Koolitusvajaduse väljaselgitamine AS Koeru Hooldekeskus

Kuupäev

2024-01-09

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Lõputöö on koostatud teemal „Koolitusvajaduse väljaselgitamine AS Koeru Hooldekeskus“, mille eesmärgiks on välja selgitada organisatsiooni hooldustöötajate koolitusvajadused seadusest tulenevate muudatuste põhjal ning koostada neile sobiv koolitusplaan. Koolitus on protsess, mille eesmärk on arendada uusi teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mis on vajalikud ametikoha nõuete täitmiseks ja aitavad kaasa nii individuaalse kui ka organisatsioonilise arengu saavutamisele. Töötajad võivad omandada uusi teadmisi ja oskusi mitmekesiste meetodite kaudu, nagu kogemusõpe, professionaalsed kontaktid, kootsingu, mentorlus, otseste juhtide juhendamine, iseseisev õpe ning osalemine õppeüritustel ja -programmides. Koolitus võib toimuda erinevates vormingutes, ulatudes lühiajalistest tegevustest kuni pikaajaliste programmideni, ja rakenduda lähi-, kaug- või põimõppe vormis. Arvestades, et organisatsioone ümbritsev keskkond on pidevas muutumises, on uuendustega kaasas käimine ettevõtete jaoks hädavajalik. Koolitusvajaduse väljaselgitamine on protsess, mille käigus hinnatakse organisatsiooni või üksikisiku oskusi, teadmisi ja hoiakuid, et määrata kindlaks, kas on vajadus täiendava koolituse järele. Koolitusvajaduse väljaselgitamine on oluline, kuna see aitab parandada töötajate tulemuslikkust, suurendada organisatsiooni tõhusust ja aidata inimestel saavutada oma isiklikke eesmärke. Koolitusvajadust saab välja selgitada organisatsiooni, töökoha ja töötaja tasandil. Koolitusvajaduse analüüs on protsess, mille käigus hinnatakse organisatsiooni, meeskonna ja individuaalsete töötajate koolitus- ja arendusvajadusi. Selle protsessi eesmärk on tagada, et organisatsioonil oleksid vajalikud oskused ja teadmised, et saavutada organisatsiooni eesmärke ja tõsta töötajate tõhusust ning selle tulemusena koostatakse koolitusplaan. Koolitusplaani koostamisel tuleb määratleda koolitusvajadus ja eesmärgid, seejärel tuleb valida sobivad koolitused, mis aitavad neid eesmärke saavutada. Lõputöö empiirilise uuringu raames viidi läbi kaardistusuuring AS Koeru Hooldekeskuse hooldustöötjate koolitusvajaduse väljaselgitamiseks. Uurimisinstrumendina kasutati dokumendivaatlust, ankeetküsimustikku ja intervjuud. Ankeetküsimustikust saadud andmeid analüüsiti kirjeldava statistika võimalusi rakendades ning tulemuste analüüsiks kasutati arvulisi suurusi. Seejärel tehti hoolekandeasutuse juhtkonnale järeldused ja ettepanekud ning koostati hooldustöötajatele koolitusplaan. Koolitusvajaduse väljaselgitamisel selgus, et hooldustöötajate motivatsioon ja tahe õppida ning ennast arendada on üsna suur, kuid ettevõtte juhtkond peaks koolituste valikul rohkem arvesse võtma töötajate soove ja vajadusi. Töötajate hinnangul vajavad nad erinevaid koolitusi põhiliselt on nendeks koolitusteks arvutiõpe, meeskonnatöö, hooldus-, abi- ja töövahendid, nende korrashoid ja kasutamine, praktiline hooldus, ergonoomika, inglise- ja eesti keel ning esmaabi ja ravimiõpetus. Koolitusvajaduse analüüsi tulemusena koostati AS Koeru Hooldekeskuse hooldajatele aastaks 2024 koolitusplaan. Kokkuvõtteks saab öelda, et lõputöö eesmärk sai täidetud ning eelnevalt välja toodud ettepanekud esitatakse AS Koeru Hooldekeskuse juhtkonnale.


The thesis is prepared on the topic "Determining the Training Needs of AS Koeru Care Center", with the aim of identifying the training needs of the organization's caregivers based on legal changes and creating a suitable training plan for them. Training is a process aimed at developing new knowledge, skills, and attitudes necessary for fulfilling job requirements and contributing to both individual and organizational development. Employees can acquire new knowledge and skills through various methods such as experiential learning, professional contacts, coaching, mentoring, direct supervision by managers, self-study, and participation in training events and programs. Training can take place in different formats, ranging from short-term activities to long-term programs, and can be implemented through face-to-face, distance, or blended learning. Considering that the environment surrounding organizations is constantly changing, keeping up with innovations is essential for companies. Determining training needs is a process that assesses an organization or individual's skills, knowledge, and attitudes to determine whether additional training is required. Determining training needs is important as it helps improve employee performance, increase organizational efficiency, and assist individuals in achieving their personal goals. Training needs can be identified at the organization, workplace, and individual employee levels. Training needs analysis is a process that evaluates the training and development needs of an organization, team, and individual employees. The goal of this process is to ensure that the organization has the necessary skills and knowledge to achieve its goals and improve employee efficiency, resulting in the creation of a training plan. When developing a training plan, the training needs and objectives must be defined, followed by the selection of suitable training to help achieve those objectives. As part of the empirical research for the thesis, a survey was conducted to map the training needs of the caregivers at AS Koeru Care Center. Document analysis, questionnaires, and interviews were used as research instruments. The data obtained from the questionnaires were analyzed using descriptive statistics, and numerical values were used for the analysis of the results. Conclusions and recommendations were then made to the management of the care facility, and a training plan was developed for the caregivers. The determination of training needs revealed that caregivers have a relatively high motivation and willingness to learn and develop, but the company's management should consider employees' wishes and needs more when selecting training. According to the employees, they mainly need various trainings, including computer skills, teamwork, care, assistance, and tools, their maintenance and usage, practical caregiving, ergonomics, English and Estonian language skills, as well as first aid and medication education. As a result of the training needs analysis, a training plan for the caregivers at AS Koeru Care Center for the year 2024 was developed. In conclusion, the aim of the thesis was fulfilled, and the aforementioned recommendations will be presented to the management of AS Koeru Care Center.

Kirjeldus

Märksõnad

Sotsiaaltöö::Sotsiaalhoolekande korraldus

Viide