24express OÜ ekspress-saadetiste transpordimudelite täiustamine

Kuupäev

2015

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Lõputöö autor püstitas käesoleva töö probleemiks ettevõtte 24express OÜ ekspress-saadetiste ebaefektiivsuse. Eesmärgi täitmiseks oli vaja koguda esmalt teoreetilist informatsiooni ekspress-saadetiste veoteenuse olemusest. Ekspress-saadetiste veoteenuseks peetakse transpordiprotsessi, kus saadetised transporditakse kaubasaatjatelt kaubasaajateni minimaalse ajakuluga. Selles osas langeb teenuste valik kaheks – Priority Service ehk ekspress-teenus ning Economy Service ehk tavateenus. Teenuse tarbija langetab teenusevaliku vastavalt oma saadetise olemusele ning vajadusele. Ekspress-saadetisteks peetakse saadetisi, mis üldjuhul omavad kõrget väärtust või on saadetise transpordil nõutud eritingimused kohaletoimetamise tarneaja suhtes. Uurides Euroopa ja Eesti ekspress-saadetiste veoteenuse turgu, saab järeldada, et turuliidriteks on maailmas hästi tuntud ettevõtted nagu näiteks Deutsche Post DHL Group, TNT Express N.V., Federal Express Corporation ning United Parcel Service. Ajafaktorit peetakse üheks tähtsaimaks aspektiks veoteenuse pakkumisel ning sellest tulenevalt, olles hea reageerimisvõimekusega, saavutatakse ka kõrge klienditeeninduse tase. Ekspress-saadetiste veoteenuse pakkujaid kasutatavad erinevad tootmisettevõtted peamiselt ettenägematute olukordade lahendamiseks ning sellest tulenevalt omavad teenuse pakkujad olulist rolli ettevõtete ostutegevuses. Autor viis olemasolevate transpordimudelite analüüsimiseks läbi uurimuse, et leida mudelite kitsaskohtad. Selle tarbeks koostati uuringud mõlemale osapoolele – teenusepakkujatele ning teenuse tarbijatele. Kõige olulisemad tulemused, mida autor sai kasutada uute sisendite näol olemasolevate transpordimudelite täiustamisel oli peamiselt seotud järgnevate asjaoludega: 1) Konkureerivad teenusepakkujad suudavad vastata ekspress-saadetiste transpordipäringutele 15-30 minuti jooksul, ettevõte 24express OÜ aga 30-45 minuti jooksul. 2) Veoteenuse tarbijate jaoks on esmatähtsamad klienditeeninduse tase ning kiire tarneaeg, veoteenuse hind on tihtipeale mitteoluline. 63 Eespool toodud uuringu tulemused võttis lõputöö autor sisenditeks, mille alusel hakata olemasolevaid ekspress-saadetiste transpordimudeleid täiustama. Kaardistades olemasolevaid mudeleid selgus, et maanteetranspordi ekspress-saadetiste transpordimudelit pole võimalik olulisel määral täiustada nii, et mudeli efektiivsus tõuseks veelgi. Sellest tulenevalt otsustati mudel edaspidiselt mitte täiustada. Täiustamise võimalused aga ilmensid nii maantee- ja lennutranspordi kombineeritud mudeli kui ka maantee- ja meretranspordi kombineeritud mudeli puhul. Lõputöö autor käsitles mudelites kahte etappi: 1) Mudeli esimest etappi käistleti kui klienditeenindusliku taseme etappi. 2) Mudeli teist etappi käsitleti kui ekspress-saadetiste transpordi korraldamise etappi. Maantee- ja lennutranspordi kombineeritud ekspress-saadetiste mudeli puhul selgus, et mudel muutub läbi täiustamiste efektiivsemaks siis, kui ettevõtte 24express OÜ koostööpartner Jetpak Group AB sõlmib lepingu lennukompanii Finnair Eesti müügiagendiga SkyPartners Group OÜ. Sellest tulenevalt saab ettevõte 24express OÜ transportida ekspress-saadetisi Tallinnast-Oulusse oluliselt paremal viisil kui seda tehakse tänasel päeval. Maantee- ja meretranspordi kombineeritud ekspress-saadetiste mudeli puhul selgus, et mudel muutub läbi täiustamiste efektiivsemaks siis, kui ettevõte 24express OÜ paigaldab kaubaruumid laevandusettevõtete pardale näiteks Tallinn-Helsingi-Tallinn liinil. Sellest tulenevalt on võimalik maandada riske olukordades, kus laevandusettevõtete autotekid on täielikult broneeritud. Paigaldatud kaubaruumid pakuvad oluliselt lühemaid tarneaegu teenuse tarbijatele ja tõstab klienditeeninduse taset, mis tuginedes läbi viidud uuringule oli peamisteks aspektideks teenusepakkuja valimisel. Lõputöö autor on veendunud, et käesolevast tööst ilmnenud ettevõtte 24express OÜ ekspress-saadetiste transpordimudelite kitsaskohtade parendusettepanekud täiustavad mudeleid. Sellest tulenevalt paraneb ettevõtte klienditeeninduse tase ning tarnevõimekus ekspress-saadetiste veoteenuse osutamisel.


The topic of current thesis is „The Improvement of Express Delivery Transportation Models of 24express Ltd“ The aim is to analyze and improve existing transportation models of 24express Ltd. The thesis is divided into three main topics: 1) Theoretical basics of express deliveries. 2) Theoretical basics of case study. 3) The empirical study - improvement of transportation models of 24express Ltd. In the first chapter, the author described theoretical basics of express deliveries. First chapter introduces the defination of express delivery and gives statstical overview of this particular field of logistics. The express delivery is a specific service which is designed for time-sensitive high-value deliveries. In the course of transportation from one country to another, goods are not stored in the terminals for very long but are delivered in the minimum of time. The mode of transportation is chosen according to need and possibilities. The air and road combined transportation solutions is most commonly used for express deliveries. Specific features include flexibility, a dedicated customer service executive dealing with each particular order having a clear overview of the transportation process and covering business-to-business needs. Express Delivery service is divided into two main services – Priority Service and Economy Service. Priority Service is principally used for time-sensitive and valuable shipments. Economy Service is more commonly used for none time-sensitive deliveries wich means that the delivery time is longer. In the second chapter, the author described theoretical basics of this case study. Author execute the study for two parties – express delivery service providers and express delivery service consumers. Author used questionnaires and performed the interview with one service provider to collect data for the research. As a result of this research, the service consumers expect a high customer service level 65 and short delivery times. Author used these two aspects to improve 24express Ltd express delivery transportation models. In the third part of current thesis, author analyzed and gave improved express delivery transportation models of 24express Ltd. 24express Ltd use mostly three different transportation models for express deliveries: 1) The road and air transportation combined model. 2) The road and maritime transportation combined model. 3) The road transportation model. Author singled out the disadvantages of these transportation models. As a result, there were no need to improve the first, road transportation model. There appeared several options how to improve other combined models. The most important improvement of a road and air transportation combined model is that the partner of 24express Ltd Jetpak Group AB should make a contract with Finnair sales agent of Estonia wich will improve delivery times of 24express Ltd. The most important improvement of road and maritime transportation combined model is to construct a storage on the board of the different ships. This improvement will give 24express Ltd the best delivery time solutions to transport an express delivery from Tallinn to Helsinki. The author of this thesis is convinced that the suggestions will improve the express delivery transportation models of 24express Ltd. The suggestions will specifically imrpove the level of customer service and will shorten delivery times at different routes.

Kirjeldus

Märksõnad

Viide