Tööstusjäätmete prügila laiendamine

Kuupäev

2023-05-15

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

VKG Oil AS toodab Kohtla-Järvel põlevkiviõli erinevate tehnoloogiatega ning tekkinud jäätmed ladestatakse ohtlike jäätmete prügilasse. Praegune prügila täitub arvutuste kohaselt aastaks 2026, mistõttu on vajalik selle laiendamine, et tagada tehase jätkuvus. Prügila laiendamine võib avaldada mõju keskkonnale. Seetõttu koostati projekti varasemale prügila rajamise lahendusele keskkonnamõjude hindamine. Keskkonnamõjude hindamisel hinnati mõju järgmistele valdkondadele: piirkonna maakasutus ja asustus; geoloogilised ja hüdrogeoloogilised tingimused; pinnavesi; kliima; õhu kvaliteet; taimestik ja loomastik ning rohevõrgustiku toimimine; kaitstavad loodusobjektid ja Natura 2000 alad; müra, vibratsioon ja muud füüsikalised mõjud. Eraldi hinnati kavandatava tegevusega kaasneda võiva oluliste mõju pinnasele ja põhjavee kvaliteedile; mõju pinnaveele. Hinnangu tulemustest selgus, et olulist keskkonnamõju prügila rajamisel ja käitamisel ei teki, kui rakendatakse leevendusmeetmeid. KMH koostamisel hinnatav tegevus ei hõlmanud täiendava maa kasutuselevõttu, aga antud laienduse töös plaanitakse prügilat laiendada olemasolevate sademveetiikide arvelt. Looduslikke veekogusid tuhaladestu lähiümbruses ei ole. Suuremad vooluveekogud on Varbe ja Varja peakraavid, mis on seotud ka ladestuga lääne ja loode suunas. Kraavide vesi suubub Kohlta jõkke. Kohtla jõe kvaliteeti mõjutab fenoolisoo, mis võib põhjustada reostust eesvooludesse suurveeperioodidel. Piirkonnas on ka teisi reostusallikaid nagu põlevkivi kaevandused ja karjäärid. Jõgikonnas tuleb saavutada Kohtla ja Purtse jõe hea seisund aastaks 2027. Prügila laiendamise eskiisi koostamiseks telliti ülevaade asukoha geotehnilistest tingimustest, milles lähtuti varasematest uuringutest. Uuringud keskendusid poolkoksi ladestusalale, mille geoloogiline ehitus koosneb aluspõhjast ja kvaternaari pinnastest. Poolkoksi geotehnilisi omadusi kirjeldati kolme kihi kaupa ning määrati nende füüsikalised ja keemilised omadused. Reljeefi ümbritsevad kõrged koksimäed ning prügila pinnas jaguneb kaheks - nõlva ala setted sisaldavad rohkelt jämepurdmaterjali, samal ajal kui platoo setteid iseloomustab kildane tekstuur ja väiksem jämepurdmaterjali osakaal. Prügila kavandamisel on arvestatud hooldatavust, geotehnilist stabiilsust ja sademete kiiret äravoolu, mis on tagatud prügila nõlvakalletega kuni 1:3. Laienduse maht on umbes 59 miljonit m3 ning selle täitmiseks ja hooldamiseks on projekteeritud hooldusteed ja vihmavee äravooluks kraavid. Perimeetritammi peal asub hooldustee koos sademeveekraaviga. Tuha transportimiseks ja käitlemiseks on välja töötatud tehnoloogia, mille käigus tuhka niisutatakse ja rulliga tihendatakse. Ladestu püsivuse tagamiseks on ekspertarvamuse kohaselt poolkoks vettpidava kattekihina tõhus prügila sulgemiseks ning nõlvade erosiooni ennetamiseks tuleks neid haljastada hüdrokülviga. Arvutustulemused tõestasid, et Autodesk Civil 3D lisaprogrammi SSA saab edukalt kasutada sademevee vooluhulkade arvutamisel ja kraavide dimensioneerimisel. Tulemuste täpsuse suurendamisele aitab kaasa, kui igale valgalale määrata oma sademete intensiivsus.


VKG Oil AS produces shale oil using various technologies in Kohtla-Järve, and the resulting waste is deposited in a hazardous waste landfill. The landfill is expected to be full by 2026, and its expansion is necessary to ensure the continuity of the plant. The environmental impact assessment was conducted to evaluate the impact of the landfill expansion on various areas, including land use and settlement, geological and hydrogeological conditions, surface water, climate, air quality, vegetation and wildlife, noise, vibration, and other physical effects. The assessment revealed that there would be no significant environmental impact if mitigation measures were implemented. The natural water bodies in the vicinity of the ash dump are absent. The larger flow streams are Varbe and Varja main ditches, which are also associated with the landfill in the west and northwest directions. The water of the ditches flows into the Kohlta River. The quality of the Kohtla River is affected by the phenolic acid, which can cause pollution during high tides. There are other sources of pollution in the area, such as oil shale mines and quarries. Geotechnical overview was conducted for the landfill expansion. The landfill has been designed to consider maintainability, geotechnical stability, and rapid drainage of precipitation, ensuring landfill slopes of up to 1:3. The volume of the expansion is approximately 59 million m3, and maintenance roads and drainage ditches have been designed for its filling and maintenance. A special technology has been developed for handling and transporting ash, which involves cooling and compacting the ash with a roller. According to expert opinion, a semicoke waterproof cover is an effective way to seal the landfill and prevent slope erosion, which should be hydroseeded to prevent erosion. The calculation results proved that the SSA program can be successfully used to calculate the flow rate of precipitation and to dimension the ditches.

Kirjeldus

Märksõnad

Keskkonnatehnoloogia::Tehnoloogia ja jäätmehooldus::Joogi- ja reovee töötlemine ja võrgud, Keskkonnatehnoloogia::Tehnoloogia ja jäätmehooldus::Prügilad

Viide