Uue ärihoone korrashoiu teenuse algatamine hoone valmimise etapis

Kuupäev

2024-01-10

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Uue ärihoone korrashoiu teenuse algatamine hoone valmimise etapis nõuab põhjaliku planeerimist. Varakult rakendatud korrashoiumeetmed tagavad hoone pikaajalise jätkusuutlikkuse, vähendavad tulevikus remondikulusid ning loovad meeldiva ja ohutu keskkonna nii töötajatele kui ka külastajatele. Antud lõputöös autor kirjeldas terve korrashoiu teenuse algatamise protsesse halduri poolt. Lõputöös on toodud need punktid ja ülesanded, mis sõltuvad just halduri tööst ja tema professionaalsusest. Autor kirjeldab korrashoiu teenuse algatamist ning käsitleb kõiki sellega seotud punkte nagu kontakti loomine, lepingu vormistamine, pakkumise koostamine, kasutusluba, hooldusraamat, garantiiperiood ja energiamärgised. Uurides hooldusstrateegiat ja kogu teenuse algatamise protsessi hoonele, mis pole veel valmis ehitatud, tõstis autor esile probleemi, mis tekib halduri töös. Haldur võib igapäevatöös kokku puutuda erinevate probleemidega tehingute eri etappides. Üheks selliseks probleemiks on lepingu ja hinnapakkumise koostamine. Haldur peab arvestama tellija kõigi soovidega, järgides samas seadusi, standardeid ja kinnisvarafirma reegleid. Samuti on tõsiseks probleemiks garantii periood, millal hooldajad võivad süsteemide rikked varjata, et neid avastada pärast garantii lõppu, mis tähendab lisakulusid remondiks. Autor soovitab hoolikalt jälgida hooldajate tööd, et kõik oleks õigeaegne ja kvaliteetne. Üheks probleemiks on ka kasutusloa saamine, selleks kulub palju aega ja dokumentide kogumist. Kui mõni dokument puudub või hoones esineb probleeme, võib kasutusluba jääda väljastamata. Siin sõltub palju halduri kvaliteetsest tööst. Korrashoiukava ja hooldusraamatu koostamine nõuavad haldurilt suurt professionaalsust, kuna siin on vajalik kogemus ja kõikide tööde selge läbimõtlemine, et tagada süsteemide pikaajaline teenindamine. Haldur peaks oma töös toetuma kinnisvara standarditele ja seadustele, mis aitab tal vältida paljusid probleeme. Ärihoone jaoks oli autori koostatud korrashoiu kava mis hõlmab selliseid osasid nagu haldamine, tehnohooldus, heakorratööd, tarbimisteenused, tugiteenused ja ärihoone kulude liigitust. Korrashoiukava koostamise käigus autor kasutas EVS 807:2016+A1:2020 standardi, mis aitas lihtsamini ja paremini määrata tegevuste rühmad. Tehnosüsteemide hooldus hõlmab tegevusi, mis aitavad halduril jälgida tehnosüsteemide kvaliteeti ja nende õiget ning turvalist toimimist. Korrashoiu kava koostamise käigus autor sai aru, kui oluline on õigeaegne sekkumine ning kui oluline algusest teada millised tehnosüsteemid nõuavad hooldust iga kuu, millised kord aastas jne. Hoolduskava aitab nii hooldajatel kui ka halduril jälgida tehnosüsteemide töötamist ning probleemide ja häirete teket ning neid õigeaegselt lahendada. Heakorratööd on olulised, sest just need tagavad keskkonna puhtuse, korra ning turvalisuse, edendades elukvaliteeti ja luues meeldiva elukeskkonna. Töö kirjutamise käigus suutis autor endale selgeks teha, et mitte ainult hoone tehnosüsteeme ei soodusta selle elu ja kvaliteeti, vaid ka selle ümbrus. On äärmiselt oluline omada muru niitmise, puude pügamise ja spordi- ning mänguväljakute hooldamise plaani. Kõik see koos annab uskumatu tulemuse, mis rõõmustab mitte ainult kliente ja töötajaid, vaid ka haldurit enda. Kaasaegses maailmas on tugiteenused väga olulised, kuna need tagavad sujuva ja efektiivse toimimise, aidates organisatsioonidel või ettevõtetel lahendada probleeme, pakkuda tuge ning optimeerida oma tegevust. Need teenused aitavad säilitada kvaliteeti ja klientide rahulolu. Antud hoones on sellised tugiteenused nagu parkimine, valveteenus, bürooteenused ja toitlustamine. Kõik need tugiteenused ärihoone lahutamatu osa. Tarbimisteenused sisaldavad kõiki teenuseid, mis inimesed kasutavad igapäevaselt ning tarbimisteenuste kulu ei saa prognoosida, kuna see sõltud kasutusest ja vajadusest. Tarbimisteenuste osad on elektrienergia, soojusenergia, vesi ja kanalisatsioon ja kommunikatsioon. Uue ärihoone uurimise käigus, mis on veel ehitusprotsessis, saab autor kindlalt öelda, et halduri töö on lahutamatu osa korrashoiuteenuse algatamisest uue ärihoone valmimise etapis. Kuigi halduri töös võivad esineda probleemid, mis võivad mõjutada kvaliteetset tööd, sõltub see kahtlemata haldurist endast ja tema lähenemisviisist. Just haldur peab moodustama usaldusväärse meeskonna, koostama korrashoiukava, mis tulevikus oleks kasulik ja pikendaks hoone elu. Selle protsessi käigus peab kinnisvarahaldur olema täielikult kaasatud, et tagada tõhusus.


