Lõputööd (AT)

Sirvi

Viimati lisatud

Näitamisel1 - 20 392-st
 • NimetusAvatud juurdepääs
  Eriotstarbelise O2 kategooria haagise konstrueerimine
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2024-01-09) Kütt, Kristjan; Vennikas, Henri
  Antud lõputöö tulemusena projekteeris autor eriotstarbelise O2 kategooria haagise, mis sobib omadustelt kasutamiseks dekoratiivpuude kogumiseks avamaaistandusest. Tagamaks haagise maastikusuutlikkuse, langetas autor valiku haagise konstruktsiooni osas täishaagise lahenduse kasuks, kuna seda tüüpi haagise puhul on kõige lihtsam tagada tõusu-, ülesõidu- ning mahasõidunurgad. Antud valikuni jõudmiseks võrdles autor lahenduseks sobivate haagisetüüpide maastikusuutlikkust enim mõjutavaid omadusi ning leidis konstruktsioonilised põhjused nende taga. Projekteeritava haagise tehniliste lahenduste leidmiseks võrdles autor erinevate kasutusaspektide poolt tingitud nõudeid ning valis ostutooted selliselt, et need täidaks eesmärgid maastikusuutlikkuse, loodava haagise võimalikult madala omahinna, dekoratiivpuude transpordi ning üksiksõidukina registreerimise seisukohast. Kõige suurema osa töömahust hõivas haagise raamisosa ja telgede abiraamide koostamine. Seda põhjusel, et leida haagisele valitud telgede, täishaagise pöördlaagri ning loodava haagise raami selline kombinatsioon, mis tagaks optimaalse maastikusuutlikkuse ja haagise kasutatavuse. Lähtuvalt analoogsete maastikusuutlike haagiste saadavuse puudumisest ja omadustelt lähemate analoogide hinnast, leiab autor, et antud lõputöö raames loodud projekt on heaks sisendis väikeettevõtte tarbeks antud haagise üksikkorras tootmiseks.
 • NimetusAvatud juurdepääs
  Tudengivormeli FEST 24 akumudel
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2024-01-08) Maiko, Mägi; Kaido , Hiieleek
  Lõputöö raames sai koostatud elemendi mudel vastavalt testitud andmetele. Ehitati üles akupaki mudel koos akuhaldussüsteem funktsioonidega. Aku haldussüsteemi laetustaseme arvutamiseks kasutatakse Kalman filtrit, mis leiab laetus taseme vastavalt elemendi mudeli parameetritele. Üheks peamiseks eesmärgiks mudeli koostamisel oli suurendada maksimaalset kasutatavat mahutavust samade aku elementidega. Mudeli põhjal saadi akupaki maksimaalseks mahutavuseks 7.1 kWh. Võrreldes FEST23 kestvussõitudel tarbitud 6-6.5 kWh on potentsiaalne mahutavus võit ideaal tingimustes uue aku haldussüsteemi juhtimisega 9-18%. Reaalne FEST24 mahutavus on 6.9 kWh, kui arvestada elementide tootmis erinevusi. Sellisel juhul oleks mahutavus võit 6-15%. Kogu mudeli täpsuse parandamiseks tuleks FEST24 elementide saabumisel testida elemente terve töötsükli ulatuses ja väljaspool neid piire. Tühjaks laadimistsükleid kuni pinge alam limiidini 2.7 V. Testimis piirkonna suurendamisega saaks juurde kasutatavat mahutavust. Tuleks vaadata, kui suurt mõju avaldab elemendile temperatuur. Tühjaks laadimis tsükleid teha erinevate elemendi töö temperatuuride juures. Lisaks tuleks kasutada elementide testimiseks täpsemaid mõõteseadmeid. Pinge mõõtmiseks tuleks kasutada Kelvini 4 juhtmega mõõtmis lahendust, et elemendi pinge mõõtmist ei mõjutaks mõõtejuhtmete takistus. Voolu mõõtmiseks tuleks kasutada shunti-põhist vooluandurit halli vooluanduri asemel. Akuhaldussüsteemile sai lisatud temperatuuri ja pinge vea tuvastus plokk koos vea asukoha näitamisega. Süsteemile lisati lonkav režiim, mis töötab elemendi laetus taseme ja sisemise takistuse põhjal. Elementide balansseerimiseks ehitati üles balansseerimis juhtplokk, mis võimaldab elementide maksimaalset pinge erinevust 10 mV. Aku jahutuse juhtimiseks ehitati üles jahutus plokk, mis annab väljundiks pulsi pikkuse signaali vastavalt elementide temperatuurile. Tulevikus võiks lisada akuhaldus süsteemile aku eluea hindamis funktsiooni. Täiendavalt genereeriti akuhaldussüsteemi mudeli funktsioonidest kood FEST24 akuhaldussüsteemile. Järgnevateks sammudeks on antud koodi funktsioonide kaupa integreerimine FEST23 akuhaldussüsteemile. FEST23 haldussüsteemil saab testida ja valideerida akuhaldussüsteemi funktsioonide tööd ning täpsust.
 • NimetusAvatud juurdepääs
  Amserv Tähe keretööde osakonna juhtimise parendamine
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2024-01-08) Kirsimägi, Rene; Lukk, Aimar
  Amserv grupil on Eestis kaks keretööde osakonda. Analüüsist selgus, et nende tegutsemise efektiivsuse näitajad on väga erinevad. Antud töö eesmärgiks oligi teha ettepanekuid näitajate erinevuse vähendamiseks. Värvitööde kehva kvaliteedi põhjusteks selgusid nii suur tolmu sisaldus, kui ka kehva töötajate motiveeritus. Värvikambri väljavahetamine muudab tolmuse töökeskkonna puhtamaks. Parandab töötajate motivatsiooni töötingimuste kaasajastamises ning ettevõttel väheneb värvikambri gaasi- ja hoolduskulu. Töö efektiivsus. Tööde efektiivsuse tõstmiseks Amserv Tähes on vaja käivitada CAB Plan tööde planeerimiseks. Kere- ja värvitööde nõunike töös tuleb teha muutusi. Soetada kõigile nõunikele fotoaparaatide asemele mobiiltelefonid kahjude pildistamiseks ning kaotada ära sõidukite kaustad. Kasutusele võtta ajatatud varuosade tellimine, et kaoks ära lao koormamine remonti tulevate sõidukite saabunud varuosadega, et mitte hoida ettevõtte raha kinni, vähendada laotöötajate koormust ning kasutada lao pinda otstarbekalt. Nõuniku üks töökoht on vaja viia hooldusnõunike juurde kliendi alasse. See annab võimaluse planeerida tööd CAB Plan-i ja kasutada seda Automasteri asemel selliselt, et ei lisata ühtegi lisaülesannet Hooldusnõunikele. Klientidega otsene suhtlus tõstab ka nõunike töötäpsust ning klientide tagasiside on vahetum. Amserv Peetri töökorralduse struktuuri kasutuselevõtt vähendab kõrvalisi tegevusi ning tõstab nõunike töö efektiivsust. Töö efektiivsuse tõstmine lisab võimaluse tegeleda teiste sõidukimarkide kaasamisega, mis kasvatab ettevõtte käivet ja kasumit. Keretööde osakonnale on vaja määrata Juht, kes muudaks senise maalrite meeskonna töö individuaalseks tööks, mis vähendab omavahelisi pingeid ja lisab tehtud töödele läbipaistvust. Olla vastutav osakonnas toimuva eest ning muutusi läbi viies, oleks toeks töötajatele, leides lahendused tekkida võivatele probleemidele. Need muutused elluviies suureneb läbilaskevõime vähemalt 125 sõidukini kuus, mis on pool Amserv Peetri võimekusest. Automaalrite ja komplekteerija-plekkseppade töö efektiivsuseks saab olema igakuiselt üle 200%-i individuaalse töö ning CAB Plan-i käivitamisega. Ettevõte käive tõuseb vähemalt 180 000 Euroni kuus. M. O. T. Analüüsidest selgub, et probleeme leidub nii Peetri kui ka Tähe keretööde osakondades. Tähes on probleemide sagedus ja nende ulatus suurem. Peetri osakonda uurides, selgub, et Tähe efektiivsus üleüldiselt, kui ka töötajatel eraldi on nõrgem, mis tähendab, et töökorraldust muutes on võimalik saada Tähe osakonda efektiivsemaks ning kasumlikumaks. Suur osa probleeme on omavahel seotud ning ühte lahendades saab ka teine lahenduse või vähemasti leevendust. Esimese suurema muutusena vajab osakond juhti, kes hakkaks vastutama osakonna kui terviku eest ning võtaks vastu otsuseid. Juht saab käivitada CAB Plan-i tööde paremaks planeerimiseks, et saada parem ülevaade töökojale ning läbi selle parandada läbilaskevõimet. Tulemuseks on töötajatele ühtlasemalt töö tagamine, mille läbi peaks ka töötajate motivatsioon tõusma, kuna nende töötasu on tüki põhine ja sõltuv otseselt osakonna käibenumbrist. Nõunikele telefonid soetades tekitatakse neile rohkem aega oma põhiülesannetega tegelemiseks ning üks osa tööst on organiseeritum. Lisaks ei pea muretsema andmekaitse eest. Juht peaks tegelema otse oma osakonna töötajate probleemidega ning leidma neile lahendused. Panna töötajad lisaülesandeid õppima, et osakonna töö sujuks paremini, mis seeläbi tõstab ka töötaja palka, et töötajal ei tekiks vajadust mujale tööle asuda. Värvikojas olev värvikamber on selgelt amortiseerunud ning vajaks vahetust. See vahetus on ettevõttele küll kulukas, kuid on näha, et ka olemasoleva värvikambri pidamine on selgelt kallim ning ka töö tulemus on kehvem. Vahetus likvideeriks mitu probleemi korraga ja sarnaselt teiste muudatustega tõstaks ka maalrite motivatsiooni tööd teha. Töötajate motivatsiooni tõstes on nad ka õppimisvõimelised ning arusaadavalt ainult Toyotasid või Lexuseid remontides, ei ole autode maht piisav. See tähendab, et kõigi huvi peaks olema võtta juurde teisi marke, mis pakuvad lisatööd ja lisa töötasu kõigi jaoks. Läbi nende muudatuste suureneb töökoja käive ning töötajad peaksid olema vastutulelikumad ja motiveeritumad, kui nad näevad, et nende töökeskkonda investeeritakse, nende probleemidega tegeletakse ning ka nende töötasu tõuseb ja on konkurentsivõimeline.
