Äriühingu juhatuse liikme põhikohustuste rikkumine ja vastutus

Kuupäev

2024-01-09

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Vastavalt äriseadustikule on eraõiguslikud äriühingud täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu. Äriühinguid juhivad erinevad organid, sealhulgas juhatus, nõukogu ja üldkoosolek. Juhatuse liikmete valimisel ja põhikohustuste täitmisel kehtivad teatud nõuded, nagu täisealine ja teovõimeline olemine ning kehtivate piirangute puudumine. Juhatuse liikme ametiaeg võib olla tähtajatu või tähtajaline. Juhatuse põhikohustused hõlmavad hoolsus- ja lojaalsuskohustusi. Hoolsuskohustus nõuab ülesannete täitmist korraliku ettevõtja hoolsusega, riskide hindamist ja otsuste tegemist äriühingu parimates huvides. Lojaalsuskohustus nõuab äriühingu huvides tegutsemist, vältides huvide konflikte. Kohtulahendite analüüs näitab, et juhatuse liikmete kohustus seisneb korraliku ettevõtja standardite järgimises, äriühingu huvide arvestamises ja huvide konfliktide vältimises. Juhatuse liikme olulised rikkumised hõlmasid ebasoodsate laenulepingute sõlmimist, majanduslikku kahju fiktiivsete arvete kaudu ning äriühingu vara mittesihtotstarbelist kasutamist. Vastutuse kontseptsioon võib varieeruda erinevates uurimisvaldkondades nagu õigusteadus, eetika ja sotsioloogia ning hõlmab sotsiaalset hukkamõistu, seadusjärgseid sanktsioone või karistusi. Juhatuse liikme vastutuse eelduseks on täita seadust, põhikirjast ja osanike otsustest või juhatuse liikme ja äriühingu vahel sõlmitud lepingust tulenevaid kohustusi. Vastutus ulatub kaugemale võrreldes tavapäraste töösuhetega ning vastutuse hindamisel võetakse arvesse subjektiivseid kriteeriume, mida hinnatakse süü või süüteo alusel. Juhatuse liikme vastutus võib olla tsiviilõiguslik, kriminaalõiguslik või haldusõiguslik. Tsiviilõiguslik vastutus hõlmab kahju hüvitamist, kui juhatuse liige rikub oma lepingulisi kohustusi äriühingu suhtes. Kriminaalvastutus tuleneb kuriteo toimepanemisest ja sellega kaasnevast õiguslikust vastutusest. Vastutuse rakendamise eelduseks on tõendada lepingu rikkumise ja sellest tekkinud kahju omavaheline põhjuseline seos. Mitmeliikmelise juhatuse puhul on juhatuse liikmete vastutus solidaarne, kuid juhatuse liige või osaliselt vabaneda vastutusest, kui ta tõendab oma kohustuste täitmist korraliku ettevõtja hoolsusega. Äriühingu juhatuse liikmete vastu saab kahjunõude esitada enne nõude aegumistähtaega, mis on tavaliselt kolm aastat, kuid juhatuse liikme ja äriühingu vahelise õigussuhte eripärast on seadusjärgne nõude aegumistähtaeg viis aastat. Kriminaalvastutuse puhul võidakse juhatuse liiget karistada, kui ta on toime pannud kuriteo. Haldusvastutus seob äriühingu juhatuse liikmed vastutusega maksuõigusrikkumiste eest. Selle eesmärk on tagada maksuseaduste nõuetekohane järgimine ning õigeaegne maksude tasumine, mis omakorda tagab maksusüsteemi tõhususe. Maksuhalduril on õigus rakendada meetmeid ja võtta vastutusele äriühingu juhatuse liikmeid vastutusotsuse kaudu, kui nad ei täida seadusjärgselt määratud maksukohustust. Äriühingu juhatuse liikmete kohustused hõlmavad raamatupidamise ja maksuarvestuse pidamist, tagades et tehingud ja maksustamisega seotud andmed on nõuetekohaselt dokumenteeritud. Juhatuse liige ei pea ise tegelema igapäevase raamatupidamisega, vaid ta peab veenduma, et äriühingu raamatupidamist läbi viiv isik täidab oma kohustusi korrektselt ja pädevalt. Mitterahalised kohustused, nagu deklareerimis- ja maksusumma arvestamise kohustus, on olulised maksukohustuse täitmisel. Maksumaksja või maksu kinnipidaja peavad maksusumma eelnevalt arvutama, deklareerima ja esitama maksudeklaratsiooni õigeaegselt vastavale maksuhaldurile. Maksuhaldur võib rakendada sunniraha, kui maksumaksja ei täida teabe, esemete või dokumentide esitamise kohustust nõuetekohaselt. Äriühingu juhatuse liikmed vastutavad maksualaste kuritegude eest solidaarselt äriühinguga. Maksualased väärteod hõlmavad erinevaid rikkumisi, nagu maksukohustuse varjamine, maksuhalduri tegevuse takistamine ja aktsiisireeglite rikkumine. Karistusandmed maksualaste väärtegude kohta kustutatakse karistusregistrist pärast trahvi tasumist või aresti kandmist kahe aasta möödudes. Empiirilise uuringu läbiviimiseks vaatles autor juhatuse liikmete kohustustega seotud riigikohtulahendeid ning analüüsis neid võrreldes teooriaga. Kohtuotsuste vaatluse ja analüüsiga selgitas autor välja enim esinenud kohustuste rikkumised. Kohtupraktikast nähtub, et juhatuse liikmete kohustuste rikkumine toimub pigem teadlikult ning seda ajendab soov saada isiklikku materiaalset kasu. Juhatuse liikmetel on kohustus käituda üldiselt aktsepteeritavate käitumisnormide järgi, end ametist tagandada või avaldada selleks soovi mõjuva põhjuse ilmnemisel, selgitada välja enda esindusõiguse kehtivus ja selle ulatus ning jälgida juhtorgani kohta kehtivate andmete õigsust Äriregistris.


