Ettevõtte tuntuse kasvatamine läbi turunduskanalite Kellabutiik OÜ näitel

Kuupäev

2023-05-15

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Tõhus turundus on tänapäeval üheks tähtsamaks aspektiks klientideni jõudmisel. Väga olulisel kohal on ka olemasolevate klientide hoidmine. Antud lõputöö uurimisprobleemiks oli ettevõtte puuduv teadlikkus sellest, kuidas jõuavad tarbijad ettevõtte poolt müüdavate toodeteni.

Käesolev lõputöö koosnes kahest osast, millest esimene andis ülevaate ettevõtte mainekujundamisest, turundusest ning turundustegevusest, traditsioonilistest ja digitaalsetest turunduskanalitest. Täiendavalt käsitles autor ka tarbija ostukäitumist, sest digitaalsel turundusel on suur mõju tarbija ostukäitumisele. Antud teoreetilised alused on head sisendid edasise analüüsi tegemisel, saavutamaks lõputöö eesmärki.

Lõputöö empiiriline osa koosnes ettevõtte ülevaatest, sihtrühmast ning töö autori poolt koostatud kvantitatiivse veebiküsitluse tarbijauuringu tulemustest ja selle klasteranalüüsist, mille eesmärgiks oli välja selgitada efektiivsemad turunduskanalid sihtrühmade jaoks. Täiendavalt sai autor informatsiooni ettevõtte kliendibaasist ning peamisest sihtgrupist, kuidas satutakse ettevõttesse ostlema, kui rahul on kliendid ettevõttega ning tagasiside ettevõttes oleva sortimendi, teeninduse ja ostumugavuse kohta. Tarbijauuringus selgus, et ettevõttepoolne eeldus sihtrühmale vastas tulemustele. Läbi tulemuste tekitati klastrid ehk sihtrühmad vastavalt vanusegrupile ning kleidi ostu eesmärgile. Esimene sihtrühm koosnes 15-24 aastastest noortest, kes otsivad kleiti kooli lõpuaktuste, kooliürituste- ja sünnipäevadeks. Teine sihtrühm koosnes 25-34 aastastest naistest, kes otsivad kleiti sünnipäeva-, pulma- ja firmaüritustele. Kolmas sihtrühm koosnes 35+ aastastest naistest, kes otsivad kleiti firmaürituste-, pulma- ning sünnipäevadeks.

Uuringu tulemustest selgus, et suur hulk vastanutest on kõikides sihtrühmades jaotunud Harju, Tartu ja Pärnu maakonna vahel. Kõik sihtrühmad soovivad pidulikku kleiti soetada kodumaisest kauplusest kohapealt ning positiivseks aspektiks on ka e-poe olemasolu. Selgus, et peamiselt ollakse nõus ostma ettevõtte hinnaklassis olevaid pidulikke kleite. Tarbijauuringu tulemusena on näha, et traditsioonilistest turunduskanalitest on esimese sihtrühma jaoks reklaamtahvlid ning postrid turunduskanalina mõõdukalt tõhusa tulemusega, nii teise kui ka kolmanda sihtrühma jaoks on trükimeedia turunduskanal mõõduka tõhususega ning postkasti kirjad on kolmandas sihtrühmas samuti üsnagi arvestataval kohal. Digitaalsetest turunduskanalitest peetakse kõige tõhusamaks Facebooki pidulike kleitide reklaamimisel, eriti teises ning kolmandas sihtrühmas. Instagram on samuti üks kõige tõhusamast turunduskanalist, seda just eriti esimese ning teise sihtrühma jaoks. Ettevõtte kodulehe turunduskanali tõhusus ei erine oluliselt sihtrühmade vahel, ehk veebilehekülge peetakse kõigis sihtrühmades üsnagi võrdselt tõhusaks turunduskanaliks pidulike kleitide reklaamimisel. Sotsiaalmeedia mõjuisikuid hindasid esimeses sihtrühmas märkimisväärne osa kõige tõhusamaks turunduskanaliks ning ka turunduskanal TikTok oli esimese sihtrühma jaoks mõõdukalt populaarne. Uuringus selgus, et pidulikke kleite müüval ettevõttel tasub keskenduda laia valikuga atraktiivsetele kleitide pakkumisele, erinevatele hinnaklassidele, suurepärasele klienditeenindusele ja kasutajasõbralikule e-poe- ja veebileheküljele, maksimeerides kõikide sihtrühmade rahulolu. Suurimad probleemid piduliku kleidi otsimisel ning ostmisel on kõikide sihtrühmade arvates sobiva lõike puudumine ja liiga kallis hind. Uuringu tulemusest oli näha ka seda, et Kleidibutiik on kõikide sihtrühmade vastanute vahel üsnagi tuntud pidulike kleitide jaemüügi pood. Uuringus selgus ka tõsiasi, et jaemüügipood Dresshouse on Kleidibutiigi jaoks üheks suurimaks konkurendiks. Enamus sihtrühma vastanute arvates on Kleidibutiigis meeldiv klienditeenindus ning ettevõte on usaldusväärne. Samuti kiideti sortimendi valikut ning tihtipeale on soovitatud ettevõtet edasi tuttavatele. Suurimateks probleemideks Kleidibutiigis on esimese sihtrühma arvates puudulik valik e-poes võrreldes kohapealse valikuga ning ebasobiva pikkusega kleidid. Teise sihtrühma arvates on e-poe tagastamisprotsess ja e-poes kleitide leidmine üsnagi keeruline puuduliku filtreerimissüsteemi tõttu. Kõikides sihtrühmades arvati, et ettevõte asub liiga väikesel äripinnal, mis teeb külastamise pisut ebamugavaks.