 • NimetusEmbargo
  Topauto Tartu AS-i remonditöökoja läbilaskevõime suurendamine
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2024-01-08) Pajuste, Anna Maria; Lukk, Aimar
  Käesoleva lõputöö raames uuriti Topauto Tartu AS-i remonditöökoja läbilaskevõimet. Lõputöö eesmärgiks oli saada ülevaade remonditöökoja läbilaskevõime hetke olukorrast ja tuvastada probleemi põhjused. Selle käigus analüüsiti parendusettepanekuid ning need esitati ettevõttele. Lõputöö koosnes kolmest osas, mis olid jagatud peatükkideks. Esimeses peatükis tutvustati lühidalt ettevõtet, selle meeskonda ja toimimist. Koguti andmeid järelteeninduse külastatavuse ja uute sõidukite müügi kohta Tartu linnas alates 2018. aastast. Kaardistati garantiiliste sõidukite osakaalu Tartu piirkonnas. Andmete kogumine aitas saada ülevaate järelteeninduse külastatavuse kasvust ning põhjustest, hinnata potentsiaalsete klientide olemasolu piirkonnas. Ettevõtte poolt esindatud automarkidel Tartu maakonnas teisi esindusi ei ole. Hindamaks töötunni hinda ja ootejärjekorra probleemi, võrreldi seda Tartu maakonnas asuvate teiste müügi- ja teenindusettevõtetega, mis aitas hinnata töötunnihinna konkurentsivõimelisust ning ka järelteeninduse ootejärjekorra probleemi. Teises peatükis analüüsiti kaudset töödemahtu, mis tuleneb uute sõidukite müügist ning võimalikku kasumlikkust töödest. Hinnati vajalike tehnikute arvu töökojas ning probleemi seoses pika järelteeninduse ootejärjekorraga. Kolmandas peatükis pakuti ettevõttele võimalikke lahendusi järelteeninduse ootejärjekorra vähendamiseks ning analüüsiti pakutud lahendusi. Pakutud lahendustena võib välja tuua: • uurida ja analüüsida põhjuseid ettevõtte poolt, kuidas saaks välja müüa kõiki võimalikke töötunde, mis tagaks 19% (1,9 päeva) lühema ootejärekorra samas jättes palgakulud samale tasemele; • Leida võimalused teenindada esmajärjekorras ärikliente, kelle sõidukid on soetatud ärilisel eesmärgil või leida optimaalsed võimalused asendusauto andmiseks; • parendada töötajate motivatsiooni ning koolitamist, et maksimaalsed töötunnid saaks välja müüdud; • remonditöökoja seadmete ümberpaigutus tagamaks kõikide töökohtade sõltumatus üksteisest; • põhjalikumalt analüüsida võimalust pikendada tööpäeva pikkust või avada töökoda ka nädalavahetusel.
 • NimetusAvatud juurdepääs
  Hyundai i20 N Rally2 Ackermann'i geomeetria analüüs
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2024-01-08) Arras, Rasmus; Annask, Raiko
  Käesoleva lõputöö käigus uuriti Hyundai i20 N Rally2 võistlussõidukit, mille puhul on tegemist tipptasemel ralliautoga ning mis on loodud võistlemiseks Autoralli Maailmameistrivõistlustel. Seoses pilootide poolt edastatud tagasisidega, mis puudutas sõiduki juhitavust kurvi sisenemise hetkel. Töö eesmärgiks oli uurida sõiduki roolisüsteemi ning sellega kaasnevalt Ackermann’i geomeetria esinemist antud sõiduki puhul. Ackermann’i geomeetria esinemine on tänavasõiduautodel üsangi tavapärane, kuid mootorispordis võib leida sellega seoses erinevaid lahendusi, mis toimivad sõltuvalt võistlusoludest efektiivsemalt. Ackermann’i geomeetria väljaselgitamiseks uuritava sõiduki põhjal kasutati analüüsitarkvara SusProg3D, kus mudeli loomiseks mõõdeti sisse sõiduki vedrustuse kinemaatikapunktid. Mudeli põhjal sai välja selgitada Aackermann’i geomeetria osakaalu Hyundai Rally2 autol, milleks oli väljapööratud ratastega ligi 20%. Selline väärtus viitab Hyundai puhul pigem paralleelsemale rataste pööramisele. Samuti selgus mudeli arvutuste põhjal, et antud sõidukil esines suuremal hulgal parasiitroolimist, mille arvväärtused kattusid ka reaalselt mõõdetuga. Parasiitroolimine mõjutab Ackermann’i geomeetria kujunemist sõiduki kõrguse muutmise ajal, mis andmete põhjal viitas sõiduki nina langetamisel vastupidise-Ackermann’i geomeetria tekkimisele. Ackermann’i geomeetriat puudutavate uuringute põhjal selgus, et sellise roolisüsteemi geomeetria esinemisel on lihtsustatud aeglasemate kurvide läbimine, tänu sisemise ratta suuremale pöördenurgale ning teisalt on kiirete kurvide läbimine parem, kui rataste pööramine ligineb paralleelsele rataste keeramisele või isegi vastupidisele-Ackermann’i geomeetriale. Siiski on eelistatud Ackermann’i geomeetria esinemine, mis lahtise pinnase peal tomib efektiivsemaks. Hyundai Rally2 optimaalne roolisüsteemi paigutus pakuti välja välimise rooliotsa liigendi asukoha muutmisel, mis tehnilise väljakutse poolest osutus kõige lihtsamaks lahenduseks. Rooliotsa liigendi muutmisel lähtuti minimaalse parasiitroolimise esinemisest ning Ackermann’i osakaalu liginemist 100%-lisele väärtusele. Sellise lahenduse lõplik mõju sõiduki juhitavusele on välja selgitatav ainult sõidukatsete põhjal, kus juhitavuse paranemist on võimalik tähendada piloodi tagasiside ning mõõdetud andmete analüüsi põhjal.
