3D printereid turustava ettevõtte loomine

Kuupäev

2014

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Autor valis lõputöö teemaks „3D Printereid turustava ettevõtte loomine.“ Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli 3D printimistehnoloogia võimaluste kirjeldus ning 3D printerite turustusvõimaluste hindamine, analüüs ja sellest lähtuvalt äriplaani koostamine.Tulemusteni jõudmiseks viis autor läbi kvantitatiivse turu-uuringu. Toetudes uuringust saadud tulemustele selgitati välja ettevõtte potentsiaalne klientuur, kelleks osutusid Harjumaal elavad inimesed vanuses 19-35 eluaastat. Töös tutvustab autor 3D printimise võimalusi ning koostas rajatava ettevõtte äriplaani. 3D printimise puhul on tegu tehnoloogiaga, mis võimaldab luua digitaalsest mudelist füüsikalise mudeli kiht kihi haaval. Tegu on tehnoloogiaga, mis leiutati 1980ndate aastate algul ning millel on potentsiaali peagi kujuneda üheks laialt levinud tootmismeetodiks. Erinevate allikate ja uuringute põhjal võib ennustada 3D printimise laialdast kasutuselevõttu lähimate aastate jooksul. Samuti on oodata tulenevalt tehnoloogia kiirest arengust 3D printimisseadmete odavnemist, mis omakorda teeb 3D printerid klientidele kättesaadavaks. Autor tõi töös välja valiku 3D printimisseadmeid ning printimiseks vajalikke täitematerjale. Veel kirjeldatakse, kuidas läbi viia edukas SWOT analüüs ja teostada finantsplaan. Samuti tutvustati ettevõtluse olemust, äriplaani koostamist kui ka turu-uuringu läbiviimist. Läbiviidud turu-uuringus andis oma vastused 112 inimest. Vastanutest 86% olid teadlikud 3D printimistehnoloogiast, kuid 85% ei olnud sellega otseselt kokku puutunud. Vastustest järeldus, et ettevõtte peamine sihtgrupp on inimesed vanuses 19-35 eluaastat, kes moodustasid ka 86% vastanutest. Veel selgusid peamised tootegrupid, mida inimesed oleksid valmis printima ning kui kõrget hinda on nõus potentsiaalne klient 3D printeri eest maksma. Koostatud uuringu ja töö põhjal võib järeldada, et koostatud äriplaan on reaalselt teostatav. Äriplaani täideviimiseks on vajalik algkapital 12 000 eurot, mille plaanib töö autor leida isiklikest vahenditest. Julgust äriplaani täideviimisel lisavad faktid, et 3D printimistehnoloogia puhul on tegemist noore ning Eestis vähelevinud valdkonnaga, tänu millele puudub hetkel turul tugev konkurents. Lisaks tugineb töö autor turu-uuringust saadud informatsioonile, milles kajastub inimeste teadlikus ning huvi 3D printimistehnoloogiate vastu. Ohuna toob autor välja selle, et tegu on veel küllaltki noore ning areneva valdkonnaga, mille tõttu tuleb ettevõttel olla pidevalt kursis turul toimuvate muutustega, mis välistaks ajas mahajäämise.


The aim of this thesis was to describe and analyze the 3D printer possibilities in the market place, evaluate its success and to create a business plan according to the data collected. The author conducted a quantitative market research and based on the results obtained in the study he identified the potential customer base for the company. The base includes mostly people in the age of 19 to 35 years who are living in Harjumaa. In this thesis the author introduces the possibilities of 3d printing and created a business plan for which the company will be built on. 3D printing is a technology that allows you to create digitaly physical models adding one layer to the other. It is a technology that was invented in the early 1980s and has the potential of becoming one of the most widely used method of production. According to various sources and studies we can predict the widespread adoption of 3D printing in the coming years. Because of the rapid development in 3D technology, the printing devices will also be cheaper and therefore more available to clients. In this thesis the author brought out a selection of 3D printing devices and the necessary aggregates. He also described how to successfully carry out a SWOT analysis and how to create a financial plan. The work introduced the nature of the business, the principles of creating a business plan and a market research. The market survey was conducted of 112 answers where 86% of respondents were aware of 3D printing technology but 85% had never used one. From the responses gathered we can conclude that the main targeted clients are people aged 19 to 35 years. They were responsible for 86% of the answers. Another survey showed the main product groups that people would like to print and what price a potential customer would be willing to pay for a 3D printer. Following the work prepared we can conclude that the business plan is feasible. To fully execute the business plan it is necessary to gather initial capital of 12,000 euros which the author plans to take from his personal funds. The facts that 3D printing technology is a young industry and not widely marketed in Estonia, give inspiration to carry out the business plan even more. The author has based his work on the information obtained from the market research which reflects the people`s awareness and interest in 3D printing. As threats the author brings out the fact that because this is still a relatively young and rapidly evolving field it requires the company to keep up with the constant changes in the market place.

Kirjeldus

Märksõnad

Viide