Autoremonditöökoja loomise äriplaan

Kuupäev

2022-05-26

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Autori poolt sissejuhatuses püstitatud ülesanded said lahendatud: • Tutvuti põhjalikult ettevõtlusvaldkonda puudutava teoreetilise materjaliga; • Koostati äriplaan; • Jõuti järeldusele, et äriplaanis kajastatud ettevõte on kasumlik ning äriidee võiks realiseerida Esimeses peatükis käsitleti ettevõtlust puudutavaid teoreetilisi materjale. Teoreetilise materjali läbi töötamine oli äriplaani kirjutamise aluseks. Erinevate raamatute ja veebimaterjalide käsitlemise käigus sai töö autor ülevaate ettevõtlusest, ettevõtja vajalikest isikuomadustest, erinevatest ettevõtluse juriidilistest vormidest, ärimudeli koostamisest ja SWOT analüüsist, ärikeskkonna analüüsist, turundusest, personalist, ettevõtlusega kaasnevatest riskidest ning ettevõtte käivitamisest. Teises peatükis pandi paika ettevõtte missioon, visioon ning eesmärgid. Kolmandas peatükis andis töö autor ülevaate ettevõttest: koostati ettevõtte profiil ning kirjeldati millised ressursid ja vahendid on juba olemas ning mida peaks antud ettevõtte tegevusega alustamiseks juurde soetama. Neljanda peatüki sisuks on keskkonnaanalüüs, mille käigus analüüsiti Eesti majanduskeskkonda 2021. aasta seisuga. Selleks, et lõputöö oleks ajakohane kirjeldati Venemaa – Ukraina sõja mõjusid nii maailma majandusele, kui ka Eesti majandusele. Viiendas peatükis käsitleti turuanalüüsi, mis koosneb turu - uuringust, turutrendidest, SWOT analüüsist ning konkurentide kirjeldusest. Turu – uuringu koostamiseks loodi küsimustik, saadeti küsimustik laiali ning analüüsiti saadud vastuseid. Saadud vastuste põhjal koostati turundus ja tegevusplaan. Kuuendas peatükis pandi paika ettevõtte strateegiline plaan, koostati pakutavate põhi – ja lisateenuste nimekiri, teenuste hinnakiri ning toodi näide ühest põhiteenuse töökäigust. Seitsmenda peatükis kirjeldatakse lähemalt ettevõtte turundusplaani. Turundusplaani aluseks võeti turuanalüüs, mille põhjal kaardistati efektiivsemad turunduskanalid. Lisaks kirjeldati ettevõtte kodulehe loomist ja sotsiaalmeedia turundusvõimalusi. Kaheksandas peatüki eesmärk oli luua ülevaade ettevõtte juhtimisest ja personalist. Kirjeldati lähemalt vajatavat tööjõudu ning töötasu arvestamise põhimõtteid. Üheksandas peatükis toodi välja ettevõtte riskianalüüs, mis omakorda jaotus tegevusega alustamisega seotud riskideks ning tegevusriskideks. Peamiste riskidena toodi välja tööohutusnõuete mitte järgimine ning uute odavamate teenustega konkurentide turule tulek. Kümnendas peatükis tõi autor välja ettevõtte käivitamise tegevuskava. Tegevuskavas toodi välja olulised punktid ettevõtte käivitamisel ja vastav ajakava. Üheteistkümnendas peatükis koostati loodava ettevõtte finantsprognoosid. Prognoosid tehti esimeseks, teiseks ning kolmandaks tegevusaastaks. Prognoositi potentsiaalseid kulusid ja tulusid, mille alusel loodi bilansiprognoos, kassavoogude prognoos ning kasumiprognoos. Autori panus käesoleva töö koostamisel on olnud suur. Töötati põhjalikult läbi ettevõtlusega alustamiseks vajalikud teoreetilised materjalid, tehti turu - uuring ja ärimudel ning lõpuks eelneva baasil koostati äriplaan. Koostatud äriplaan vastab Eesti Töötukassa ettevõtlusega alustamise toetuse taotlemise nõuetele. Lõputöö autor soovib tänada juhendajat Mari Suurvälja, kelle kasulikust nõust oli palju abi töö valmimisel.


The following graduation thesis is Creating a Business Plan for Car Repair Shop. The graduation thesis consists of an introduction, twelve content chapters and a summary. The content chapters address the theoretical fundamentals of business plan preparation, company mission, vision and objectives, company overview, environmental analysis, market analysis, strategic plan, marketing and personnel, risk analysis, company start-up plan and financial forecasts. Additional materials, the forecast of cash flows of financial forecasts and the forecast of the balance sheet are included in the annexes. The tasks set by the author were solved: • Get acquainted with the theoretical material in the field of entrepreneurship; • A business plan was prepared; • It was concluded that the company included in the business plan is profitable and the business idea could be realized The first chapter dealt with theoretical materials in the field of entrepreneurship. Working through theoretical material was the basis for writing a business plan. In the course of handling various books and web materials, the author of the work got an overview of entrepreneurship, the necessary personal characteristics of the entrepreneur, different legal forms of entrepreneurship, business modeling and SWOT analysis, business environment analysis, marketing, personnel, risks associated with entrepreneurship and starting a company. The second chapter laid down the mission, vision and objectives of the company. In the third chapter, the author of the work gave an overview of the company: a profile of the company was prepared and what resources are already available and what should be acquired in order to start the activities of the given company. The content of the fourth chapter is the environmental analysis, during which the economic environment of Estonia was analysed as at 2021. In order for the thesis to be up to date, the effects of the Russia-Ukraine war on both the world economy and the Estonian economy were described. The fifth chapter dealt with a market analysis consisting of a market survey, market trends, SWOT analysis and a description of competitors. A questionnaire was created for the market survey, a questionnaire was sent out and the answers received were analysed. Based on the responses received, a marketing and action plan was prepared. The sixth chapter laid down the company's strategic plan, drew up a list of basic and additional services offered, a price list of services, and gave an example of one of the main service processes. The seventh chapter describes the company's marketing plan. The marketing plan was based on a market analysis based on which more efficient marketing channels were mapped. In addition, the creation of the company's website and the marketing opportunities of social media were described. The eighth chapter aimed to create an overview of the management and personnel of the company. The labour force needed and the principles of calculation of wages were described in more detail. The ninth chapter pointed out the risk analysis of the company, which in turn divided into risks related to the commencement of activities and operational risks. The main risks identified were non-compliance with occupational safety requirements and the entry of new competitors with cheaper services. In the tenth chapter, the author pointed out the action plan for the launch of the company. The action plan highlighted important points at the start-up of the company and the corresponding timetable. The eleventh chapter drew up financial forecasts for the company to be created. Forecasts were made for the first, second and third year of operation. It forecasted the potential costs and revenues on the basis of which the balance sheet forecast, the cash flow forecast and the profit forecast were created. The author's contribution to this work has been great. The theoretical materials necessary for starting a business were thoroughly worked out, a market study and business model were made, and finally a business plan was prepared on the basis of the previous one. The prepared business plan complies with the requirements for applying for business start-up support of the Estonian Unemployment Insurance Fund. The author of the final thesis would like to thank the supervisor Mari Suurväli, whose useful advice was a great help in completing the work.

Kirjeldus

Märksõnad

Viide