MyFitness AS-i Y- ja Z-põlvkonna administraatorite ootused töökeskkonnale

Kuupäev

2024-01-09

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Töökeskkond mõjutab oluliselt meie igapäevast tööelamust ning selleks, et töötajad oleksid motiveeritud ja entusiastlikud, on vaja tagada hea töökeskkond. See hõlmab suhteid kolleegide, ülemuste ja meeskonnakaaslastega, organisatsiooni kultuuri ning töötajatele pakutavaid hoonete, mugavuste ja teenuste kvaliteeti. Hea töökeskkond aitab säilitada töötajate heaolu, suurendab töötajate tervist ja tõhusust ning seeläbi ka organisatsiooni tulemuslikkust. Vastupidi, kui organisatsioon ei hoolitse töötajatele pakutava keskkonna eest, võib see kaasa tuua ebaefektiivsust ja ohtu organisatsiooni edukusele. Lõputöö eesmärk oli välja selgitada Y- ja Z-põlvkonda kuuluvate MyFitness AS-i administraatorite ootused töökeskkonnale ja uuringust tulenevalt teha ettepanekud juhtkonnale töökeskkonna sobivamaks muutmiseks. Igal põlvkonnal on omad eripärad. Beebibuumerid hindasid pikaaegset tööandjaga seotust, X-põlvkond väärtustas distsipliini ja turvalisust, Y-põlvkond ootas selgeid eesmärke ja tagasisidet, ning Z-põlvkond on kiire, sõltumatu ja hästi ühendatud virtuaalses maailmas. Põlvkondade mõistmine aitab luua eduka töökeskkonna. Z- ja Y-põlvkondade esindajad hindavad enim vastutust, keskkonda, mitte diskrimineerimist, vaimset tervist, paremat planeeti, õiglasemat süsteemi, sõbralikumat inimkonda, finantsilist stabiilsust ja lojaalsust. Y- ja Z-põlvkonnal on selged eelistused ja ootused töökohal, hõlmates tehnoloogia kasutamist, suuremat panustamist hüvedesse, kiiret tunnustamist, järjepidevat ja avatud suhtlemist, ning ettevõtte sotsiaalset vastutust. Juhtimise väljakutsed seisnevad erinevate põlvkondade ühendamises ja nende unikaalsete väärtuste arvestamises. Töökoha kujundus, tervise ja heaolu toetamine ning töötajate arendamine on võtmetegurid uute põlvkondade meelitamiseks ja hoidmiseks, suurendades seeläbi tootlikkust ja toetades paindlikku töötamist. Arvestades, et Y- ja Z-põlvkond moodustavad üle poole maailma rahvastikust, on nende vajaduste mõistmine äärmiselt oluline. Uuringu lähenemisviis oli deduktiivne strateegia. Andmekogumismeetodiks oli küsitlus ning instrumendiks ankeetküsimustik. Koostati online-ankeet, mis oli küsimustiku edastamise kanaliks. Analüüsimeetodina kasutati kirjeldavat statistikat ja selle tulemusi analüüsiti kirjeldava statistika elementidega, nagu aritmeetiline keskmine, standardhälve ja sagedustabelid. Kasutati kõikset valimit, mis hõlmas kogu üldkogumit. Valimi aluskriteeriumiks oli Y- ja Z-põlvkonna määratletud vanusevahemik. Uuringu tulemused ei näidanud olulisi erinevusi Y- ja Z-põlvkonna vahel. Tulemused näitasid, et Y-põlvkonna MyFitness AS-i administraatorid hindavad olulisteks väärtusteks mitte-diskrimineerimist, madalat stressitaset ning finantsilist stabiilsust. Samas näitas Z-põlvkonna analüüs, et lisaks mainitud väärtustele on neile olulised ka head töötingimused. Selgus ka Y-ja Z-põlvkonna olulisemad ootused ning analüüsist tulenevalt kattuvad mõlema põlvkonna ootused täielikult. Mõlemad ootavad töökohalt head suhtlemist kolleegide ja juhtidega, stabiilset töökohta, kaasaegset tehnoloogiat ning võimalusi nii karjääri edendamiseks kui ka õppimiseks ja arenguks. Lisaks sellele, mõistab töö autor, et teooria ei pruugi alati täielikult kajastada ootuste tähtsust Y-ja Z-põlvkonna jaoks ning nendele ootustele võib mõjuda oluliselt ettevõtte kontekst, kus inimesed töötavad. MyFitness AS-i Y- ja Z-põlvkonna uuringust tulenevalt tehti ettepanekud juhtkonnale töökeskkonna sobivamaks muutmiseks. Ettepanekute hulgas oli soovituseks korralda 1 : 1 vestlusi MyFitness AS-i administraatoritega ning tagada töökohtade kindlustunnet ja finantsilist stabiilsust. Investeerida kaasaegsetesse tehnoloogiatesse, soodustada karjääriarengut ja luua rohkem õppimisvõimalusi. Arvestada võiks ka Y- ja Z-põlvkonna ootustega ja väärtustega töökohal. Lõputöö eesmärk sai täidetud ning tulemused esitatud MyFitness AS-i juhtkonnale töökeskkonna sobivamaks muutmiseks.


