Recent Submissions

 • Lühendatud raamatupidamise aastaaruande vastavus eesti finantsaruandluse standardile 

  Ivanov, Ringa (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-08-17)
  Lõputöö annab ülevaate väikeettevõtja raamatupidamise aastaaruande koostisest ning koostamise käigust vastavalt raamatupidamise seaduses kehtestatud põhimõtetele ning Raamatupidamise Toimkonna juhenditele. Lõputöö teema ...
 • Puukujude Meister OÜ äriplaan 

  Saar, Margus (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-08-11)
  Lõputöö põhineb äriideel, milleks koostati äriplaan toetudes teoreetilisele raamistikule. Alustavale ettevõttele viidi läbi turu-uuring ja koostati kolme aasta finantsprognoos ning selgitati välja ettevõtte vajadus ja ...
 • Büroo ja kortermaja „Laev“ energiatõhususe analüüs 

  Lind, Helena (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-06-22)
  Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli analüüsida milline on Eestis ainulaadne klaasfassaadiga B-energiaklassi (ETA) kuuluva büroo- ja eluhoone „LAEV― tarbimispõhine energiakasutus ja mis on hoone kaalutud energiaerikasutusmärgis ...
 • LTKH Põhja-Tallinna tervisekeskuse ehitustööde organiseerimine 

  Tomberg, Toomas-Hendrik (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-06-19)
  Käesoleva lõputöö projektiks oli lahendati tervisekeskuse ehitustööde organiseerimine, Põhja-Tallinnas, Sõle tänav 63. Lõputöös lahendati kaks tehnoloogiakaarti, nendeks on 0-korruse montaažitööde tehnoloogiakaart ja ...
 • Kortermaja ehitustööde organiseerimine 

  Karula, Reigo (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-06-18)
  Lõputöö esmärgiks oli lahendada Liinidevahe tn 1 kortermaja ehituse organiseerimise projekt. Lähteandmed pärinevad, antud kortermaja objekti pangast, mis sisaldas nii arhitektuurset kui konstruktiivset lahendust, samuti ...
 • Korterelamu rekonstrueerimistööde organiseerimine 

  Antsmaa, Olger (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-06-18)
  Käesoleva lõputöö eesmärk oli koostada Kopli liinide, F kvartali, 3. Liin 10 elamu rekonstrueerimistööde organiseerimise projekt. Tööde planeeritud algus oli 1. juulil 2020. aastal ning eeldatav lõpp 19. jaanuaril 2021. ...
 • Erinevate betoonisegude radooni ekshalatsioonikiiruse uurimine 

  Mljavov, Maksim (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-06-17)
  Raadiumiga saastunud tseoliidilisandiga betoonist katsekehade radooni pindekshalatsioonikiiruste mõõtmiste käigus ilmnes, et mida suurem on tseoliidi kontsentratsioon katsekehade valmistamisel kasutatud betoonisegus, seda ...
 • Analüütiline mudel betooni vastupidavuse hindamiseks karboniseerumisele Eestis 

  Aunpu, Rivo (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-06-16)
  Betooni karboniseerumine on väliskeskkonna süsinikdioksiidi reageerimine betoonis leiduva kaltsiumhüdroksiidiga, mille tulemusel betooni pH tase hakkab langema. Portlandtsemendi kõige olulisemaks karboniseerumist mõjutavaks ...
 • Tee-ehitusmaterjalide osa radooni tõkestamisel 

  Vals, Pille (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-06-16)
  Euroopa Liidu liikmesriik peab tagama asjakohaste meetmete kehtestamise radooni uutesse ehitistesse sisseimbumise takistamiseks. Need meetmed võivad olla riiklikes ehitusnormides ettenähtud konkreetsed nõuded. Ettevõtlus- ...
 • Veetorustike desinfitseerimise vajadus 

  Dašitšev, Klim (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-06-16)
  Füsioloogiliste protsesside normaalne kulg inimkehas sõltub vee füüsikalistest omadustest ja keemilisest koostisest. Puhas vesi on hädavajalik nii inimorganismi seedeprotsessis kui osaleb ka keha soojusbilansis, mida ...
 • Taaskasutatud plastmass betooni täitematerjalina 

