2018. aasta kruusateede säilitusremondi omanikujärelevalve pilootprojekti analüüs ja ettepanekud 2019. aastaks

Kuupäev

2019

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Lõputöö on kirjutatud teemal 2018. aasta kruusateede säilitusremondi omanikujärelevalve pilootprojekti analüüs ja ettepanekud 2019. aastaks. Pilootprojektina hankis Maanteeamet 2018. aastal omanikujärelevalve Valga ja Põlva maakonnas teostatud kruusateede säilitusremondile. Töö eesmärgiks oli analüüsida 2018. aastal teostatud omanikujärelevalve töid ning analüüsile toetudes tehti ettepanekud 2019. aasta omanikujärelevalve lepingu ja selle lisade muutmiseks. Lõputöös toodi välja peamised kruusateid mõjutavad tegurid. Käsitleti erinevaid kruusateede kahjustusi ja nende tekkimise põhjuseid. Lõputöö autor kirjeldab kruusateede säilitusremondi vajadust ja säilitusremondi käigus tehtavaid ehitustöid. Autor toob välja kruusateede säilitusremondi lepingutega seotud olulise informatsiooni ning seadustes sätestatud nõuded kruusateedele. Lõpuöös kirjeldatakse Valga ja Põlva maakonna omanikujärelevalve lepingute mahte 2018. aastal. Autor tõi välja omanikujärelevalve lepingutingimused, mille täitmisega omanikujärelevalve Insener jäi hätta. Samuti jäid Töövõtjal osad ehituslepingu tingimused täitmata ning omanikujärelevalve Insener nende täitmist ei nõudnud. Lepingu kohaselt oli Inseneril kohustus nõuda Töövõtjalt kõiki ehituslepingus nõutud dokumente. Lõputöös on toodud välja Inseneri poolt Töövõtjale tehtud märkused. Korduvaid märkusi tegi Insener objektil Töövõtjale seoses tööohutuse ja liikluskorraldusega. Autor tegi ettepanekud 2019. aasta omanikujärelevalve lepingu lisa „Tellija eritingimused“ ja lisa „Nõuded Inseneri meeskonnale“ muutmiseks. Ettepanekud on autori poolt põhjendatud. Muudatusettepanekud on seotud Inseneri töömahu vähenemisega, tehtavate tööde muutmisega ja Inseneri meeskonna kooskõlastamisega. Lõputöös käsitleti omanikujärelevalve tasustamist sellises olukorras, kus Töövõtja ajagraafiku järgseid töid ei tee aga Inseneril on lepingujärgne õigus 8 töötunni eest Tellijalt tasustamist nõuda. Töövõtja kalendergraafikus mitte püsimise tõttu pidi Tellija tasuma 64 töötamata töötunni eest. Autori ettepanekuks on panna Tellija kohustuse asemel Töövõtjale lepinguliseks kohustuseks Inseneri tasustamine 8 töötunni ulatuses juhul kui Töövõtja kalendergraafikust kinni ei pea. Lõputöö autor tegi ettepaneku jätkata kruusateede omanikujärelevalve tellimisega väljas poolt Maanteeametit. Seejuures kindlasti arvestada tööde mahuga ja tellida teenus sellisel juhul kui maakonnas on kruusateede säilitusremondi lõike rohkem kui 8 või remondimaht on suurem kui 25 kilomeetrit. Väiksema töömahu puhul saab Tellija poolne projektijuht omanikujärelevalve teostamisega edukalt hakkama. Autori ettepanek on kasutada omanikujärelevalve hankimisel objektipõhist tasustamist ning GPS-positsioneerimis võimalusega tööajaarvestussüsteemi kasutamine. Üheks võimalikuks kruusateede säilitusremondi efektiivsema tulemuse saavutamiseks on viia kruusateede säilitusremondi maht hooldelepingu koosseisus. Kui kruusateede säilitusremondi tööd on samas piirkonnas riigiteede hoolet tegeva ettevõtte teostada siis paraneks kvaliteet. Kvaliteet paraneks, kuna sama ettevõte peab säilitusremondi käigus remonditud kruusateid edaspidi hooldama. Selline lähenemine välistab garantiiaegsed vaidlused. Autor leiab, et kui Tellija hakkab 2020. aasta omanikujärelevalve lepingut ette valmistama, tuleb teha 2019. aasta omanikujärelevalve teenuse osutaja poolt tehtud tööde analüüs. Hindama peaks tööde käigus tekkinud probleeme ja otsima lahendusi. Tulenevalt sellest tuleb viia sisse muudatused. Enamus probleeme on ära hoitavad, kui muuta lepingut vastavalt vajadusel ning kasutada kvalifitseeritud ja oskustega tööjõudu. Antud lõputööd annaks edasi arendada 2019. aasta tulemuste analüüsi põhjal. Lisaks nõuab omanikujärelevalve teenuse hankimine põhjalikumat analüüsi seoses tasustamise ja tööde kontrollimisega. Tellija hankides omanikujärelevalvet ei peaks oma ressurssi kulutama, et teha omanikujärelevalvele omakorda järelevalvet. Samas 2018. aasta kogemus näitab, et omanikujärelevalve tegevust oleks pidanud põhjalikumalt kontrollima. Käesolev lõputöö on praktilise suunitlusega ning seda saab rakendada omanikujärelevalve teenuse hankimisel lepinguprojekti ettevalmistamisel. Lõputöös selguvad olulised nüansid, mida Tellija peab omanikujärelevalve Inseneri töös jälgima. Tööst selgub, et omanikujärelevalve hankimine on mõistlik ja otstarbekas normaliseerimaks Tellija projektijuhtide töökoormust. Selleks, et edukalt kruusateede säilitusremondile omanikujärelevalve teenust hankida on vajalik viia sisse lepingu muudatused.


