Psühhosotsiaalsed ohutegurid tööstressi allikana majutusasutuses

Kuupäev

202-01-04

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Ohutegureid esineb igal töökohal erineval kujul ning nende tunnetamine on subjektiivne – mõne jaoks on teatud tegur motiveeriv, teise jaoks aga demotiveeriv. Kui aga töötaja on pidevalt pingeseisundis erinevate ohutegurite tõttu võib see viia tööstressi tekkimiseni – tavaliselt juhtub see kui psühhosotsiaalseid ja ka füüsilisi terviseriske töökeskkonnas on rohkem kui üks. Valdkond, kus töötajad puutuvad kõige enam kokku erinevate psühhosotsiaalsete ohuteguritega on teenindus. Oma tööiseloomu ning pidevate kontaktide tõttu teiste inimestega puututakse antud valdkonnas olulisel määral kokku erinevate psühhosotsiaalsete terviseriskidega. Kuna psühhosotsiaalsed ohutegurid on pikemas perspektiivis tervistkahjustavad on oluline tegeleda süsteemse ning järjepidava ennetustegevusega. Abinõud teadlikkuse tõstmiseks ei pea olema suured ja märgatav osa neist on võimalik läbi viia ka vähese ressursiga – kõige olulisem ja esmasem tegevus on nende tegurite märkamine ja teadvustamine. Ohutegurite ennetamine on tööandjal seadusest tulenev kohustus, kuid selle järgimise eest vastutab töötaja ise. Lõputöö esimese uurimisülesande lahendamiseks selgitati psühhosotsiaalse ohuteguri mõistet ning seost tööstressiga. Teooria järgi on psühhosotsiaalsed ohutegurid erinevate aspektide koosmõju, mis võivad mõjutada inimese tervist ja viia tööstressini kui töökohal ei tegeleta ennetustööga. Teise uurimisülesande lahendamiseks analüüsiti teenindusvaldkonna töötaja psühhosotsiaalset töökeskkonda, mille käigus toetuti erinevate autorite käsitlustele ja uuringutele. Kolmanda uurimisülesande lahendamiseks anti ülevaade psühhosotsiaalseid ohutegureid ennetavatest meetmetest ja headest praktikatest nii Eestis kui ka mujal maailmas. Neljanda uurimisülesande lahendamiseks viidi perioodil 25.10.2021- 8.13. 2021 läbi empiiriline uuring majutusasutuse töötajate seas ja läbiviimiseks kasutati kvantitatiivset uurimismeetodit. Ankeetküsimustikule vastas 16 töötajat, kuid 4 töötaja küsimustiku vastused polnud täielikud, mistõttu loetakse vastanute arvuks 75% üldkogumist. Küsimustikuna kasutati Kopenhaageni psühhosotsiaalsete ohutegurite küsimustiku COPSOQ III keskpikka versiooni. Kvantitatiivse empiirilise uuringu käigus selgitati välja majutusasutuse töötajate psühhosotsiaalse töökeskkonna kitsaskohad. Uuringu tulemustest selgus, et kõige enam mõjutavad psühhosotsiaalsetest ohuteguritest töötajaid kiire töötempo, kognitiivsed nõudmised ning emotsioonide varjamise vajadus. Tööõhkkond kolleegide vahel on hea, kõrgeks loetakse kolleegide toetust ja abi ning ka otsese ülemuse poolset 42 toetust. Töötajad tunnevad, et neid on kaasatud ning neid tunnustatakse. Uuringust selgus, et osad töötajad on tööl kokku puutunud ka solvava käitumisega klientide poolt. Mõningatel töötajatel on viimase nelja nädala jooksul esinenud tööstressi ilminguid. Neljanda uurimisülesande lahendamiseks tehti järeldusi ja ettepanekuid. Jõuti järeldusele, et majutusasutuse töötajatel esineb vähesel määral psühhosotsiaalseid ohutegureid, kuid vaatamata sellele tuleb ennetustegevustega tegeleda. Ettepanekutena soovitati ettevõttel tõsta töötajate teadlikkust, vaadata üle ettevõtte poliitikad ning julgustada töötajaid probleemidest ja muredest rääkima. Kõige olulisem on ettevõttel viia läbi uus riskianalüüs, et hinnata kõiki töötajaid mõjutavaid ohutegureid. Lõputöö eesmärk välja selgitada psühhosotsiaalsete ohutegurite esinemine ettevõtete majutusasutuse töökeskkonnas ja vajadusel teha ettepanekud juhtkonnale tööstressi ennetamiseks, sai täidetud.


The following graduation thesis „Psychosocial Risk Factors as a Cause of Stress at a Company That Provides Accommodation” consists of 60 pages, 4 charts and 14 diagrams. The graduation thesis refers to 71 different sources. Psychosocial risks and work-related stress are among the most challenging issues in occupational safety and health. They have significant impact on the health of individuals, organizations, and national economies. People working in HoReCa sector face different psychosocial hazards on daily basis because of the characteristics of the job and constantly working with people. It is important to constantly manage psychosocial risks to make the work environment better for everyone. Managing psychosocial risks in Estonia is obligation by law. The aim of this graduation thesis was to determine the occurrence of risk factors at a company that provides accommodation, and in case of need give suggestions to the employer regarding improvements of psychosocial work environment. The thesis had 5 major purposes: • To explain the meaning of the term psychosocial risk factor and it´s connection to work stress; • To analyze psychosocial risk factors in HoReCa sector based on theoretical sources; • To give an overview of psychosocial risk preventing methods in HoReCa sector; • To plan the methodic of this thesis and to pick (and translate) questionnaire for empirical research to find out psychosocial risk factors in work environment and to map indications of work stress in workers; • To give suggestions regarding improvements of psychosocial risk management when needed. The first chapter of the thesis describes concept of psychosocial risks and different theoretical models, its connection to work-related stress and different methods of managing them. The second chapter of the thesis gives an overview of methodic of this thesis. Third chapter is about analysis on the questionnaire. The empirical study was conducted using quantitative research methods from 25th of October until 8 th of December 2021. 16 workers filled out the questionnaire, but 4 of those weren’t filled correctly so it is stated that 75% of all the workers filled out the questionnaire. The questionnaire used for empirical study is medium (and some questions from long) version of the Copenhagen Psychosocial Questionnaire COPSOQ III. 44 The results of the study showed that the psychosocial risk factors affecting the employees most are fast work pace, cognitive demands, and the need to hide emotions. The work environment was evaluated good. Employees value support and from colleagues and from supervisor. Employees feel that they are being acknowledged and roped in. There has been occurrence of insulting behavior from clients. Some of the employees have indication of work stress. It is suggested that the company should raise awareness about psychosocial risks and work-related stress. They should also look over the company´s policies about managing psychosocial risks. Workers should be encouraged to speak about problems and worries about work. Most important thing to do for the company is to assess all the risks in work environment. The suggestions on how to improve the psychosocial work environment have been forwarded to the management of the board so that the employer could start improving work environment.

Kirjeldus

Märksõnad

TTK Subject Categories::Tööelu::Tööõigus, tööohutus ja töötervishoid

Viide