uurimuse objektis olid Eesti ettevõtted, kes tegelevad värbamisprotsessiga pidevalt ning vajavad hästi toimivat värbamisprotsessi. Uuringus osales 16 ettevõtet, kes asuvad Eesti erinevates piirkondades ning ...
 • Kinnisvaraettevõtte finantsmajandusliku olukorra analüüs 

  Kornilova, Ilona (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-11)
  Ettevõtte finantsmajandusliku olukorra analüüs ei kaota oma aktuaalsust ärimaailmas mitte kunagi, sest iga ettevõtte loomise eesmärgiks on tuua ettevõtjale kasumit ja juhtimise kvaliteedist sõltub organisatsiooni tulevik. ...

View more