Autonoomsete transpordivahendite rakendamise võimalused viimase miili logistikas tiheasustusega piirkondades

Kuupäev

2023-05-12

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Käesoleva uurimistöö algul seatud eesmärgist ja uurimisküsimustest tulenevalt keskendus autor esimese ja viimase miili logistika probleemide uurimisele ja neis etappides autonoomsete transpordivahendite rakendamise võimalustele. Probleemide välja selgitamiseks kogus autor infot erinevatest teaduslikest allikatest ja analüüsis põhjalikult autonoomsete transpordivahendite kasutamist toidukaupade transpordis viimase miili logistikas Tallinna kesklinna näitel. Selgitamaks välja, kas autonoomsete transpordivahendite kasutamine viimase miili logistikas toidukaupade veos oleks majanduslikult ja ökoloogiliselt mõistlikum lahendus praegusele, intervjueeris autor kolme peamist toidukaupade e-poe teenusepakkujat Eestis Selver, Rimi ja Baroba ning autonoomsete sõidukite tootjat Clevon.
Töö on jaotatud kolmeks suuremas peatükiks kus esimeses keskendutakse uurimistöö teoreetilistele alustele mis koosnevad esimese ja viimase miili logistika probleemidest, autonoomsete sõidukite ülevaatest, kirjeldusest ja kasutusvõimalustest. Teises peatükis on välja toodud lõputöö metoodika kirjeldus ja meetodid mida andmete kogumiseks ja analüüsimiseks kasutati. Viimases peatükis on välja toodud arvutuskäigud võrdlemaks autonoomset transpordivahendit ja mitte autonoomse transpordivahendit ning nende transpordikulusid. Arvutuste tulemusena sai autor kinnitust uurimistöös püstitatud hüpoteesile ja vastuseid uurimisküsimustele. Antud uurimistöö teema on aktuaalne kuna autonoomsete transpordivahendite kasutamine muutub üha olulisemaks viimase miili logistikas tänu oma kulutõhususele, kiirusele ja usaldusväärsusele, ohutusele ja keskkonnaalastele eelistele. Viimase miili tarne on tavaliselt tarneprotsessi kõige kallim osa ja selle protsessi automatiseerimine võib kulusid märkimisväärselt vähendada. Autonoomne transport võib töötada ööpäevaringselt ja liikuda liikluses tõhusamalt kui mitte autonoomne transport, võimaldades kiiremaid ja usaldusväärsemaid tarneid, eriti ajaliselt tundlike tarnete puhul, näiteks toidu- või meditsiinitööstuses. Lisaks võib autonoomne transport vähendada õnnetuste ohtu, kuna need on varustatud anduritega ja suudavad teha kiireid otsuseid, et vältida kokkupõrkeid. Samuti võivad need aidata vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid, kuna enamjaolt on tegu elektriliajamil töötavate sõidukitega, see on eriti oluline linnapiirkondades, kus hea õhukvaliteet on suureks probleemiks. Üldiselt pakub autonoomne transport viimase miili logistikas mitmeid eeliseid, mistõttu on see üha populaarsem lahendus ettevõtetele, kes soovivad oma tarneahelat optimeerida.

Autori hinnangul sai lõputöö eesmärk täidetud ja välja selgitatud, et autonoomsete transpordivahendite kasutamisel toidukaupade veos viimases miilis oleks potentsiaali kuid vaatamata sellele tuleks eelnevalt lahendada mõned regulatiivsed takistused ja koguda infot erinevate, samas valdkonnas läbi viidavate, pilootprojektide tulemustest. Edaspidiselt võiksid rohkem ettevõtteid oma viimase miili logistikasse autonoomseid transpordivahendeid implementeerida. Esmapilgul tundub, et tegu on kalli ja arendust vajava tehnoloogiaga kuid pikemas perspektiivis aitab see ettevõttel kasumlikkust kasvatada, näiteks tööjõukulude arvelt või säästetud raha ettevõtte arengusse tagasi suunates.


The research conducted by the author focused on the challenges of first and last mile logistics and the potential of implementing autonomous means of transport in these stages, particularly in the transportation of groceries in densely populated areas such as Tallinn city centre. By analysing the use of autonomous vehicles in the last-mile logistics of grocery transport and interviewing three Estonian grocery e-store service providers Selver, Rimi and Barbora, also Clevon, a manufacturer of autonomous vehicles, the author sought to determine whether the use of autonomous means of transport in last-mile logistics for grocery transport would be more economically and ecologically viable than the current system. The research is divided into three major chapters. The first chapter outlines the theoretical foundations of the research, which includes issues related to first and last mile logistics, an overview, description, and potential uses of autonomous vehicles. This chapter also explores the benefits of using autonomous vehicles, such as improved cost-effectiveness, speed, and reliability, enhanced safety features, and reduced environmental impact. The second chapter describes the methodology used for data collection and analysis. The author gathered information from various scientific sources and conducted interviews with three major e-shop service providers and a manufacturer of autonomous vehicles to analyse the current state of the logistics sector and identify the challenges and opportunities of implementing autonomous transport solutions. The final chapter outlines the calculation steps to compare autonomous vehicles and non-autonomous vehicles and their transportation costs. Through these calculations, the author was able to confirm the hypothesis of the research and answer the research questions. The results showed that the use of autonomous means of transport for the last mile of grocery transport has potential, but regulatory hurdles need to be overcome and information should be gathered from the results of different pilot projects in the same field.

The topic of this research is becoming increasingly important, as the use of autonomous means of transport is gaining popularity in last mile logistics due to its numerous advantages, such as cost-effectiveness, speed, and reliability, safety features, and environmental benefits. Automating the last-mile delivery process can significantly reduce costs, as this is typically the most expensive part of the delivery process. Autonomous transport can also operate around the clock and move traffic more efficiently than non-autonomous transport, allowing for faster and more reliable deliveries, particularly for time-sensitive deliveries such as in the food or medical industries. Moreover, the use of autonomous vehicles can reduce the risk of accidents as they are equipped with sensors and can make quick decisions to avoid collisions. Additionally, autonomous vehicles are often electric vehicles, which can help to reduce carbon dioxide emissions, particularly in urban areas where good air quality is a major concern. Overall, the use of autonomous means of transport in last-mile logistics offers a number of advantages, making it an increasingly popular solution for companies looking to optimize their supply chain. In conclusion, the author successfully achieved the objective of the thesis and demonstrated that the use of autonomous means of transport for the last mile of grocery transport has potential. However, it is important to note that there are regulatory hurdles that need to be overcome, and it is essential to gather information from the results of different pilot projects in the same field. In the future, more companies could integrate autonomous means of transport into their last mile logistics to improve efficiency, reduce costs, and enhance sustainability.

Kirjeldus

Märksõnad

Transport::Kaubavedu

Viide