The work environment significantly influences our daily work experience. To maintain employee motivation and enthusiasm, it is crucial to ensure a high-quality work environment. This includes relationships with colleagues, superiors, and team members, organizational culture, as well as the quality of buildings, facilities, and services provided to employees. A good work environment supports employee well-being, enhances their health and efficiency, thereby improving the overall performance of the organization. Conversely, if an organization neglects to invest in improving the environment offered to employees, it can lead to inefficiency and jeopardize the success of the organization. The aim of the thesis was to identify the expectations of MyFitness AS administrators belonging to the Y and Z generations regarding the work environment, and based on the study, make proposals to the management for making the work environment more suitable. Each generation has its own unique characteristics. Baby boomers valued long-term loyalty to employers, Generation X valued discipline and security, Generation Y expected clear goals and feedback, and Generation Z is fast, independent, and well-connected in the virtual world. Understanding generations helps create a successful work environment. Representatives of Generations Z and Y value responsibility, environment, non-discrimination, mental health, a better planet, a fairer system, a friendlier humanity, financial stability, and loyalty the most. Generations Y and Z have clear preferences and expectations in the workplace, including the use of technology, a greater contribution to benefits, quick recognition, consistent and open communication, and corporate social responsibility. Leadership challenges involve bridging the gap between different generations and considering their unique values. Workplace design, supporting health and well-being, and employee development are key factors in attracting and retaining new generations, thereby increasing productivity and supporting flexible working. Considering that Generations Y and Z make up over half of the world's population, understanding their needs is extremely important. The research approach was a deductive strategy. The data collection method was a survey and the instrument was a questionnaire. An online questionnaire was prepared, which was the channel for sending the questionnaire. Descriptive statistics and arithmetic mean, standard deviation and frequency tables were used as analysis methods. A full sample was used that included the entire population. The basic criterion of the sample was the defined age range of the Y and Z generations.

The study results did not show significant differences between the Y and Z generations. The findings indicated that MyFitness AS administrators from Generation Y value non-discrimination, low stress levels, and financial stability as essential values. Meanwhile, the analysis of Generation Z revealed that, in addition to the mentioned values, they also consider good working conditions important. The study also identified the key expectations of both generations, and the analysis indicated that the expectations of both generations fully overlap. Both generations expect effective communication with colleagues and leaders, job stability, modern technology, as well as opportunities for career advancement, learning, and development. Additionally, the author acknowledges that theory may not always fully reflect the importance of expectations for Generation Y and Z, and these expectations may be significantly influenced by the company context in which people work. Based on the study of Generation Y and Z at MyFitness AS, proposals were made to the management for making the work environment more suitable. Among the suggestions was the recommendation to conduct one-on-one interviews with MyFitness AS administrators to ensure job security and financial stability. Investment in modern technologies, promoting career development, and creating more learning opportunities were also proposed. Consideration should also be given to the expectations and values of Generations Y and Z in the workplace. The objective of the thesis was fulfilled, and the results were presented to the management of MyFitness AS to enhance the suitability of the work environment.

Kirjeldus

Märksõnad

Majandus and ärijuhtimine

Viide