Initiating maintenance services for a new business building during the completion stage requires thorough planning. Early implementation of maintenance measures ensures long-term sustainability of the building, reduces future repair costs, and creates pleasant and safe environment for both employees and visitors. In the provided thesis, the author described the entire process of initiating maintenance services from the perspective of a facility manager. The thesis outlines the points and tasks dependent on manager's role and professionalism. The author describes the initiation of maintenance services and addresses all related aspects such as establishing contacts, formalizing contracts, preparing proposals, obtaining permits, maintaining records, warranty periods, and energy labels. Examining the maintenance strategy and the entire initiation process for an unfinished building, the author highlighted a problem in manager's work. In the daily work, a manager may encounter various challenges at different stages of transactions. One such issue is the drafting of contracts and price quotations. The manager must consider all client preferences while adhering to laws, standards, and real estate company regulations. Additionally, a serious issue is the warranty period during which maintainers may conceal system malfunctions to discover them after the warranty expires, incurring additional costs for repairs. The author recommends carefully monitoring the work of maintainers to ensure timeliness and quality. Obtaining a usage permit is also a challenge, requiring a significant amount of time and document collection. If any documents are missing or there are issues in the building, the usage permit may be withheld. This depends greatly on the manager's quality work. Creating a maintenance plan and service book requires a high level of professionalism from the manager, as it demands experience and careful consideration of all tasks to ensure the long-term performance of the systems. For a business building, the author created a maintenance plan covering areas such as management, technical maintenance, landscaping, utility services, support services, and classification of business building expenses. During the development of the maintenance plan, the author used the EVS 807:2016+A1:2020 standard, which aided in defining activity groups more easily and effectively. Maintenance of technical systems involves activities that help the manager monitor quality and proper secure functioning of technical systems. During the development of the maintenance plan, the author realized the importance of timely intervention and understanding which technical systems require monthly, annual, or other regular maintenance from the start. The maintenance plan assists both caretakers and the manager in monitoring the operation of technical systems, identifying problems and disturbances, as well as addressing them in a timely manner. Landscaping activities are crucial as they ensure cleanliness, order and safety, promoting a high quality of life and creating a pleasant living environment. During the writing process, the author learned that not only do the technical systems of a building contribute to its life and quality, but also its surroundings. It is extremely important to have a plan for lawn mowing, tree pruning, and maintenance of sports and playgrounds. All these combined yields incredible results that bring joy not only to clients and employees but also to the manager. In the modern world, support services are crucial, ensuring smooth and efficient operation, helping organizations or companies solve problems, provide support, and optimize their processes. These services contribute to maintaining quality and customer satisfaction. In this building, there are support services such as parking, security, office services, and catering. All these support services are an integral part of the business building. Consumption services encompass all the services people use daily, and the cost of consumption services cannot be predicted as it depends on usage and need. Components of consumption services include electricity, heating, water, sewage, and communication. During the investigation of a new business building, still in construction phase, the author confidently asserts that the work of a facility manager is an integral part of initiating maintenance services during the completion stage of a new business building. While there may be challenges in the manager's work that could impact the quality of work, it undoubtedly depends on the manager and their approach. Specifically, the manager must form a trustworthy team, develop a maintenance plan that will be beneficial in the future and extend the life of the building. Throughout this process, the property manager must be fully engaged to ensure efficiency.

Kirjeldus

Märksõnad

Ehitus::Kinnisvara korrashoid::Kinnisvara haldamine, Ehitus::Kinnisvara korrashoid::Kinnistu ja hoone tehnohooldus ja heakord

Viide