Ekspedeerija käsiraamat

Kuupäev

2016

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Kirjeldus

Ekspedeerija käsiraamatu sisu koostamisel lähtus koostaja järgmistest arusaamadest. 1. ELEA nägemus ekspedeerija käsiraamatust ja sellest tulenev ülesandepüstitus. 2. FIATA-diplomikoolituse nõuetes kirjeldatud kompetentsid ja koolitamise sisumoodulid on leidnud kajastamist käesoleva käsiraamatu peatükkides. 3. Arvesse on võetud koostamise ajal kehtinud logistiku kuuenda taseme kutsestandardiga nõutavad kompetentsid. 4. Koostajale olid eeskujuks analoogsed käsiraamatud ja õppematerjalid Soomest, Rootsist, Šveitsist, Ühendkuningriigist, Singapurist ja muud erialased kirjalikud allikad. 5. Käsiraamat on koostatud elektroonselt kättesaadavana, seetõttu ei käsitleta põhjalikult teemasid, mille põhjalik käsitlus on elektroonselt kättesaadav teistes andmebaasides (nt Eesti Maksu- ja Tolliameti Andmebaas, Riigi Teataja jne). Sellisel juhul on antud viited joonealuse märkusena koos aadressiga. Nimetatud asjaolu võimaldab mitmekordistada käsiraamatu andmemahtu. 6. Käsiraamat on teema- ja märksõnadepõhiselt liigendatud viiel tasandil ja seetõttu on püütud käsitlemine teha võimalikult lihtsaks. 7. Käsiraamatu sisu on jagatud viieteistkümneks peatükiks: ekspedeerimisettevõtte majandustegevust ja tegevussuundikajastatakse peatükkides 1 ja 8; klientide ootused ekspedeerimisteenustele ja ekspedeerimise teoreetilised alused on kajastatud peatükis 2; arusaam, et ekspedeerimisteenus põhineb klientide soovil ja nende poolt sõlmitud kaupade ostu-müügilepingul on kajastatud peatükis 3; peatükis 4 on kajastatud logistika süsteemsuse põhimõtet, mis on omakorda aluseks logistilisele mõttelaadile, sealhulgas ka ekspedeerimistegevuse teoreetilistele alustele; ülejäänud peatükid (5,6,7,9,10,11,12,13,14 ja 15) kajastavad ekspedeerija erinevaid teenuseid ja nendele teenustele esitatavaid seadusandlikke ja tehnoloogilisi nõudeid. Käsitlemist leiavad ka teenuste osutamise lepingud ja hinnakujundus.

Märksõnad

ekspedeerimine

Viide

Kollektsioonid