 • NimetusAvatud juurdepääs
  Automaatpesula arendamine Topauto näitel
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2024-01-08) Astapov, Maksim; Vennikas, Henri
  Tallinna Topauto esinduse pesulas töötab neli inimest, kaaludes võimalust arendada välja automaatne autopesula. Ettevõtte eesmärkide hulka kuuluvad aja, raha ja tööjõukulu vähendamine autopesus, pestud autode arvu suurendamine ning autohoolduse protsessi muutmine töötajatele puhtamaks. Topauto plaanib kasutada olemasolevat territooriumi automaatpesula paigaldamiseks, kavandades osaliselt autonoomse töökoja, et vähendada tööjõukulusid. Käsipesula jääb alles, kuna esindus pakub autodele sisepesu ja teeb koostööd kasutatud autode ja rendiautode puhastamisega. Prognoositav automaatpesula arenduse maksumus on umbes 100 000 eurot. Traditsiooniline käsitsi autopesu tarbib rohkem vett, tööjõudu ja aega. Topauto näeb automaatset autopesusüsteemi tõhusa alternatiivina, vähendades veekulu ja tööjõuvajadust. Maailmas kasutatakse mitmeid autonoomseid autopesusüsteeme, sealhulgas In-Bay, Tunnel ja Sõida läbi. Need süsteemid pakuvad kiiret, energiasäästlikku ja tõhusat autopesu mitmesugustes asukohtades, nagu kaubanduskeskused, lennujaamad, autoteenindused ja elamupiirkonnad. Uurimuse eesmärk oli keskenduda automaatpesulate saadavusele, kuid tekkis väljakutse seoses hinnakujunduse ja tootjatelt täiendava teabe hankimisega GDPR-i suunistega vastavusse viimiseks. Uurimuses võrreldi peamiselt Ameerika Ühendriikide automaatpesulaid, kuid valiti Balti riikides populaarseimad tootjad - ISTOBAL, PRO BRO ja Mtech - reklaamide, populaarsuse, usaldusväärsuse ja kättesaadavuse alusel. ISTOBALi TRACER on Euroopa esimene harjadeta pesu, kasutades mitmekülgset süsteemi, mis tagab tõhusa ja kiire puutevaba pesu. T’WASH10 on uus pesu- ja kuivatustunnel, mis ühendab rullpesude mitmekülgsuse pesutunnelite tootlikkusega. T’WASH30 on kaasaegne tunnel, mis pakub maksimaalset tõhusust ja jõudlust nii tehnoloogia kui ka disaini osas. PRO BRO Car Wash Systems on laienenud mitmekülgseks, pakkudes teenuseid autode ja ruumide puhastamisest kuni autopesutarvikute ja materjalide tootmiseni. Mudelid nagu PRO40, PRO60, PRO120 ja PRO180 pakuvad erinevatele kruntidele sobivaid lahendusi, suurendades samal ajal müügitulu vastavalt krundi suurusele ja vajadustele. Mtech on pühendunud tehnoloogiate arendamisele ja kvaliteedi parandamisele. Lisaks autopesulasüsteemidele tegutseb Mtech müügiautomaatide turul, pakkudes innovaatilisi lahendusi ja opereerides lojaalsussüsteemi. Mtech pakub kontakt- ja kontaktivaba automaatpesulat, nagu "PULSE HP PRO" ja "IKON PRO", millel on mitmed funktsioonid ja võimalused kemikaalide kasutamisel. Uuringu tulemuste põhjal soovitatakse Topauto autopesulal investeerida ISTOBAL TRACER harjadeta automaatpesu väravatesse. See soovitus põhineb hoolikas analüüsis, kus arvestati mitmeid olulisi tegureid, sealhulgas ettevõtte seatud eesmärke, asukohta ja finantsvõimalusi. Esmalt uuriti Topauto autopesula praegust töökorraldust, leides, et käsipesula ei suuda täielikult ettevõtte eesmärke täita, mistõttu automaatpesula lisamine oleks oluline samm nende saavutamise suunas. Finantsanalüüs näitas, et harjadeta ISTOBAL TRACER automaatpesula on tasuv ja sobilik valik, arvestades eeldatavat maksumust. Lisaks finantsküsimustele pöörati tähelepanu ka automaatpesula juurdepääsetavusele ja kasutusmugavusele, võttes arvesse Topauto asukohta ja vaba olevat pinda. Soovitus keskendub mitte ainult ettevõtte vajadustele, vaid võib oluliselt suurendada autopesula tõhusust, kliendirahulolu ja kasumlikkust. Lisaks soovitatakse paigutada uus automaatpesula olemasoleva käsipesula taha, arvestades mitmeid kaalutlusi, nagu läbipääsu mugavus, kommunikatsioonide lähedus ja logistiline efektiivsus. Uuring kaalub ISTOBAL TRACERi paigaldamist, mis vastab Topauto seatud eesmärkidele, täiustades ettevõtte autopesuteenuste pakkumist ja võimaldades jätkata pühendumist kvaliteedile ja innovatsioonile autoteeninduse valdkonnas. TRACER OH 1 komplekt koosneb mitmest osast, sealhulgas pesu- ja kuivatusseadmetest, veepuhastussüsteemidest ning juhtseadmetest. Kogumaksumus, koos paigaldamise ja kasutuselevõtu kuludega, moodustab märkimisväärse investeeringu. See komplekt on kavandatud Topauto automaatpesula rajamiseks, tagades kvaliteetse autopesuteenuse vastavalt tööstusstandarditele. Investeeringu tasuvus tuleneb mitmetest komponentidest, mis on vajalikud süsteemi efektiivseks toimimiseks, sealhulgas professionaalne paigaldamine ja koolitus. Kokkuvõtlikult soovitatakse Topautole investeerida ISTOBAL TRACER harjadeta automaatpesu väravatesse, et täita ettevõtte eesmärgid ja parandada teeninduskvaliteeti. See investeering mitte ainult vastab ettevõtte vajadustele, vaid loob ka aluse efektiivseks ja kaasaegseks autopesuteenuseks. Topauto käsipesula tegeleb erinevate autode, sh müügiks suunatud kasutatud autode, rendiautode ja kliendi autode lisateenusena pakutava sise- ja välispuhastusega. Võrreldes automaatpesuga, mille eesmärgid hõlmavad aja, raha ja tööjõukulu vähendamist, pestud autode arvu suurendamist ning autohoolduse protsessi muutmist töötajatele puhtamaks, on käsipesul mitmeid piiranguid, sealhulgas ajakulukus ja suurem vajadus tööjõu järele. Tasuvusanalüüs, kuigi oluline finantsprojekti hindamiseks, ei kajasta piisavalt mitmeid aspekte, sealhulgas hooajalisust, turu arenguperspektiive, konkurentsikeskkonda ja turuosa suurenemist. Hooajalised kõikumised, turgude arengud ja konkurentsikeskkonna muutused võivad oluliselt mõjutada projekti pikemas perspektiivis. Seega nõuab terviklik ja kohandatud hindamine täiendavaid analüüse, et tagada projekti pikaajaline edu. Automaatpesula positiivne mõju autoesindusele avaldub mitmel moel. Suhtlus klientidega kiireneb, muutudes selgemaks ja meeldivamaks, samal ajal toetades klientide lojaalsust ja rahulolu. Puhtad autod loovad esmamulje, soodustades positiivselt klientide ostuotsuseid ja suurendades müügivõimalusi, rõhutades välimuse tähtsust ja suurendades usaldust. Automaatpesula efektiivsus hooldusprotsessides tõstab klientide rahulolu ja loob positiivse kogemuse, toetades müügijärgset teenindust. Remondi ja parandustööde osas aitab automaatpesula suurendada efektiivsust, saavutades paremaid lõpptulemusi ja klientide rahulolu. Lisaks täpne dokumentatsioon ja aruandlus võimaldavad autoesindusel jälgida finants- ja tegevusnäitajaid, toetades informeeritud otsuste langetamist. Kokkuvõttes toetab automaatpesula mitut aspekti autoesinduse tegevuses, luues positiivse kliendikogemuse ja soodustades tõhusamat äritegevust.
