Jäätmete vähendamine Fotografiska restorani näitel

Kuupäev

2022-05-20

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Toidujäätmed on maailmas muutunud globaalseks probleemiks. Sellega on hakatud tegelema riikide üleselt erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide poolt, aga sellega tegelevad ka riigid eraldi. Lisaks seadusandlikele regulatsioonidele, tegutsevad paljud ettevõtted ja üksikisikud juba ennetavalt eesmärgiga säästa planeedi ressursse. Töö kokkupaneku käigus sai autor põhjaliku ülevaate Telliskivi Loomelinnakus tegutsevast nullkulu põhimõtteid järgivast Fotografiska restoranist. Ettevõte on alates 2019. aastast, kui restoran avati, püüdnud oma visiooniga inspireerida inimesi maailma teadlikumalt tunnetama. Nende soov on pöörata tähelepanu sellele, mida inimesed söövad ja joovad ning suunata neid jätkusuutlikumate harjumuste poole, olles ise seejuures eeskujuks. Restorani tegevust analüüsiti ringmajanduse põhimõtete rakendamise seisukohalt oluliste alateemade kaupa, kõrvutades neid samas linnakus tegutseva teise restorani - F-Hoonega. Restoranidest saadud tagasiside ja info põhjal selgus, et nullkulu põhimõtteid järgida ei ole ettevõttel lihtne ja tihtipeale on see majanduslikult kulukam kui tavakäitumine. Järjepidev töö hoiakute muutmisel peab toimuma kõikidel tasanditel: oluline on ülevaade kogu toidutarneahelst, töötajatele tuleb teha pidevalt selgitustööd ja klientide suhtumine on visa muutuma. Restoran Fotografiska loojatel on suured ambitsioonid ja palju ideid kestliku toidukultuuri arendamisel, kuid korduvalt viidati aja ja finantsersursside puudumisele. Reaalselt tuntakse vajadust spetsiaalse nõuniku järele, kes valdkonda arendaks. Oluline ringmajandusliku toitlustusteenuse arendamisel on koostöö kõikide partneritega alates tarnijatest kuni jäätmekäitlejateni. Vajalik on ka riigi- ja kohaliku omavalitsusepoolne tugi kestliku toidukultuuri põhimõtete juurutamisel.


The purpose of this graduation thesis Waste Reduction on the Example of Fotografiska Restaurant is to draw attention about food and other waste, which has become a global problem. This has been addressed by various international organizations across the world, but is also being addressed separately by goverments. In addition to legislative regulations, many businesses and individuals are already proactive in conserving the planet's resources. During the compilation of the work, the author received a thorough overview of the Fotografiska, restaurant operating in Telliskivi Creative City, which follows the principles of zero waste. Since 201,when the restaurant was opened, the company has sought to inspire people become more aware of the world. Their desire is to pay attention to what people are eating and drinking and to open their eyes to more sustainable habits. The activities of the restaurant are divided into sub- topics, which are important for the principles of the circle economy, comparing them with another restaurant operating in the same neighborhood - F-Hoone. Based on the feedback and information received from the restaurants, it became clear that it is not easy for the company to follow the principles of zero waste. It is even more expensive than running a restaturant the regular way. Consistent work to change attitudes must take place at all levels: an overview of the entire food supply chain is important, the employees need to explain the process of the dishes and customer attitude will change slowly. The owners of the Fotografiska have great ambitions and many ideas for developing a sustainable food culture, but the lack of time and financial resources has been repeatedly mentioned. There is a real need for a special adviser to develop the field. Cooperation with all partners, from suppliers to waste handlers, is important in the development of sustainable food. State and local government support is also needed, to establish the principles of circle economy.

Kirjeldus

Märksõnad

TTK Subject Categories::Keskkonnatehnoloogia::Seadused ja regulatsioonid, TTK Subject Categories::Keskkonnatehnoloogia::Tehnoloogia ja jäätmehooldus

Viide