Äriplaan nõrkvoolusüsteemide ehitusega tegeleva ettevõtte käivitamiseks

Kuupäev

2014

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Antud äriplaan on koostatud nõrkvoolusüsteemide ehitusega tegeleva ettevõtte käivitamiseks. Paigaldustöid teostav ettevõtja peab olema kvalifitseeritud, omama vastavate tööde tegemiseks pädevustunnistust ning kasutama vaid oskustööjõudu, omama vastavate tööde tegemiseks MTR-registri tõendit ja turvategevuse luba, juhul kui on tegu turvasüsteemide paigalduse ja hooldusega. Töö teostamise eest vastutaval isikul peab olema ATS-litsents Turvatehnik III, ta peab tundma antud installatsiooni ja oskama vajalikke töid. Samuti on ettevõttele vajalk Turvalistents- tegevusluba Eesti Vabariigi Julgestuspolitseist. 2014a. on arutusel Julgestuspolitsei turvalitsentsi-tegevusloa vajaduse üle, kuid see lisab ettevõttele kindlasti usaldusväärsust just eraklientide silmis. Ettevõtte konkurentsieelis baseerub kliendisõbralikul hinnal ja ka teenuse kõrges kvaliteedis. Lisaks annab väikese konkurentsieelise ka ettevõte keskendumine turuniššile, mis on hetkel konkurentide poolt jäänud tähelepanuta. Pakutavaks teenuseks on erinevate nõrkvoolulahenduste ja nõrkvoolusüsteemide ehitamine nii ettevõtetele kui ka eraisikutele. Põhilisteks nõrkvoolusüsteemideks on automaatsed tulekahjusignalisatsioonisüsteemid, (ATS) nii konventsionaalsed-, kui adresseeritavad ATS süsteemid,valvesignalisatsioonisüsteemid, fonosüsteemid, videovalvesüsteemid, TV- võrgud, andmeside võrgud, läbipääsusüsteemid, helisüsteemid, turnikeed ja õekutsesüsteemid. Lisaks loetud süsteemidele on võimalik teostada erinevaid kaabeldus- ja paigaltustöid nii ventilatsioonilahenduste- kui ka automaatika tarvis. Põhilisteks sihtgruppideks on ehitusettevõtted, kellele pakutakse alltöövõttu. Lisaks veel ärikliendid ja ka eraisikud, kellele pakutakse otse erinevaid nõrkvoolulahendusi. Ettevõtetele alltöövõtu korras pakutav teenus seisneb peatöövõtjale hanke korras hinnapakkumise koostamisest, erineva suurusega objektid, nii kaubanduslikud pinnad kui ka eramud-korterelamud, tööstushooned jne. Hinnapakkumise sobivusel tööde teostamist, kooskõlastusi näiteks päästeametiga, süsteemide testimist ja teostusdokumentatsioonide vormistamist. Ettevõtte tarnijateks on erinevad kaubandusettevõtted, kes tegelevad vastavate seadmete- ning installatsioonitarvikute müügiga. Samuti sõlmitakse lepingud erinevate tööriistarentidega, tõstukite ja akulavade rendiks. Vajalikud põhivahendid on plaanis soetada Eesti Töötukassa poolt saadava võimaliku toetusega ning omaniku poolt sisse makstava osakaptaliga. Esialgu täiendavaid ruume ettevõttel tarvis ei ole, kuna seadmete ja kaupade ladustamiseks on võimalik kasutada isikliku garaaži. Kõige suuremaks põhivaraliseks ressursiks on kaubik, mida kasutatakse liikumiseks ja kauba ning materjalide objektitede transportimiseks. Kaubik peab olema piisavalt pikk, vedamaks ka kolme meetriseid torusi ja madala proofiiliga, mahtumaks garaaži. Samuti on vajalik kärukonks ehitustõstukite ja teiste seadmete transportimiseks. Tööriistad on komplekteeritud nii, et saab teostada kõik vajalikud installatsiooni- ja paigaldustööd, hooldustööd ning testimised.Tööriistadest on olemas proffesionaalne Makita aku-lööktrell ja tavaline akutrell, seega eelistatakse sama sarja ja tootja tööriistu. Tööriistad on mõeldud ühele, kahest inimesest koosnevale paigaldusmeeskonnale. Spetsiifilisemad ja kallimad tööriistad/seadmed (näiteks võrgutester andmesidevõrgule, võrgugarantii tagamiseks, fiiberoptilise kaabli keevitusseade jne.) võetakse vajadusel rendile. Ettevõtte üks olulisemaid võtmetegureid on tehniline kompentents töötajatel.Selline asjaolu võimaldab käivituskuludelt märkimisväärselt kokku hoida. Eeskätt seeläbi, et alustades ettevõtlust ei ole tingimata vajalik palgata palju töölisi. Ettevõtte juhatusel on enesel piisav kompententsi pakutavate teenuste osutamiseks ja tööde teostamiseks. Vajalaik on vaid üks lisapaigaldaja ja raamatupidaja. Konkreetsete ideede elluviimiseks vajalikke vahendeid ja võtteid tutvustatakse alljärgnevates tabelites, mille hulka kuuluvad detailsed arvutused. Antud plaani koostades on lähtutud Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, ärieetikast ja üldtunnustatud normidest. Alustaval ettevõttel ei ole kindlasti lihtne võrdlemisi tiheda konkurentsiga ärimaastikul läbi lüüa, kuid oleme leidnud võimalused seda siiski teha.Äritegevust planeerides on paika seatud ka kasumiprognoos järgnevaks kolmeks aastaks. Aastaga 2014 on planeeritud tekitada müügitulusid mahuga 35675 eurot, millest kasumi osakaal on ligi 8500 eurot. Teisel aastal on plaanis kasvatada käivet, kuid mitte suurendada oluliselt põhivaralisi ja tööjõu ressursse. Tegutsemise kolmandal aastal on võimalik prognoosida stabiilset ja kindlat positsiooni turul, seda eeskätt tänu teenuste kõrgele kvaliteedile ja meeldivale hinnapoliitikale. Olles endiselt väikeettevõte, jäädakse kliendi suhtes äärmiselt paindlikuks ja nimetatud asjaolu on oluline tegur püsiva kliendisuhte hoidmiseks. Diplomitöö käigus leidsid püstitatud eesmärgid ammendava ja ettevõttele väärtusliku lahenduse. Diplomitöö mahuks on 88 lehekülge, töö on koostatud eesti keeles, lisas toodud materjalid on diplomitöö illustreerimiseks (koosneb kuuest lisast) ning kasutatud kirjandus koosneb 29 allikast.