 • NimetusAvatud juurdepääs
  Elektriauto juurutamine Politsei- ja Piirivalveameti patrullsõidukina
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2024-01-08) Palmi, Mihkel; Hiieleek, Kaido
  Lõputöö käigus tutvuti elektrifitseeritud sõidukite liikidega. Nendeks on täielikult elektri jõul liikuvad sõidukid, mis jagunevad veojõuakuga või kütuseelemendiga ja elektriajamitega sõidukiteks ning hübriidajamiga sõidukid, mis jagunevad mikro-, kerg-, täis- ja pistikhübriidiks. Tutvuti sõidukite ehituste ja omapäradega. Järgnevalt uuriti Politsei- ja Piirivalveameti patrullsõidukite parki, nõudeid sõidukitele, mis on seatud PPA poolt ning mis tulenevad alarmsõiduki seadusest. Analüüsiti patrullsõiduki kasutust ühe nädalase perioodi jooksul ning kirjeldati PPA autopargi hooldus- ja remonttööde teostamist, lisaks ka sõidukitega peamiselt esinevaid tehnilisi probleeme. Analüüsiti PPA elektriajamiga patrullsõidukit ning olemasolevat laadimistaristut. Peamiseks puuduseks täiselektrisõiduki kasutamisega oli sõiduki laadimiskiirus. Kuna olemasoleva sõiduki Volkswagen ID.4 pardalaadija on ainult 11kW ning PPA laadimistaristu on vahelduvvoolu laadimisvõimsusega 22kW, ehk sõidukit laetakse ainult poole võimaliku ressursiga. Kiirlaadijate paigaldamine jaoskondade territooriumitele on rahaliste vahendite puudumise tõttu hetkel võimatu ning avalike kiirlaadijate kasutamine operaatorite rohkuse ning olemasoleva täiselektrisõidukite pargi vähesuse tõttu ebaotstabekas, kuna seljuhul tuleks kõigi operaatoritega sõlmida eraldi leping. Lahendusena pakub välja autor 2023. aasta Eesti uute täiselektriliste sõidukite turult sõiduki, mis kõige paremini sobiks kasutamiseks PPA patrullsõidukina. Antud sõidukiks on Nissan Ariya, millel on vahelduvoolu laadimise kiiruseks 22kW, mis muudaks jaoskonnas sõiduki laadimise umbes kaks korda kiiremaks võrreldes olemasoleva Volksvagen ID.4-ga. Vastavalt sõidukite tehnilistele andmetele ning PPA elektrisõidukite kogemusele ja patrullsõidukite kasutuse statistikale teostatakse mõlemate sõidukite vahel energia tarbe analüüs. Selle käigus selgub, et ühe nädalase teoreetilise sõidukite järjestiku kasutuse jooksul ei ole võimalik Volkswagen ID.4 järjepidevalt talvisel perioodil antud tingimustel kasutada ja suvisel ajal jääb tagavara läbisõidu puhver liialt väikeseks. Nissan Ariya puhul jääb sõiduulatust piisavalt, et katta ühe nädalane järjestikune sõiduki kasutus patrulltöös. Teostatakse otsing vastavalt 2021. aasta täiselektrisõiduki hanke tingimustele, mille tulemusel soetati Volkswagen ID.4, milline oleks täna vastavalt neile tingimustele turul sobivaim sõiduk. Analüüsi käigus selgus, et siiani on parim ning odavaim sõiduk Volkswagen ID.4 ning sellele järgnesid samal platvormil olevad kuid teiste tootjate sõidukid. Sellest tehti järeldus, et antud hange oli teostatud kindla sõiduki soetamise soovi järgi. Lahendusena, mille tulemusel oleks PPA-l võimalik mugavalt kasutama hakata avalike kiirlaadimispunkte oleks vastavalt Euroopa Liidu määrusega tulenev nõue, mis kohustab igale kiirlaadimisjaamale looma kaardimakse võimaluse. Sellisel juhul ei peaks PPA omama kõikide operaatoritega lepingud, vaid saaks maksekaardiga avalikes kiirlaadijates laadida. Autor koostab uue riigihanke tehniliste tingimuste nõuded Politsei- ja Piirivalveameti täiselektriliseks patrullsõiduauto soetamiseks. Antud töö käigus tutvutakse Euroopa Liidu määrustega keskonnahoidlike autoparkide suhtes. Tehakse järeldused, et PPA-d antud määrus ei mõjuta ning kõige varasem nõue, mida peab PPA järgima on 2035. aasta kui uusi sisepõlemismootoriga sõidukeid enam ei müüda Euroopa turul. Töö käigus tuuakse välja alternatiivid täiselektriliste sõidukite asemel, mida saaks PPA kasutada, et muuta oma sõidukite park keskonnahoidlikumaks ning vähendada kulusi. Lisaks koostatakse elektri ja sisepõlemismootoriga patrullsõiduki kasumlikuse analüüs, mille tulemusel selgub, et elektrisõiduki energiale kulu maksumus on 79% väiksem kui sisepõlemismootoriga sõiduki kütusele. Autori uuringu tulemusel tutvustatakse täpsemalt elektrisõidukite tuleviku arenguid, milleks on veojõu akude areng, vesinikkütuse kasutusele võtt, juhtmevabad elektrisõidukite laadimine, ühendus sõidukite ja infrastruktuuri vahel ning Euroopa Liidu määrus laadimistaristute suhtes, mille tulemusel muutub laadimisjaamade hulk suuremaks ning võimekamaks.
 • NimetusEmbargo
  Järelteeninduse kvaliteedi parendamine ettevõttes Catwees OÜ
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2024-01-08) Tšava, Janar; Karpenko, Julia
  Käesoleva lõputöö raames uuriti järelteeninduse kvaliteeti ja klientide rahulolu Catwees OÜ Tartu esinduses. Uuritavaks probleemiks on järelteeninduse kvaliteedi langus ja klientide kaebuste kasv. Lõputöö eesmärgiks oli kaardistada olukorda ja tuvastada probleemi süvenemise juurpõhjused ning pakkuda võimalikud lahendused sõidukite hoolduse ja remondi kvaliteedi tõstmiseks ja seeläbi klientide lojaalsuse parendamiseks. Uurimisprobleemi lahendamiseks rakendas autor kvalitatiivseid uurimismeetodeid – remonditöökoja protsesside vaatlust ja töötajate küsitlust ning uuris klientide tagasisidet. Protsesside vaatluse vahendusel kavandas autor tuvastada remondikoja protsesside kitsaskohti, töötajate küsitlusega – kaardistada töötajate arvamust olemasolevate kitsaskohtade ning parendamist vajavate asjaolude kohta. Autor analüüsis klientide poolt antud tagasisidet, et selgitada välja probleemseid kohti klientide vaatenurgast. Remonditöökoja protsesside vaatluse käigus tuvastati, et tehnikute töös esineb vigu, mida esineda ei tohiks. Töötajate küsitluse põhjal selgitatud peamisteks kitsaskohtadeks olid osakonnavaheline suhtlus ja üldine kommunikatsiooni probleem ning vajadus koolituste järgi. Tagasiside küsimustiku põhjal oli valdav osa kliente rahul teenindusega, kuid osad kliendid kurtsid, et nad ei jäänud teostatud tööga rahule ning töö käigus avastatud puudustest ei teavitata koheselt. Langeva kvaliteedi hind mõjutas oluliselt ettevõtet, kuna see põhjustas maine kahju ja klientide kaotust. Rahulolematud kliendid jagasid suurema tõenäosusega enda lähedastele ja tuttavatele oma negatiivset kogemust ning see võis vähendada potentsiaalsete klientide arvu. Vastavalt läbiviidud uuringu tulemustele, sai autori püstitatud hüpotees kinnituse - järelteeninduse kvaliteedi langus on seotud remonditöökoja personali madala motivatsiooni, ebapiisavate oskuste ja pädevuste ning süsteemse kontrolli ja järelteeninduse kvaliteedi juhtimissüsteemi puudumisega. Tuginedes uuringu tulemustele tegi autor järgnevad parendusettepanekud. Tehnikute poolt tehtud vigade vähendamiseks tuleb juurutada järelteeninduse kvaliteedikontrolli, mis oleks regulaarne. Ühtlasi teeb autor ettepaneku motiveerida töötajaid uue palgasüsteemiga ning viia läbi vajalikke koolitusi. Osakonna sisese kommunikatsiooni probleemide lahendamiseks - viia läbiregulaarseid koosolekuid, mis aitavad arutada kitsaskohti, remondikoja töötajate vajadusi, probleeme ning jõuda kõikide osapoolte jaoks sobiva lahenduseni.
