Detaili ''Hark 5377/125 XL'' survevaluvormi projekteerimine ja tehnoloogia

Kuupäev

2010

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Käesoleva lõputöö eemärgiks oli luua ülevaade survevaluvormi projekteerimise etappidest ja konstrueerida survevaluvorm detaili ''Hark 5377/125 XL'' valmistamiseks. Antud eesmärgi täitmiseks on toetutud ettevõtte kogemustele ja teadmistele survevaluvormide valmistamise alal. Koostöös tellijaga on selgitatud välja vormi tööpõhimõte, kasutatavad põhikomponendid, pesade arv, mõõtmed ja kasutatav survevalumasin. Vormi valmistamise aluseks on tellija joonis detailist, mis on saadetud ettevõttele kas digitaalsel kujul sobivas formaadis või joonis, millel on vajalikud mõõdud ja parameetrid detailist. Edasi analüüsiti detaili põhjalikult, kuna sellest sõltuvad paljud survevalusüsteemi parameetrid ja tootmise tehnoloogiad. Projekteerimise käigus toodi välja vormi tähtsamad koostisosad ja püüti leida praktilisi vajadusi arvestades parim lahendus ning käsitleti vormi valmistamisega seotud küsimusi. Projekteerimise käigus toodi välja ka templi valmistamise marsruuttehnoloogia. Kuna tegemist on üksiktootmisega, siis arvestati tehnoloogia väljatöötamisel kohalike tingimuste ja võimalustega. Ettevõttes spetsiaalset tehnoloogiat välja ei töötatud, kuna aeg tellimuse saamise ja valmistamise tähtaja vahel on viidud miinimumini. Põhiline tehnoloogia tehti arvuti abiga ehk siis töötlemise programmid freespinkidele ja elektroerosiooni pinkidele. Ülejäänud koostamistehnoloogia pandi paika töö käigus ettevõtte tsehhis kohapeal. Projektis on käsitletud ka võimaluste piires majanduslikke nüansse, sest konkreetseid algandmeid omahinna arvestamiseks pole võimalik avaldada, kuid vormi realiseerimishinna ja tootmishinna vahet võib pidada rahuldavaks, kuna ettevõte sai antud tehingust kasu. Antud vormi projekteerimise käigus tutvuti erinevate tehnoloogiate valikuga ja analüüsiti materjale, millest on valmistatud nii detail kui ka vorm. Arenevas tehnoloogilises ühiskonnas tuleb olla kursis kaasaegsete tehnoloogiate ja materjalidega. Ettevõttele on kasulikum vorm valmistada väiksemate kulutustega, aga seejuures vamistada toode kvaliteetne ja kliendi nõudmisi rahuldavalt.


The purpose of this thesis was to create an overview of the design stages of compression-molded and to construct molding form of detail: ''Hark 5377/125 XL'' This objective is based on an enterprise experience and expertise in manufacturing injection molds. In cooperation with the customer was clarified form working principle, the main components used, the number of connectors, size and used injection molding machine. The basis of form preparation are contracting authority figure piece, which is sent to the company either in digital form in a suitable format, or drawing showing the dimensions and parameters for the necessary detail. After this detail was analysed depth, since on it many system parameters molding and manufacturing technologies depends on. The design process was to form the major component parts and tried to find the best solution taking into account the practical needs and addressing issues related to form manufacturing. The design process was brought to the temple construction route technology. Since it is a single production is followed, in developing we considered local conditions and opportunities. The company special work out technology was not developed since the time period between the receipt of an order and construction has been minimized. The basic technology was done with the help of computer programs, namely the processing and milling machines for electro-erosion (EDM) machine. Remainder assembly technology were put into place during the company's factory work on the site. The project has also been taken as far as the economic nuances. During form design process we learned variety of technologies, materials selection and analysis, which are used to made a detail as the form. In an evolving technological society must be familiar with modern technologies and materials, the company has made more useful form of lower costs, but also to manufacture quality product, which satisfy customer claim.

Kirjeldus

Märksõnad

Viide