Klaasipesuvedeliku tankla turundusplaan OÜ Siris näitel

Kuupäev

2017

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Käesoleva lõputöö eesmärk on luua toimiv turundusplaan, mille kohaselt saab väikeettevõte käivitada unikaalse toote- klaasipesuvedeliku tankla ja välireklaami kandja- projekti. Põhieesmärgiks on luua uus väljund unikaalsele välireklaami kajastamisele. Projekti idee on käivitada klaasipesuvedeliku tankla kontseptsioon, kus tõstetakse teenuse väärtust ja luuakse kaasaegsed välireklaami võimalused. Töö käigus on põhjalikult analüüsitud nii reklaamituru olukorda antud valdkonnas, kui klaasipesuvedeliku pakkujate osas. Esimene peatükk kirjeldab Siris OÜ tegevuskeskkonda ning analüüsib kõiki mikrokeskkonna faktoreid. Põhjalikult on kirjeldatud klaasipesuvedeliku tankla konkurente, kliente, turgu ja tarnijaid nii klaasipesuvedeliku kui reklaami vaatenurgast. Teises peatükis annab autor ülevaate ettevõtte Siris OÜ hetkeolukorrast. Analüüsitakse personali koosseisu ja ettevõtte portfelli. Lisaks kirjeldatakse ettevõtte finantsvõimekust ja võimalusi projekti elluviimiseks. SWOT analüüsis tuuakse välja ettevõtte tugevused, võimalused, nõrkused ja ohud. Kolmas ja ühtlasi ka olulisem peatükk selgitab ettevõtte ja tankla eesmärke. Lähtudes kogutud infost leitakse kõige mõistlikum turundusstrateegia tankla projekti elluviimiseks. Ühtlasi hõlmab peatükk taktikalist tegevuskava 4P-d ja finantsprognoose, mis annavad investorile ülevaate tankla tasuvusest. Peatüki lõpus hindab autor projekti riskifaktoreid ning seab tegevusplaani riskide rakendumisel. Töö tulemusena selgub, et ettevõtte Siris OÜ peamiseks eesmärgiks oleks keskendumine vaid välireklaami müügile, tegevuse fokusseerimiseks ja killustamise vältimiseks on mõistlik hakata klaasipesuvedeliku tanklat edasi frantsiisima ja kogu vedeliku müügist saadava tulu saab frantsiisiv investor. Tasuvusanalüüsiga leiti, et investeerides tanklasse, teenides sellega kogu klaasipesuvedelikust saadava tulu ning 10% reklaamimüügilt, saab investor investeeritud raha tagasi vähemalt 3,8 aastaga. Analüüsitud on ka riskifaktoreid. Põhiliseks riskifaktoriks on Siris OÜ vähese kogemusega müügitöötajad, kes vajavad väljaõpet ja vajadusel tuleb juurde värvata kompetentseid müügimehi. 34 Kuna tankla keskendub väiksele turusegmendile ning eristub konkurentidest, siis kasutatakse projekti käivitamiseks fokusseeritud ehk turuniši strateegiat. Et tänases ettevõtluskeskkonnas läbi lüüa on vaja eristuda konkurentidest, teada kliendi vajadusi ja turgu ning pakkuda uusi ja paremaid lahendusi. Lõputöö tulemusena selgus, et klaasipesuvedeliku tankla projekt ongi selles osas unikaalne ja uuenduslik, kuna konkurentidest eristumiseks pakub tankla projekt reklaami suunamist segmendi põhiselt, lisaks saab tankida vaja mineva koguse, mis ei jäta kohustust pakendi ladustamiseks või likvideerimiseks. Käesolev lõputöö annab põhjaliku ülevaate klaasipesuvedeliku tanklate projektist, eesmärgiga luua ettevõttele Siris OÜ oma uudne välireklaami lahendus ja anda investoritele unikaalne investeerimisvõimalus, luues ühtlasi klientidele keskkonnasõbralikuma ning mugavama viisi klaasipesuvedeliku tankimiseks.


The purpose of this thesis is to create working marketing plan, which helps a small company to start a unique product - washer fluid filling stations and outdoor advertising - project. The main goal is to create a new output of unique outdoor advertising. The project idea is to run the washer fluid filling station concept, which will raise the value of services and establish a modern outdoor advertising opportunities. Final paper is based on the analysis of the situation in the advertising market in this area and washer fluid supplier competitors. First chapter describes the operating environment of Siris OÜ and analyzes all micro-environmental factors. Competitors, clients, market and suppliers are described thoroughly both the washer fluid as an advertising perspective. In the second chapter the author gives an overview of the company's current situation. Crew composition and the company’s portfolio are being analyzed. In addition company’s financial capability and opportunities for project implementation are described. SWOT analysis brings out company's strengths, opportunities, weaknesses and threats. Third and also the most important chapter explains company’s and station goals. The most reasonable marketing strategy for washer fluid filling station is selected based on the gathered information. Chapter also includes tactical 4P action plan and the financial forecasts, which will give investors insight into the profitability of the station. The chapter ends with the project's risk factors and action plan to reduce risks. Result shows that Siris OÜ should concentrate on outdoor advertising only. To keep business focused and avoid fragmentation is wise to start the windshield washer fluid filling station franchises and the franchise investor will earn all of the profit. A cost benefit analysis found that investing in a station, serving the entire windshield washer fluid profit and 10% of advertising revenues from sale, the investor receives the invested money back for at least 3.8 years. Risk factors are also analyzed. The main risk factor for Siris OÜ is low experienced sales staff who need training and if necessary find competent salesmen. 36 Because the station focuses on a small segment of the market and differs from competitors, the company will use focused aka market niche strategy. To succeed in today's business environment, it is necessary to differentiate themselves from competitors, to know the needs of the customer and the market, and to provide new and better solutions. The thesis showed that the washer fluid filling station project is unique and innovative in its field and distinguishing from the competitors for offering segment based targeted advertising. In addition it is possible to refill desired amount of washer fluid and will not leave the customer with a packaging that has to be disposed of or storaged. The thesis gives complete overview of washer fluid filling station project with a purpose to create for Siris OÜ its own outdoor advertising solution and to give investors unique investment opportunity, and also creates environmental friendly and comfortable way for washer fluid filling.

Kirjeldus

Märksõnad

Viide