 • NimetusAvatud juurdepääs
  Vesinikkütusel töötava auto hooldus- ja remonditöökoja projekteerimine Toyota Elke näitel
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2024-01-07) Lombiots, Gert; Vennikas, Henri
  Jätkusuutlikuma, süsinikuneutraalse tuleviku poole püüeldes on eesmärk süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamine. Ettevõtted üle maailma töötavad välja ja võtavad kasutusele keskkonnasäästlikumaid alternatiive ja energiaallikaid. Vesinikku peetakse üheks tuleviku kütuse- ja energiaallikaks. See süsinikuheitevaba tehnoloogia on pälvinud mitmete autotööstuse suurimate tegijate tähelepanu ja toodetakse üha rohkem vesinikkütusel töötavaid autosid. Toyota on kütuseelemendiga sõidukite tehnoloogia arendamisel olnud vankumatu – kütuselemendiga sõidukeid toodeti juba ammu enne seda, kui teised autotootjad seda ideed alles kaalusid. Toyota Mirai oli üks esimesi masstootmises vesinikkütusega autosid ja see jõudis teedele 2014. aastal. 2021. aasta detsembris tutvustas Toyota GR Yaris H2, täiustatud vesinikkütusega ideeautot. Erinevalt Miraist, mis muundab vesinikkütust elektrienergia tootmiseks, kasutab GR Yaris H2 põleva kütusena vesinikku, pakkudes traditsioonilist sisepõlemismootori kogemust. 2022. aastal müüs Toyota 2094 Miraid, mis on 20% rohkem kui 2021. aastal. See müügikasv näitab kasvavat nõudlust puhtamate sõidukite järele, eriti vesiniku infrastruktuuri arenedes. Seega suureneb vajadus ka nende autode hoolduse ja remondi järele. Töö eesmärgiks oli projekteerida kehtivatele nõuetele vastav vesinikkütust kasutava auto remonditöökoda Toyota Elke näitel. Püstitatud ülesanded said täidetud ja selle tulemusena on projekteeritud kehtviatele nõuetele vastav remonditöökoda Elke Mustamäe territooriumile ning lisaks tehtud ettepanek töökojas asuva kahe tööala kohandamiseks vesinikkütusega autode remondiks.
 • NimetusAvatud juurdepääs
  Uue kaubamärgi intergeerimine Swecon AS’i järelteeninduse protsessi
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2024-01-07) Häidberg, Markus; Karpenko, Julia
  Käesolevas lõputöös uuriti ja kirjeldati Merlo kui uue kaubamärgi tulekut ettevõttesse AS Swecon, mis tegeleb ehitusmasinate müügi ja järelteenindusega. Swecon AS-il puudus mitme brändi juhtimise kogemus, sest eelnevalt on ettevõte esindanud vaid ühte kaubamärki. Lõputöös selgitati välja Merlo tehase nõudeid, tingimusi ja mõju, mida edasimüüja peab suutma järgima klientide ees uue toote esindamisel. Töö autor võttis oma uurimistöös vaatluse alla ettevõtte poolt uue esindatava kaubamärgina kasutusele võetava masina müügieelsel perioodil tehtud ja paratamatusena kaasas käiva kuluarvutuse, mis sisuliselt jääb edasimüüja kanda. Uurimistöö kätkes täiendavate investeeringutega seotud kulusid, mis on seotud tootevalmistaja poolt seatud protseduurireeglite ja erinevate nõuete järgimisega, mida peab edasimüüja müügieelselt järgima. Lõputöös käsitleti uue kaubamärgi esindamisega lisanduvad tööülesanded ja nende jagunemise olemasolevate töötajate vahel. Töö autor andis edasi teiste ettevõtete kogemused uue toote juurutamisega seotud väljakutsetest ja sellele järgnevast kohandusmisprotsessist ning tavapäraseks tööprotsessiks muutumisest. Töö käigus loodi Merlo laomasinatele ülevaatuse põhjad, mis on olulised abivahendid masinate kvaliteedi ja toimivuse tagamisel ning rutiini loomisel, et masin vaadatakse üle kord nädalas. Ülevaatuse lehe eesmärk on tagada, et masinad oleksid klientidele esitlemiseks valmis ja töökorras. Kuna äril on oluline kasumit teenida, siis koostati vastavad arvutused Merlo ning Volvo ülevaatuse kohta ning analüüsiti neid. Tuginedes uuringu tulemustele, tegi autor järeldused uue kaubamärgi integreerimise ja sellega seonduvate vajalike tegevuste kohta ning esitas Swecon AS’ile ettepanekuid Merlo brändi sujuvaks integreerimiseks järelteeninduse protsessi.
 • NimetusEmbargo
  Järelteeninduse paberivabaks muutmine ettevõttes Inchcape Motors Estonia OÜ
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2024-01-07) Tahvinov, Elari; Karpenko, Julia
  Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli luua raamistik järelteeninduse paberivabaks muutmiseks Inchcape Motors Estonia OÜ Jaguar Land Roveri järelteeninduses. Lisaks muule tuli ka keskenduda äri jätkusuutlikkuse põhisuundadele: võtmemõõdikute parendamine, töötajate rahulolu kasv, rohe-eesmärkide saavutamine ja kliendikesksus. Eelnimetatud aspektide hindamiseks teostas autor digitaliseerimise projekti kuluanalüüsi ning hindas, millise perioodi jooksul toob investeering tulu. Töö autor viis töökojas läbi ka küsitluse, kus uuris ettevõtte töötajate valmisolekut digitaliseerimiseks. Antud lõputöös hinnati ka digitaliseerimise süsinikujalajälge, mis on väiksem kui paberi kasutamisel. Autor hindas erinevaid tarkvaralahendusi ning koostas valitud tarkvarale ka juhendi, mille abil töötajad saavad esmase koolituse, kuidas antud tarkvara kasutada. Nii on igal töötajal võimalus juhendi juurde tagasi minna ja vaadata üle punktid, mis veel selgusetud on. Lõputöö käigus läbiviidud küsitluses selgus, et töötajad on igati töökoja digitaliseerimise poolt. Küsitluses toodi välja ka huvitavaid tähelepanekuid digitaliseerimise osas, kuid oluline on, et inimesed on teadlikud digitaliseerimise kasulikkusest. Analüüsides digitaliseerimisega kaasnevaid majanduslikke tegureid leidis autor, et projekt tasub end ära kolme kuuga, kui loobuda paberi kasutamisest täielikult. Lisaks eelnevale aitab digitaliseerimine täita ka ettevõtte rohe-eesmärke, mis on täna üha enam olulised. Digitaliseerimise läbi ollakse vastutustundlikud looduse suhtes. Lisaks looduse säästmisele muutub ka töötajate töövoog sujuvamaks ning vähendatakse ebaefektiivset tööaega. Autoril tekkis lõputöö käigus veel ideid, kuidas järelteeninduse digitaliseerimist edasi arendada. Töö lõppfaasis võeti töökojas tahvelarvutid päriselt kasutusele ning esimesed kogemused programmiga on olemas. Ilmnes ka mõningaid tagasilööke, kuid tänaseks on need lahendatud ja ka tagasiside on olnud väga positiivne. Tehnikud saavad ise sõidukite hooldusajalugu vaadata ja pääsevad ligi tehasejuhenditele ning neid ei pea enam välja printima. Seeläbi ollakse vastutustundlikud ning hoitakse loodust.