  Raude, Mihkel (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-06-14)
  Selle lõputöö eesmärk oli leida uut otstarvet taaskasutatavale plastmassile läbi etalonbetooni tootmise protsessi. Käesoleva uuringu raames prooviti leida taaskasutatud plastmassile optimaalne kogus betoonis, vahetades ...
 • Jalakäijate liiklusohutuse tagamine talvisel perioodil 

  Rand, Helen (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-24)
  Kristiine, Nõmme ja Põhja-Tallinna linnosas läbi viidud vaatluste tulemustel, selgusid kõige sagedamini esinevad probleemid jalakäijate jaoks talvistes liiklusoludes. Kõige sagedasemalt täheldatud probleemideks olid ...
 • Teede projekteerimise käigus tekkinud tüüpvigade analüüs Tallinna linna näitel 

  Hiob, Liisa (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-31)
  Lõputöö eesmärgiks oli pöörata tähelepanu neljale suurele probleemile, mis tekivad Tallinna linna teede projekteerimise käigus. Töös käsitleti nelja suuremat valdkonda: parkimiskohtade projekteerimisel tekkinud tüüpvead, ...
 • Täitematerjalide külmakindluse määramise meetodite analüüs 

  Kalmus, Kaur (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-06-09)
  Antud lõputöös antakse ülevaade neljast erinevast täitematerjalide külmakindluse määramise meetodist, millest kolm käsitlevad sideainega töötlemata proovide katsetamist ja üks stabiliseeritud kihi külmakindluse määramist ...
 • Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise töökorralduse projekt 

  Lõhmus, Reio (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-18)
  Käesolevas lõputöös käsitleti ÜVK projekti töökorralduslikku osa. Lõputööga analüüsiti projekti raames tehtavaid töid ning täitematerjalide hinnavõrdlusi, milledele leiti alternatiivlahendused ja tulemid. Autor leidis ...
 • Objektide automaatne tuvastamine mobiilse laserskanneerimise punktipilvest 

  Haljaste, Veido (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-25)
  Geodeesia on pidevas arengus, üha rohkem on võimalik kasutada laserskaneerimist mis teeb informatsiooni kogumise varasemast lihtsamaks, kiiremaks ning turvalisemaks. Geodeedid ei pea ronima ohtlikesse kohtadesse, hoiavad ...
 • Maapealse laserskaneerimise ja aerofotogramm-meetria kasutamine inventariseerimisel 

  Kalinin, Jefim (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-25)
  Käesolevas lõputöös käsitletakse maapealse laserskaneerimise ja aerofotogramm-meetrilise tehnoloogia rakendamist hoone inventariseerimisel. Käesolev lõputöö annab ülevaate kasutatud mõõdistamismeetoditest ning tehnoloogiatest. ...
 • Vananemis-sõbralik linnak 

  Heilo, Kärolin (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-25)
  Kasvav osakaal eakaid inimesi on oluline ühiskonna grupp, kelle aktiivne vananemine pakub väärtust nii indiviidile endale kui ka riigile. Seetõttu on õiged hoiakud eakate ja neid ümbritseva keskkonna suhtes esmatähtsad. ...
 • Penetratsiooni katsed teedeehituses 

  Vanamb, Mihkel (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-06-09)
  Lõputöö autori eesmärgiks oli uurida kahte dünaamilise penetromeetri DCP (Dynamic Cone Penetrometer) ja PM-1. Selleks teostas lõputöö autor mõlema penetromeetriga katsed Tallinna Tehnikakõrgkooli parklas. Käesolevas ...
 • Maanteede mürasaaste vähendamise meetmete efektiivsuse analüüs 

  Rahnik, Helari (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-25)
  Kõrge mürasaaste ja sellest tulenevad probleemid inimeste häiritusele ja keskkonnale, on tõusuteel. 2021. aastal ehitatakse veelgi enam uusi põhimaanteid 2 + 2 sõiduradadega. Sellest tulenevalt võib rahvastatus linnast ...

View more