The present business plan has been composed for the purpose of starting a business entity involved in constructing low-current systems. A contractor who executes installation work is to be qualified, possess a proficiency certificate for executing the respective work and only employ skilled workers, possess a certificate by the Register of Economic Activities as well as a permit for security work, if security systems are to be installed and maintained. The person responsible for the execution of work is to possess the ATS license Security systems technician III, he/she is to know the installation and be skilful in the necessary work. The business entity will also need a security related activity license from the Personal Protection Service of the Republic of Estonia. The necessity of a security related activity license is being discussed in 2014, but primarily for private customers, this will definitely add value to the business enterprise in terms of reliability. The competitive advantage of the business enterprise is based on customer-friendly pricing and high quality of services. In addition, a small competitive advantage is gained from focusing on a market niche that has been left without attention by competitors. The service to be offered is to comprise constructing various low-current solutions and low-current systems for business entities as well as private individuals. The principal low-current systems include automatic fire alarm systems (ATS) – both conventional as well as addressed ATS systems, security alarm systems, door phone systems, video surveillance systems, TV-systems, data communication networks, entry systems, sound systems, turnstiles and nurse call systems. Various cable and installation work for ventilation solutions as well as automatics can be executed in addition to the listed systems. The principal target groups include construction companies, to whom sub-contracting is to be offered, and in addition, business customers and private individuals, for whom various low-current solutions are to be offered. The service offered to business entities in the form of sub-contracting is going to comprise compiling a price quotation to the main contractor on the basis of procurements on objects of various sizes, which are going to include commercial premises as well as private residences and apartment buildings, industrial premises etc. In case the price quotation is approved, the business entity is to execute the work, including obtaining approvals from for example the Estonian Rescue Board, testing the systems and formalising execution documentation. The suppliers of the business entity include various commercial enterprises who sell the respective equipment and installation accessories. Also, contracts are to be signed with various tool rentals for the rental of lifters and battery scissor lifts. The necessary principal tools and equipment are going to be purchased with the aid of possible financial support from Töötukassa (Estonian Unemployment Insurance Fund) and the share capital to be contributed by the owner. In the beginning, no additional premises are necessary, because a personal garage can be used to store the equipment and goods. The largest resource of fixed assets is a van that is to be used for transporting people, goods and materials to construction objects. The van has to be sufficiently long to accommodate pipes of up to three meters and with a low profile to fit into the garage. A trailer hook for transporting construction lifters and other equipment is also necessary. Tools have been planned so that all installation work, maintenancework and testing can be executed. The existing tools include a professional Makita cordless hammer driver-drill and a regular cordless drill, so the tools of the same series from the same manufacturer are preferred. The tools are designated for one installation team of two people. More specific and expensive tools / equipment (for example network tester for data communication networks to guarantee network quality, welding device for fibre optic cables etc) are rented upon necessity. One of the most important key factors of the business entity is the technical competence of employees. Such a circumstance enables remarkable savings on starting expenditure. This primarily due to the fact that not too many employees are needed to start the entity. The management board of the business entity has sufficient competence to execute the offered services and work. Only one additional installation expert and an accountant are necessary. The resources and measures necessary to realise specific ideas are going to be introduced in the following tables, which include specific calculations. The present plan has been compiled deriving from the legislation, business ethics and generally accepted principles valid in the Republic of Estonia. A starting business entity will certainly not find it easy to succeed in a business environment of intense competition, but we have still found possibilities to do it. In planning business activities, we have also determined a profit prognosis for the following three years. The plan for 2014 is to generate sales revenue in a total of 35 675 Euros, 8 500 sof which is the proportion of profit. The plan for the second year is to increase turnover, but not to materially increase fixed assets and workforce resources. A stable and certain position on the market can be anticipated in the third year of activity, this primarily due to the high quality of services and attractive pricing policies. Due to being a small business entity, flexibility towards customers is an important factor in maintaining continuous customer relations. As a result of research, the aims were sufficiently achieved and valuable proposals were made to the company. The thesis consists of 88 pages, it is written in Estonian, supplemented with illustrative material (in six annexes) and it contains 29 works cited.

Kirjeldus

Märksõnad

Viide