 • NimetusAvatud juurdepääs
  SAE BAJA toruraami ja vedrustuse juhend
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2024-01-07) Petrov, Vanessa; Luppin, Janek
  SAE BAJA võistluklassi jaoks ehitatav bagi peab vastama väga paljudele kriteeriumitele. Kutsekoolides ei ole eraldi projekteerimisõpet, mistõttu on selle kooli õpilastel keeruline luua bagi otsast lõpuni. Antud juhend selgitab lühidalt reegleid ning annab baaslahenduse bagi toruraami ja vedrustuse komplekteerimiseks. Ülevaade toruraami reeglitest ning Tallinna Tehnikakõrgkooli prototüübist ja parimatest rahvusvahelistest tiimidest annavad ülevaate laialdaselt kasutatud nüanssidest, mida on kasutatud ka juhendi tarbeks projekteeritud bagil. Tugevusanalüüsid annavad hea ülevaate jõudude koondumisest ning annavad aimduse, kus on toruraami nõrgad kohad. Torude töötlemise ja keevitamise kirjeldus annab hea ülevaate ja näpunäited komplekteerimisest, kuid eeldavad ka eelnevat põhjalikumat tutvumist tehnoloogiatega. Toruraami lihtsustamiseks oleks võimalik asendada painutatud torud sirgete keevisliidetega torudega. Kokkupõrkeleevendi on soovitatav bagi eesosas. Vedrustus on juhendi tarbeks projekteeritud bagil lihtsa geomeetriaga ning sisaldab mitmeid ostutooteid, mis teeb selle koostamise märksa lihtsamaks. Tugevusanalüüsidest selguvad samuti vedrustuse nõrgemad kohad, millele tuleks lõpliku bagi valmimisel ja testimisel tähelepanu pöörata. Käänmiku lihtsa geomeetriaga disain jätab võimaluse käändtelje geomeetria parendamiseks. Toruraami ja vedrustuse majanduslik hinnang on ülevaateks umbkaudsele eelarvele - lihtsustatud loetelud vajalikest toormaterjalidest, tellimustöödest, ostutoodetest ja seadmetest. Käesoleva majandusliku hinnangu kohaselt võiks bagi toruraami ja vedrustuse hinnanguline maksumus olla ligikaudselt 3850 €, kasutatavate seadmete maksumus ligikaudu 15 300 € - kokku 19 150 €.
 • NimetusEmbargo
  Töökoja efektiivsuse tõstmine ettevõttes VEHO AS
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2024-01-07) Sorokin, Aleksander; Karpenko, Julia
  Käesoleva lõputöö raames keskendus autor Veho AS’i Maardu esinduse töökoja efektiivsuse tõstmisele. Töö eesmärgiks oli selgitada välja järelteeninduse efektiivsuse ja kliendirahulolu langustrendi põhjused ning pakkuda välja praktilisi ettepanekuid nende näitajate parendamiseks. Autor püstitas hüpoteesi, et järelteeninduse näitajate langust mõjutavad negatiivselt: puudused töökorralduses, sisemise kommunikatsiooni probleemid ja varuosade halb kättesaadavus. Püstitatud hüpoteesi kinnitamiseks või tagasi lükkamiseks ning ühtlasi ka uurimisküsimustele vastamiseks viis autor läbi uuringu, mille raames korraldas remondikoja igapäevaste toimingute vaatlust, töötajate küsitlust ning analüüsis klientide tagasisidet. Tuginedes läbiviidud uuringu tulemustele kinnitas autor esialgselt püstitatud hüpoteesi. Remonditöökoja efektiivsuse languse ja kliendirahulolu negatiivse trendi põhjusteks osutusid järgmised tegurid: • puudused remondikoja tegevuste ja aja planeerimisel, • tööriistade ja seadmete hoiustamise süsteemi puudumine, • töötajate vahelises kommunikatsioonis esinevad lüngad, • vajalikke varuosade tarnekiirus ja varude juhtimine. Tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks töötas autor välja lahendused, mis on kirjeldatud lõputöö neljandas osas. Töökoja töökorralduse ja igapäevaste toimingute tõhusamaks muutmiseks pakkus autor korrastada tööriistade ja remondikoja seadmete hoiustamist rakendades 5S süsteemi. Selleks on autor koostanud 5S juurutamise protsessi. Töötajate vahelise kommunikatsiooni parendamiseks tegi autor ettepanekut kehtestada sisemise kommunikatsiooni reeglid täiendades vastavalt järelteeninduse protsessi. Autor pakkus teha olemasoleva protsessi raames muudatusi just tehniku ja kliendinõustaja suhtlemise hetkedel ning teha vastavad kontakti võtmise momendid kohustuslikuks. Ühtlasi soovitas autor võtta kasutusele lisa suhtluskanalit, et kiirendada ja tõhustada infovahetust kliendinõustaja ja tehniku vahel. Teostatavate tööde kvaliteedi tagamiseks ja tehnikute hooletuse vähendamiseks pakkus autor pistelise kvaliteedi kontrolli juurutamist ning esitas kvaliteeditasu arvutamise maatriksi. Autor on veendunud, et kvaliteedi kontrolli rakendamine motiveerib tehnikuid teostada õiged tööd, märgata lisatööde võimalusi ning täita tellimusi õigesti esimese korraga, mis omakorda võib suurendada nii müüdud töötundide osakaalu, kui ka mõjutab positiivselt kliendirahulolu taset. Varuosade tarne ja varude juhtimise parendamiseks pakkus töö autor võtta kasutusele varude ABC/XYZ analüüsi ning tuginedes analüüsi tulemustele täiendada ladu just nende toodetega, mis toovad kõige rohkem kasumit ning mille nõudlus on suhteliselt madalama nõudlusega. Mainitud meetmed lahendavad pikkade tarneaegadega seotud probleeme ning võimaldavad täita klientide tellimusi lühema ooteajaga. Antud lõputöö teema on oluline mitte ainult Veho Aktsiaseltsi Maardu esindusele, vaid ka teistele ettevõttele kuna autor leiab, et töökoja efektiivsus ja kliendirahulolu on otseselt seotud ettevõtte mainega ning mõjutavad klientide lojaalsust ja usaldust. Autori välja toodud soovitused ja tehtud ettepanekud on praktilised ning kohandatavad konkreetse ettevõttele, kuid antud lõputöö võib muutuda väärtuslikuks juhendiks ka teiste autode müügi ja remondi ettevõtetele, kes soovivad oma teeninduskvaliteeti parendada. Lõputöö tulemused näitavad, et läbi probleemide lahendamise saab ettevõte mitte ainult tõsta järelteeninduse kvaliteeti, vaid ka suurendada klientide rahulolu ning seeläbi saavutada konkurentsieelise.
 • NimetusEmbargo
  Ettevõtte City Motors AS Lasnamäe lao optimeerimine
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2024-01-04) Hõlpus, Hardi; Hõlpus, Tiit
  City Motors AS on ametlik Renault, Dacia ja Nissani esindus Eestis ning lõputöö autor keskendus antud töös konkreetselt ettevõtte Lasnamäe esinduse lao optimeerimisele ning töö efektiivsuse tõstmisele. Töö on jaotatud peatükkideks, kus esimeses osas antakse ülevaade ettevõttest ja laondusest üldiselt, seejärel vaadeldakse varuosade tellimist ettevõttes. Järgnevalt sõnastab autor töö eesmärgi, milleks on lao optimeerimine ning toob ära vastavad probleemid või kitsaskohad, millele edaspidi töö autor lahendusi hakkab otsima. Analüüsides probleeme leiab autor, et mitmed probleemid on tegelikult omavahel seotud ning ühe probleemi lahendamine suudaks likvideerida ka teised. Viimases peatükis toob autor välja ettepanekud ning kirjeldab nende võimalikku elluviimist eelpool äratoodud probleemidele. Olgu mainitud, et kuigi töö autor ise antud ettevõttes enam ei tööta, on ta siiski huvitatud ettepanekute esitamisest City Motors AS Lasnamäe esinduse järelteeninduse juhile ning vajadusel nende elluviimise realistlikkust edasi arutama. Autori arvates on hetkel kõige suuremaks probleemiks lattu jäänud (nn „seisvate“) varuosade suur osakaal, mis võtavad enda alla nii laopinda kui ka hoiavad kinni ettevõtte raha, mis nende soetamiseks ja transpordiks kulutatud on. Lao toimivust saab hinnata väga lihtsalt näiteks selle näitaja alusel, kui palju on laos kinni nn „seisvat kaupa“ ehk varuosasid, millede ladustamisaeg on üle 1 aasta. Kriitiline piir on sealjuures 6 – 11 kuud, mille jooksul on kõige suurem tõenäosus, et varuosa jääb lattu veel mitu korda pikemaks ajaks seisma. Mida suurem on ladu ning mida rohkem on seal kaupa, seda rohkem võib tekkida potentsiaalseid probleeme ehk arvestades City Motors AS Lasnamäe esinduse lao suurust, on probleemide tekkimine ühest küljest vältimatu, kuid õigel ajal neile jälile saades on võimalik suuremat võimalikku rahalist ning varalist kahju ettevõttele ennetada ja sealjuures ennetada taolisi probleeme ka tulevikus.
