Kooli sisejooksuraja kattematerjali kasutajauuring Tõrva Gümnaasiumi näitel

Kuupäev

2020

Autorid

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Tänapäeval on palju erinevaid võimalusi sportpõrandakatete osas, ka erinevaid tootjaid on palju. Kuidas aga leida selline, mis vastaks soovidele ja võimalustele kõige paremini. Lõputöö „Kooli sisejooksuraja kattematerjali kasutajauuring Tõrva Gümnaasiumi näitel“ eesmärk oli leida sobivaim materjal jooksurajale siseruumides. Teema on aktuaalne, kuna meie kliimas on aastaringselt jooksualade harrastamise välitingimustes raskendatud ja seega on vajalik luua selleks võimalused siseruumidesse. Informatsiooni antud teema kohta koguti sportpõranda tootjate kodulehekülgedelt, teadusartiklitest. Seejärel koostati küsitlus, milles sooviti analüüsida kasutusel olevaid materjalide positiivseid külgi samuti ka negatiivseid. Käesoleva lõputöö põhirõhk on suunatud kasutajate arvamustele koolides. Antud töös jagati sportpõrandad kaheks: puit ja sünteetiline ning leiti, et kuigi looduslikel puitpõrandatel on palju häid omadusi, siis sisejooksuraja katteks sobivaimad on siiski kummikattega põrandad. Kummi eeliseks on materjali elastsus ja vastupidavus naelkingadele. Naelkingad on jooksudel ja hüpetel kasutatavad kingad, mille päka (ja kanna) all on libisemise vältimiseks naelad.[34] Tuginedes Eesti spordiregisteri andmetele võib väita, et spetsiaalseid sisejooksuradasid on koolides väga vähesel määral. Põhiliselt kasutusel multifunktsionaalsed puitpõrandad ja PVC ning õpetajatel puudub kogemus Mondo sportpõrandatega. Turu-uuringu tulemuste põhjal võib öelda, et praegu kasutusel olev jooksuraja kattematerjal Tõrva Gümnaasiumis on valikusolevatest sobilikuim, sest materjalist ei lendu siseõhku kahjulike toksiine on taaskasutatav ja piisava elastsusega jooksualadeks. Autori soovituseks on materjali kasuliku eluea möödudes see võimalusel asendada samaväärsega. Seega on lõputöö eesmärk saavutatud ja väljaselgitatud, et olemasoleva sisejooksuraja kattematerjal on antud otstarbeks parim valik


The aim of the thesis “Study of the material for the running track of the school on the example of Tõrva Gymnasium” was to find the most suitable material for the indoors running track. Today, there are many different options for sports flooring, and there are many manufacturers. But how to find the one that best suits your desires and capabilities. The topic is relevant because our climate makes it difficult to run outdoor activities all year round, so it is necessary to create opportunities for indoor activities. Information on this topic was collected from sports floor manufacturers' websites, scientific articles. A survey was then conducted to analyze the positive aspects of the materials used as well as the negative ones. The focus of this thesis is on users' opinions in schools. In this work, sports floors were divided into two: wood and synthetic, and it was found that although natural wood floors have many advantages, rubber -coated floors are the most suitable for running an indoor running track. The advantage of rubber is the elasticity of the material and the durability of the nail shoes. Nail shoes are shoes for running and jumping with nails underneath the toe (and heel) to prevent slipping [34]. Based on the data of the Estonian Sports Register, it can be stated that there are very few special running lanes in schools. Multifunctional wood floors and PVC are mainly used and teachers have no experience with Mondo sports floors According to the results of the market research, the current-ly used running track cover material at Tõrva Gymnasium is the most suitable, because the material does not emit harmful toxins into the air, is recyclable and has suitable elasticity. The author recom-mends replacing it with an equivalent one at the end of its useful life. Thus, the aim of the thesis has been achieved and it has been determined that the available running track cover material is the best choice for this purpose

Kirjeldus

Märksõnad

Viide