The topic of this thesis is The Supervision of Gravel Road Reconstruction Works: 2018 Pilot Project Analysis and Proposals for 2019. As the pilot project, the Road Administration obtained a supervision service for the gravel road reconstruction works in Valga and Põlva counties in 2018. The aim of this thesis is to analyse the supervision works done in 2018 and, based on the analysis, make proposals for amending the supervision contract and its annexes in 2019. The main factors affecting gravel roads are highlighted in the thesis. Various gravel road damage types and causes are discussed. The author describes the need for reconstruction works and the construction works to be carried out during this process. The author describes important information concerning gravel road reconstruction contracts and the requirements set by the law for gravel roads. The thesis describes the volumes of supervision contracts of Valga and Põlva counties in 2018. The author describes the supervision contract terms the supervising engineer struggled to perform. Similarly, the Contractor did not perform some of the construction contract conditions and the supervising engineer did not demand the performance thereof. According to the contract, the engineer was obliged to demand from the Contractor all the documents required by the construction contract. The thesis highlights the remarks made by the engineer to the Contractor. The engineer made repeated remarks at the construction site to the Contractor concerning work safety and traffic organisation. The author proposes amending the 2019 supervision contract annexes “Contracting Authority’s special conditions” and “Requirements for the engineer’s team”. The author explains the proposals. The proposals are related to the reduction of the work volume of the engineer, the modification of the works to be done and the approval of the engineer’s team. The author discusses the topic of payment for supervision in a situation where the Contractor does not work according to a schedule, but the engineer has the contractual right to request payment for 8 working hours from the Contracting Authority. Due to the Contractor’s failure to keep to the schedule, the Contracting Authority had to pay for 64 working hours that did not include actual work. The author proposes that instead of ordering the Contracting Authority to pay, the Contractor should be contractually ordered to pay the engineer for 8 working hours if the Contractor fails to keep to the work schedule. The author proposes continuing with ordering supervision services from outside the Road Administration. It is important to consider the work load and order the supervision service if the county has more than 8 gravel road reconstruction sections or the work extends over 25 kilometres. In the case of smaller volumes, the Contracting Authority’s project manager can successfully perform the supervision task. One option to achieve a more effective result for gravel road reconstruction works is to include the gravel road reconstruction work volume in the maintenance contract. If the gravel road reconstruction works are carried out by the companies that provide maintenance for the state roads in the same area, then the work quality would improve. Quality would improve due to the fact that the same company would have to provide maintenance for the roads in the future. Such an approach would eliminate any disputes during the guarantee period. The author finds that when the Contracting Authority starts preparing the 2020 supervision contract, an analysis of works completed by the 2019 supervision service provider must be conducted. Problems occurring during the work should be assessed and solutions found. Pursuant to this, changes must be made. The majority of problems can be avoided by amending the contract as needed and using a qualified and skilled labour force. This thesis could be further developed based on the analysis of the 2019 results. Additionally, obtaining a supervision service requires a more in-depth analysis concerning work supervision and remuneration. The Contracting Authority should not use their resources to organise supervision over the ordered supervision service. At the same time, the 2018 results show that the activities of the supervision service should have been observed in more detail. This thesis takes a practical approach and can be applied when obtaining a supervision service during contract project preparation. The thesis reveals the significant nuances the Contracting Authority must observe in the supervising engineer’s work. The thesis shows that obtaining supervision is reasonable and smart in order to normalise the workload of the Contracting Authority’s project managers. In order to successfully obtain a supervision service for gravel roads reconstruction works, contract amendments must be made.

Kirjeldus

Märksõnad

Viide