 • NimetusAvatud juurdepääs
  Kasutatud autode klientide lojaalsuse tõstmine
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2023-05-03) Ksjonžik, Konstantin; Karpenko, Julia
  Antud lõputöö raames uuriti välja tegurid, mille tõttu üle viie-aastaste autode omanikud ei soovi teostada hooldusi ja remonte margiesindustes ning kavandati tegevusplaan nendele klientidele margiesinduse järelteeninduse teenuste atraktiivsemaks muutmiseks. Lõputöö probleemiks oli üle viie-kaheksa aastaste autode omanike osakaalu vähenemine Elke Mustakivi AS’i esinduse järelteeninduses. Eesmärgiks oli kaardistada põhjused, miks vanemate sõidukite omanikud ei soovi teenindada oma autosid margiesinduses ning pakkuda välja ettevõttele majanduslikult otstarbekad lahendused nende klientide lojaalsuse tõstmiseks. Lõputöö probleemi lahendamiseks püstitas autor järgmised uurimisküsimused: 5. Milline on olnud üle viie-kaheksa vanuste sõidukite klientide osakaalu trend viimase kolme aasta jooksul? 6. Mis põhjusel loobuvad kliendid üle viie-kaheksa aastase sõiduki hooldusest margiesinduses? 7. Mis tegurid tõstavad üle viie-kaheksa aastat vanade sõidukite omanikke lojaalsust? 8. Kui otstarbekas on majanduslikus mõttes ettevõttele hoida vanade sõidukite kliente? Uurimisküsimustele vastamiseks kasutati kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid uurimismeetodeid. Autor analüüsis ettevõtte Elke Mustakivi AS’i kliendibaasi ning transpordiameti statistilisi andmeid Eesti turul olevate sõidukite vanuste kategooriate kaardistamiseks. Selgus, Elke Mustakivi AS’i järelteeninduse kliendibaas kasvab kasutatud sõidukite külastatavuse kontekstis. Ühtlasi viis autor läbi kliendiküsitluse ja klientide intervjuud, et selgitada välja, mis põhjusel ja mis vanuses sõiduki puhul lõpetavad kliendid margiesindusest teenuste ostmise, mis teenusepakkujaid kasutatakse alternatiivina ning milliste asjaolude tõttu oleksid vanade autode omanikud nõus jätkama teenuse ostmisega esindusest. Kliendiküsitluse tulemusena selgus, et vanemate kasutatud autode omanikud (korrelatsioonis sõidukite vanuse suurenemisega) eelistavad külastada konkreetse margiga mitte seotud autoremondi teenust pakkuvaid ettevõtteid just hinnavahe tõttu ehk valivad odavamat lahendust, kuid ka nende jaoks on oluline kvaliteet ja esitatud teenuse läbipaistvus. Lisaks korraldas autor ka klientide intervjuud Elke Auto Mustakiti AS’i klientide seas ning intervjuude tulemusena selgus, et Elke kliendid ei ole nii hinnatundlikud ning oma lojaalsuse eduteguriteks loevad kvaliteetset ja professionaalset teenust, esinduse asukohta ning lisateenuseid/boonuseid, mida Elke juba pakub. Erilist tähendust leidis kasutatud autode omanike seas Toyora Relax garantii ning paljud 30 kliendid, kes ei kasutanud või ei olnud teadlikud sellest teenusest nentisid, et Toyota Relax garantii tõttu jäävad margiesindust külastama ka tulevikus. Statistiliste andmete analüüsi, kliendiküsitluse ja intervjuu tulemuste alusel tegi autor järelduse, et kasutatud sõidukite teenindus on ettevõttele majanduslikult otstarbekas ning võib tuua kasumit juhul, kui tõsta klientide lojaalsust just kõige rohkem läbi väga hea kommunikatsiooni ehk peab informeerima eriti üle viieaastaste sõidukite omanikke lisateenindust (Toyota Relax Garantii), lisasoodustustest ning pidevalt parendama nii professionaalse teeninduse kvaliteeti, kui ka kliendisuhtlust. Kasutatud autode teeninduse parandamiseks peaksid automüüjad keskenduma kommunikatsiooni parandamisele ning klientide teavitamisele lisateenustest ja soodustustest. Samuti saavad nad parandada klienditeenindust ja suhtlust, et suurendada klientide rahulolu ja lojaalsust. Samuti on oluline reklaamida Toyota Relaxi garantiid ja lisateenuseid, mis võivad meelitada kliente tagasi edasimüüja juurde.
 • NimetusAvatud juurdepääs
  Toyota powersplit käiguksti 3D prinditud mudeli projekteerimine
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2023-05-08) Suursoo, Mart; Hiieleek, Kaido
  Lõputöö käigus oli uuritud Lexus hübriid käigukasti tööpõhimõte. Tehtud selgeks hammasrataste projekteerimine. Esimese pilguga näeb see käigukast üsna keeruline välja. Seega lõputöös oli toodud Lexus RX450h hübriid käigukasti P313 3D mudeli projekteerimise näide. Antud mudel peaks aitama uusi tudengeid hübriid käigukasti tööpõhimõtte aru saamises. Võimalik kõike hammasrattaid ringi ajada, et oleks lihtsamini arusaadav käigukasti P313 ülekande arvude tekkimisest. Selle mudeli projekteerimiseks läheb vaja 3D printerit koos plastmass traadiga, paarkümmend kuullaagreit koos nende lukustamiseks vajalikud rõngad. Kõik ostetavad komponendid on lihtsasti saadavad poodides, mis spetsialiseeritud antud valdkonnaga. Aluseks saab kasutada plastmass plaadi laiusega vähemalt 500x400 mm. Kinnitamiseks augud saab akutrelliga väljapuurida. Mudel on võimalikult lihtsa ehitusega ja komponendid projekteeritud selliselt, et oleks võimalik eraldi mingi osa vahetada, mitte tervikuna terve mooduli. 3D printeri väljaprintimisel peab arvestama plastmassi kahenemisega, seega vastavalt sellele CAD mudeli peab projekteerima lisa materjali varuga, et lõpptulemuseks oleks soovitud suuruses osa. Mudeli saab arendada paigaldades elektrimootorid ja luues programmi nende juhtimiseks. Töös oli toodud näide elektrimootoritest, mida saab kasutada.
 • NimetusAvatud juurdepääs
  Elektrilise veoajamiga veoauto ja bussi hoolduse ja remondi tuleohutusnõuded
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2023-05-08) Jaksi, Kaarel; Vennikas, Henri
  Töö eesmärgiks oli kaardistada erinevate tootjate poolt esitatud tuleohutusnõuded elektrilise veoajamiga bussi ja veoki hoolduse kohta. Samuti oli eesmärgiks luua seosed sõidukite seisukorra ja tuleohutus tingimuste vahel. Lõputöö teema on elektriliste sõidukite arvu kasvu ning regulatsioonide puudumise tõttu praegusel ajahetkel aktuaalne. Töö koosneb kahest osast. Esmeses osas kirjeldati elektrilise veoajamiga veokite ja busside ehitust ning nende kasutamisest tingitud eripärasid. Lisaks kirjeldati lühidalt veojõuakude ehitust ja peamiseid rikkeid, mida võib töökojas kohata ning elektriajamiga busside põlenguid. Sellest lähtuvalt käsitleti töö teises osas võimalike töökojas kasutatavaid tulekustutsvahendeid ja suurima tuleohuga sõidukeid ning nende käsitlemist. Töö väljundiks olulisemate tuleohutus nõuete esile toomine, mida tuleks töökodades järgida. Leitud info saab Päästeamet võtta aluseks elektrilise ajamiga veoautode ja bussidega tegelevate asutuste tuleohutusnõuete sätestamiseks.