Peale tarbijaanalüüsi ning järeldusi tegi autor ettepanekud Kleidibutiigile ehk Kellabutiik OÜ ettevõtte omanikule: • panna rõhk hooajati kindlale sihtrühmale pidulike kleitide reklaamimisel nii Facebookis kui ka Instagramis, tehes atraktiivseid pakkumisi potentsiaalsetele ja olemasolevatele klientidele; • kasutada noorema sihtrühmani jõudmiseks rohkem mõjutajaturundust ning samuti proovida reklaamimist videoturunduse näol, näiteks läbi turunduskanali TikTok; • jätkata ettevõtte kodulehe pidevat uuendamist, pakkudes klientidele toodetest ka videoid; • keskenduda mitmesuguste peokleitide sisse ostmisele, mis oleksid asjakohased kõikide sihtrühmade seas ning sobilikud erinevatele üritustele; • pikendada või tekitada regulaarsed füüsilise poe lahtiolekuajad vastavalt hooajale; • laiendada või kolida suuremale äripinnale; • pakkuda püsikliendiprogrammi olemasolevate klientide jaoks; • parendada e-poe tagastussüsteemi; • parendada veebilehte veelgi kasutajasõbralikumaks, lisades juurde filtreerimissüsteemi; • osta sisse õmblusteenust klientide ostumugavuse parendamiseks.

Tuginedes tehtud tarbijauuringule sai ettevõte teadlikumaks, läbi milliste turunduskanalite satuvad erinevad sihtrühmad ettevõttesse ostlema. Lõputöö eesmärk sai täidetud, andes tervikliku ülevaate Kleidibutiigi brändist, selle tuntusest ning tõhusamatest turunduskanalitest. Uuringu järeldused ja sellest tulenevad ettepanekud on ettevõtte omanikule kasulikud, aidates väikeettevõttel laieneda edukamaks ettevõtteks peokleitide jaemüügi turul. Töö autor soovib tänada Kellabutiik OÜ ettevõtte ehk Kleidibutiigi omanikku ja juhatuse liiget Kerli Alast ning koolipoolset juhendajat Ülle Aasjõe põhjaliku juhendamise eest.


The following graduation thesis titled "Raising Brand Awareness Through Marketing Channels on the Example of Kellabutiik OÜ" addresses the importance of effective marketing to reach target audiences and retain existing customers. The thesis provides a theoretical foundation on marketing and consumer behavior that serves as a valuable input for analyzing the empirical data gathered through a quantitative online survey of consumers conducted by the author.

Through the survey and a subsequent cluster analysis, the thesis identifies the most effective marketing channels for the target group, including social media platforms like Facebook and Instagram, as well as emerging platforms like TikTok and social media influencers to target younger audiences. The thesis recommends a range of strategies to improve the marketing and operational efficiency of the company, including offering a wide range of dresses in different price categories, excellent customer service, and a user-friendly e-shop and website to meet the needs of all target groups.

The thesis also proposes operational strategies to enhance the shopping experience for customers, such as extending store opening hours, creating a loyalty program, improving the e-store returns system, adding a filtering system to the website, and offering a sewing service. Based on customer feedback, the thesis suggests that the company should consider moving to larger premises to address complaints about selection and space.

In conclusion, the thesis offers a comprehensive set of strategies to improve the marketing and operational efficiency of the company, informed by a thorough analysis of the target audience's preferences, needs, and behavior. The thesis provides valuable insights for Kellabutiik OÜ and demonstrates the contribution of research to business success.

Kirjeldus

Märksõnad

Muu

Viide