According to the Commercial Code, private legal entities include general partnership, trust partnership, private limited company, public limited company, and non-profit association. Various organs, such as the board, council, and general meeting, govern these companies. When electing and fulfilling the core responsibilities of board members, certain requirements apply, such as being of legal age, capable, and having no existing restrictions. The tenure of a board member can be indefinite or temporary. The fundamental duties of the board include diligence and loyalty obligations. Diligence duty demands the execution of tasks with the care of a prudent entrepreneur, assessing risks, and making decisions in the best interests of the company. Loyalty duty requires acting in the company's interests while avoiding conflicts of interest. Analysis of legal decisions indicates that the obligation of board members primarily involves adhering to the standards of a prudent entrepreneur, considering the company's interests, and preventing conflicts of interest. Significant breaches by board members included entering into unfavorable loan agreements, causing economic damage through fictitious invoices, and the improper use of company assets. The concept of responsibility can vary across different research fields such as law, ethics, and sociology, encompassing social condemnation, legal sanctions, or punishments. The assumption of a board member's responsibility is to fulfill the obligations arising from the law, articles of association, shareholder decisions, or agreements between the board member and the company. Responsibility extends beyond regular employment relationships, and subjective criteria, evaluated based on fault or wrongdoing, are considered in assessing responsibility. A board member's responsibility can be civil, criminal, or administrative. Civil responsibility involves compensating for damages if a board member breaches contractual obligations towards the company. Criminal responsibility arises from committing a crime, resulting in legal consequences. The prerequisite for applying responsibility is to prove the causal connection between the breach of contract and the resulting damage. In the case of a multi-member board, the responsibility of board members is joint and several, but a board member can partially or fully exempt themselves from liability by proving the fulfillment of their duties with the care of a prudent entrepreneur. Claims for damages against company board members can be filed before the expiration of the limitation period, usually three years, but the statutory limitation period between a board member and the company may be five years due to the specific nature of their legal relationship. In criminal responsibility, a board member may be punished if they commit a crime. Administrative responsibility ties company board members to accountability for tax law violations. Its aim is to ensure compliance with tax laws and timely payment of taxes, thereby ensuring the efficiency of the tax system. Tax authorities have the right to take measures and hold company board members accountable through a liability decision if they fail to fulfill legally specified tax obligations. The duties of company board members include maintaining accounting and tax records, ensuring that transactions and tax-related data are properly documented. A board member doesn't necessarily have to handle day-to-day accounting but must ensure that the person responsible for the company's accounting performs their duties correctly and competently. Non-monetary obligations, such as the obligation to declare and calculate the tax amount, are crucial for fulfilling tax obligations. The taxpayer or tax withholder must calculate, declare, and submit tax returns to the tax authorities on time. Tax authorities can impose fines if the taxpayer fails to fulfill the obligation to provide information, items, or documents properly. Company board members are jointly responsible with the company for criminal offenses related to taxes. Tax offenses include various violations such as concealing tax obligations, obstructing tax authority activities, and violating excise rules. Convictions for tax offenses are removed from the criminal record after the fine is paid or after two years of serving the sentence. To conduct an empirical study, the author examined court decisions related to the responsibilities of board members and analyzed them in comparison to theory. Through the observation and analysis of court decisions, the author identified the most common breaches of responsibilities. The examination of court practice reveals that breaches of board members' responsibilities often occur knowingly and are motivated by a desire for personal financial gain. Board members have an obligation to behave in accordance with generally accepted norms of conduct, step down from office or express a desire to do so in the event of a significant reason, clarify the validity and scope of their representation authority, and monitor the accuracy of information about the management body in the Business Register.

Kirjeldus

Märksõnad

Majandus and ärijuhtimine

Viide