 • NimetusAvatud juurdepääs
  O3 haagise raami projekteerimine
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2023-05-08) Grünberg, Franc; Annask, Raiko
  Lõputöö eesmärk oli projekteerida O3 kategooria haagise raam, mis vastab O3 haagise tüübi kinnitus nõuetele. Lõputöö raames projekteeriti O3 haagise raam lähtudes staatiliste koormusanalüüsidele. O3 kategooria haagise raam projekteeriti Autodesk Inventori keskkonnas. Sama keskkonda kasutati ka koormusanalüüside läbiviimiseks. Seadusandluse uurimiseks kasutati kehtivaid riigiseadusi. Erinevate füüsikaliste seaduste ja haagise raamile mõjuvate jõudude välja selgitamiseks kasutas autor mehaanikainseneri käsiraamatut, mis on koostatud TalTech ülikooli poolt. Töö hõlmas ka Koormusanalüüse. Koormusanalüüsis selgus, et vastavalt lähteandmetes välja toodud koormustele peab projekteeritud haagise raam vastu nii, et raamistruktuuri tekivad pinged ei ületa valitud voolepiiri kolmekordset varutegurit.
 • NimetusPiiratud juurdepääs
  Praktilise remondi tagamine M/V Finneco 1 näitel
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2023-05-08) Ubei-Kon, Martin; Villau, Margus
  Projekti jooksul sai autor tutvuda nõuetega ja tingimustega, mis on kehtestatud laeva tõsteseadmetele. Kahjuks ei õnnestunud MS Finneco lipuriigi Soome tehnilisi nõudeid hankida ja tuli kasutada Eestis kehtivaid laeva tõsteseadmetele kehtestatud nõudeid. Projekti lõpplahenduseni jõudmine nõudis mitmeid ümbertegemisi ja arvutusi, mis tulenesid sellest, et ideed muutusid ja nõuded muutusid. Näiteks sai projekti käigus eemaldatud masinaruumi platvormil olev 1,5 meetri kõrgusega kaitsereeling, see sai asendatud teisaldatava piirdeketiga, et ei peaks raskeid asju reelingu pärast kõrgemale tõsta. Samamoodi tuli leida uus lahendus silindrihülsi abirakisele, mis eeldas esialgu uue tõsteketi muretsemist ja tõsteketi ja abirakise omavahelist kinnitamist poltliite abil. Uue abirakise lahenduse käigus sai materjali paksust suurendatud ja sellele saab kinnitada eraldiseisva tõsteketi või vajadusel suurema seekli. Abirakise uus lahendus tõstis selle kandevõimet ja suurendas ohutustegurit tunduvalt. Kui autotekipoolne tõstekoht on juba fikseeritud kõrgusega ja kaugusega seinast, siis masinaruumipoolse tõstekoha kõrgus ja kaugus tuli projekti käigus leida. Tuli arvestada, et tõstekett jookseks tõstmise käigus otse ja ei jääks teenindusluugi äärte vastu, masinaruumipoolse tõstekoha kauguse seinast määras ära masinaruumi kraana maksimaalne asend seinast ja masinaruumipoolse põranda laius. Kui masinaruumipoolne tõstekoht oleks liiga lähedal seinale ja kaugemal kraanast, siis jääks kraana tõstekett liiga suure nurga alla ja see lõhuks kraana ketti. Kui kõik tugevusarvutused olid tehtud arvutuslikule koormusele, siis leiti, et tõsteseadmeid võiks kasutada ka raskemate detailide tõstmiseks, mis tähendas jällegi tõsteseadmete detailide ümber dimensioneerimist ja uusi arvutusi. Projekti käigus valiti konstruktsioonide jaoks enim kasutust leidev odav konstruktsiooniteras S235, mida võib asendada tugevama materjaliga. 28.04.2023 edastas superintendant detaili ja konstruktsiooni joonised EE-engineering (Soome) ja LTH-Baas (Eesti) ettevõttele hinnapäringu tarbeks. Hinnapakkumised peaks laekuma lähinädalate jooksul. Esimesena on plaanis paigaldada projekteeritud tõstelahendus ML Finneco I peale. Autoteki telfer on standartne poe toode ja neid saab osta erinevas hinnaklassis, hetkel jäi kaalule odavaim toode mis oli saada, hiljem võib see asendada tuntuma ja kallima firma tootega (Lisa 8). Autoteki telfri elektriühendus ja selle juhtimine jääb laeva elektrimehaaniku pädevusse, mis lahendatakse jooksvalt pärast tõstelahenduse paigaldust. Peale edukat katsetamist ML Finneco peal paigaldatakse sama tõstelahendus ML Finneco II ja III peale. Selleks ajaks peab olema koostatud tõstelahenduse kasutusjuhend. Projekt oli huvitav, kaasas endas peale autori ja laeva tehnilise personaali ka superintendanti. Sai lähemalt tutvutud laeva ehitusjooniste ja konstruktsiooniliste lahendustega, mis tavaliselt jäävad märkamata. Projekt tundub küll lihtne, kuid korduvad muudatused lahenduste osas võtsid aega.
 • NimetusAvatud juurdepääs
  Veoauto pealisehituse projekteerimine
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2023-05-08) Mihhailov, Kevin; Villau, Margus
  Lõputöös projekteeriti uus pealisehitus Veoautole Volvo F10 4X2, arvestades kehtivaid õigusakte ja autori eelistusi. Uue projekteerimine võeti käsile, kuna varasemalt kasutuses olnud pealisehitus oli hävinenud ja auto kasutamine võimatu. Töö käigus koostati ülevaade erinevatest puksiirautodest ja neil kasutatavatest pealisehitustest. Valiti välja sobivaim lahendus, mida hakati alusauto, Volvo F10 4X2, eripärasid arvestades projekteerima. Autole paigaldatud kraana tõttu pidi uus disain võimaldama vedada nii sõidukeid kui ka ehitusmaterjale. Projekteeritud pealisehitusele tehti tugevusanalüüsid, Autodesk Inventor tarkvara abil, mille käigus pealisehitust muudeti, kuni saavutati soovitud tulemus. Vastavalt leitud pingetele valiti sobilikud materjalid, mis tagaks piisava varuteguri erinevates olukordades. Töös leiti projekteeritud pealisehituse ligikaudne hind, mis sisaldab nii materjale kui ka vajaminevad teenuseid, et projekt reaalselt valmis ehitada. Kuna töö autoril on olemas töökoda, oskused ja tööriistad pealisehituse iseseisvaks valmistamiseks, on võimalik töö peaaegu täielikult iseseisvalt teostada. Pealisehitus ise valmis ehitades, ostes teenusena sisse vaid hädavajalikud protseduurid, on võimalik projekt ellu viia ligikaudu kolm korda odavamalt kui kogu töö teenusena sisse osta. Üheks eelduseks, peale teenustööde vältimise, on nii suure rahalise säästu saavutamiseks taaskasutada vana vintsi või leida odavam alternatiiv. Autori arvates on lõputöö eesmärk täidetud. Projekteeriti valmis pealisehitus, mis on vastav kõikidele autole kehtivatele õigusaktidele ja autori poolt seatud nõudmistele. Käesoleva lõputöö raames oli oluline leida projekteeritud pealisehituse ligikaudne maksumus - see võimaldab hinnata kulusid, millega tuleb pealisehituse valmistamisel arvestada. Autori hinnangul on projekteeritud pealisehituse valmistamiseks leitud kulud põhjendatud ja mõistlikud, kui koostamis-, keevitus- ja värvitööd teostatakse ilma teenust sisse ostmata. Esimesel võimalusel on plaan varasemalt kasutuses olnud pealisehitus eemaldada ja alustada uue ehitamisega.