Erineva kasutusotstarbega hoonete valmisolek hädaolukordadeks

Kuupäev

2024-01-11

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Praegu on maailmas palju olukordi, mis nõuavad selget ettevalmistust ja enneaegset tegutsemist. Nendeks on hädaolukorrad, mis on põhjustatud looduslikest või inimteguritest. Kõik need olukorrad võivad suurel määral mõjutada erinevaid hooneid. Juba maja ehitamisel tuleb läbi mõelda kõikvõimalikud olukorrad, mis hoonega juhtuda võivad. Samuti on oluline kinnisvara haldurite, omanike, aga ka erinevate riigiasutuste ja linnavalitsuste ühine ja järjepidev töö. Lõputöös uuriti erinevate hoonetüüpide valmisolekut erinevateks hädaolukordadeks. Töö eesmärk oli analüüsida kolme erinevat tüüpi hoonete - riigiasutuse, ärihoone ja kortermaja - valmisolekut ja teha ettepanekuid nende ohutuse suurendamiseks. Riigiasutuse, ärihoone ja kortermaja valimine võimaldas võrrelda erinevate hoonetüüpide reageerimisvõimet erinevates hädaolukordades. Näiteks politseimaja valiti tähtsa avaliku sektori esindajana, mille valmisolek ja reageerimisvõime on olulised korrakaitse ja turvalisuse seisukohalt. Ärihoone esindab erasektorit, kus oluline on töötajate ohutus ja jätkusuutlikkus. Kortermajade puhul on oluline nii hoonete kui ka elanike ohutus. Analüüsides neid erinevaid hooneid, saame mõista nende tugevusi ja nõrkusi hädaolukordadeks valmistumisel. See töö on oluline, sest hädaolukordadeks valmisolek on ühiskonna jaoks kriitilise tähtsusega. Töö tulemused annavad suuniseid, kuidas parandada erinevat tüüpi hoonete valmisolekut ning aidata kaasa üldisele turvalisusele. Pärast hindamise läbiviimist sai teatavaks, et hoonete valmisolek hädaolukordadeks on erinev. Hindamisse kaasatud hooned on kõik üsna uued hooned ning kõikidel hoonetel on oma kinnisvara haldur. Politseimaja on erinevateks olukordadeks igati valmis, seda nii maja varustuse kui ka kinnisvarahalduri teadlikkuse poolest. Ärihoone vajab täiustamist erinevate süsteemide, paigalduste ja seadmetega osas. Kusjuures ärihoone halduril on piisavad teadmised hädaolukordadest. Korterelamu on hädaolukorraks väga halvasti ette valmistatud, puuduvad vajalikud miinimum süsteemid ja seadmed ning kinnisvara halduril puuduvad täiel määral teadmised hädaolukordadeks valmistumiseks ja ennetamiseks. Lõputöö struktuur koosneb neljast osast, kus esimene osa tutvustab teoreetilist tausta ja hädaolukordade toimumise võimalust Eestis. Teine osa käsitleb metoodikat ja kinnisvara valmisolekut, kolmas osa esitab hinnangu tulemused ja autoripoolsed ettepanekud, ning neljas osa sisaldab soovitusi kinnisvara haldurile hädaolukordade lahendamiseks ja valmistumiseks. See töö pakub ülevaadet erinevate hoonetüüpide valmisolekust hädaolukordadeks ning annab praktilisi soovitusi nende valmisoleku parandamiseks. Töö on kasulik kinnisvarahalduritele ning avaliku sektori ametnikele andmaks ülevaate hetkeseisust ning pakkudes koostöö- ja arutelupunkte seisukorra parendamiseks.


The thesis examined the preparedness of various types of buildings for different emergencies. The objective was to analyze the readiness of three different types of buildings - a government facility, a commercial building, and a residential apartment complex - and make proposals to enhance their safety. The structure of the thesis consists of four parts. The first section introduces the theoretical background and the possibility of emergencies occurring in Estonia. The second part covers the methodology and the preparedness of real estate, while the third part presents the assessment results and recommendations from the author. The fourth part includes suggestions for real estate managers on handling and preparing for emergencies. Choosing a government facility, a commercial building, and a residential complex allowed for comparison of how different types of buildings respond in various emergency situations. For instance, the police station was chosen as a significant representative of the public sector, where preparedness and responsiveness are crucial for law enforcement and safety. The commercial building represents the private sector, emphasizing the importance of employee safety and sustainability. Safety for both buildings and residents is crucial in residential complexes. By analyzing these diverse buildings, their strengths and weaknesses in emergency preparedness were understood. The work results provide guidelines to enhance the preparedness of various building types and improve overall safety. After evaluation, it was evident that the buildings varied in their preparedness for emergencies. All the assessed buildings are relatively new, each with its own property manager. The police station demonstrated readiness in various scenarios, owing to both its infrastructure and the property manager's awareness. The commercial building needs improvement in systems, installations, and equipment, even though the property manager has adequate knowledge of emergencies. However, the residential complex is poorly prepared for emergencies, lacking essential systems and equipment, and the property manager lacks full knowledge for preparation and prevention. This thesis provides an overview of the preparedness of different building types for emergencies and offers practical recommendations for improving their readiness. It is beneficial for real estate managers and public sector officials to gain insight into the current situation and provides discussion and cooperation points for enhancing the status quo.

Kirjeldus

Märksõnad

Ehitus::Kinnisvara korrashoid

Viide