2+1 riigiteed Eestis

Kuupäev

2018

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli analüüsida Eestis ehitatud ja ehituses olevaid 2+1 riigiteid, välja tuua positiivsed lahendusi, samas teha ettepanekuid kitsaskohtade likvideerimiseks. Suure tõenäosusega jätkub 2+1 ristlõikega riigiteede ehitus ka tulevikus (teedel vahemikus 6000– 10000 a/ööp), mida näitab ka täna projekteerimisel olevad E263 Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa maanteel olevad Pikknurme–Puurmani km 142,2–146,9 ning Kärevere–Karda km 170,0–174,1 lõigud ning E67 Tallinn–Pärnu–Ikla maanteel Varbola–Päädeva km 50,4–62,0 Konuvere–Jädivere km 77,7–88,0 ning Libatse–Nurme km 96,6–120,6 lõigud. Lõputöö koosneb viiest osast, milleks on 2+1 teede vajaduse selgitamine, Eestis ehitatud ning hetkel ehituses olevad teelõigud, nende projekteerimine koos lõputöö koostaja parandusettepanekutega, hooldusest koos hooldaja tagasisidega ning kokkuvõtvast analüüsist. Lõputöö autor leiab, et väga heaks ja uueks lahenduseks on plaan kasutusele võtta 2+1 teid, kuna:  pakuvad alternatiivi 2+2 ristlõikega teedele;  on odavamad võrreldes 2+2 ristlõikega teedega;  on välistatud laupkokkupõrke oht;  aitavad sooritada ja planeerida möödasõite;  välistab ohtlikud möödasõidud ning takistab sõiduki juhuslikku kaldumist vastassuunavööndisse. Käesoleva töö autor on esitanud lõputöös erinevaid ettepanekuid, millega peaks autori arvates tulevikus arvestama ja need on:  2+1 teel kindlustatud peenarde ehitamine minimaalselt 1,5 m laiusteks, mis tagaks nii jalakäijate kui jalgratturite ohutuma liiklemise põhiteel ning võimaldaks möödumist aeglaselt liikuvast või hädapeatunud (sõiduk, kel mingi rikke tõttu ei ole võimalik liikuda SOS parklasse) sõidukist;  möödasõidulõikude pikkus peaks minimaalselt jääma vahemikus 1,5–2 km;  tagasipöördel manöövrile minemisel aeglustusradade ehitamine;  ristmikele vajadusel kiirendusradade ehitamine;  2+1 teed ehitama selliselt, et hooldajal oleks võimalik kogu tee (kaasa arvatud tagasipöördekohad, bussitaskud, SOS parklad, kuid mitte jalg- ning hooldusteed) lumest hooldada ühe ja sama hooldeautoga.


2+1 National Roads in Estonia. The objective of the thesis is to analyse 2+1 national roads constructed and currently under construction in Estonia, highlight positive solutions and, at the same time, make suggestions for eliminating bottlenecks. The construction of national roads with 2+1 cross sections will most likely be continued in the future (on roads with a traffic volume of 6000 to 10,000 vehicles per day), demonstrated also by the Pikknurme-Puurmani (km 142.2-146.9) and Kärevere-Karda (km 170- 174.1) sections of the E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa highway and the Varbola-Päädeva (km 50.4-62), Konuvere-Jädivere (km 77.7-88) and Libatse-Nurme (km 96.6-120.6) sections of the E67 Tallinn-Pärnu-Ikla highway currently being designed. The thesis consists of five parts which focus on clarifying the need for 2+1 roads, sections constructed and currently under construction in Estonia, their design together with proposed amendments by the author of the thesis, maintenance together with feedback from the maintenance provider, and a summarising analysis. The author believes the construction of 2+1 roads to be a great and innovative solution, as they:  Provide an alternative to roads with a 2+2 cross section;  Are more affordable than roads with a 2+2 cross section;  Exclude the possibility of head-on collisions;  Assist in planning and implementing overtaking; and  Exclude dangerous overtaking and impede unintentional drifting to the oncoming lane. The author has presented various suggestions to be taken into consideration in the future in terms of 2+1 roads, including the construction of:  Hard shoulders a minimum of 1.5 m in width to provide pedestrians and cyclists a safer use of main roads and enable overtaking of slowly moving or emergency stopped vehicles (i.e. vehicles that for whatever fault are unable to move to an emergency parking lot);  Overtaking sections a minimum of 1.5 to 2 km in length;  Deceleration lanes for vehicles making a U-turn;  Acceleration lanes on intersections, if necessary; and  2+1 roads in a manner that enables maintenance providers to maintain the entire road (including U-turns, bus stops, emergency parking lots, yet, excluding cycle and pedestrian tracks) with a single maintenance vehicle.

Kirjeldus

Märksõnad

Viide