Inimressursi planeerimine ebaühtlaste kaubavoogude käsitlemisel Havi Logistics OÜ näitel

Kuupäev

2016

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli kirjeldada ja analüüsida inimressursi planeerimist ebaühtlastes kaubavoogudes HAVI Logistics OÜ-s ja võimalusel pakkuda välja lahendusi paremaks inimressursi kasutamiseks. Uurimisstrateegia, millega autor oma töös teemakäsitlusele lähenes oli juhtumiuuring. Eesmärgi saavutamiseks kasutas autor kvantitatiivse andmekogumismeetodina aegridade analüüsi ja kvalitatiivse andmekogumismeetodina dokumentide sisuanalüüsi. Lõputöö tulemusele aitasid kaasa ettevalmistatud uurimisküsimused, millele autor töös vastused leidis. Lõputöö esimese osa eesmärk oli antud töö teoreetilisel teemakäsitlusel selgitada inimressursi mõistet, selle juhtimist, planeerimist ning millised mudelid ja meetodid sobiksid kasutamiseks ebaühtlastes kaubavoogudes. Lisaks tõi autor välja seadusandlikud piirangud, mis puudutasid töö- ja puhkeaega inimressursi planeerimisel. Teises osas andis autor esmalt ülevaate HAVI Logistics OÜ ajaloost, ettevõtte struktuurist, põhi ja laiendatud tegevustest, kvaliteedi juhtimisest, et paremini mõista ettevõtte tegevusi ja positsioneerimist turul. Sellele järgnes metoodilise osa kirjeldus, kus selgitas autor, miks juhtimiuuring on antud töös ainuõige uurimisstrateegia. Töös on kasutatud nii kvalitatiivseid, kui kvantitatiivseid meetodeid. Kvantitatiivse uurimismeetodina kasutatud aegridade analüüs aitas uurida, kuidas käimasolevad tegevused või sooritused muutuvad ajateljel. Kvalitatiivse uurimismeetodina kasutas autor dokumentide sisuanalüüsi aegridade analüüsi tulemuste täpsustamiseks ja selgitamiseks. Kolmandas osas autor analüüsis kaubavooge ja inimressursi planeerimist ettevõttes. Autor kasutas mõõdikuna kasti, mille all on mõeldud logistikapakendit ehk laos käsitletavat ühikut olenemata selle kujust ja suurusest. Ühikuks võib olla kaubaalus, hulgipakend ja osade tootegruppide kohtselt ka jaepakend. Aegreana võrreldi 2014 ja 2015 andmeid leides keskmise kastide arvu kuus, standardhälbe ja standardhälbe protsendi, mille tulemusel selgus, et kaubavood on aastate lõikes stabiilsed. Standarhälve protsent keskmisest on mõlemal võrreldud aastal 6,3%. Järgnevalt võrdles autor jaotuskeskuste ja osakondade tasandil läbivad kaubavoogusid. Võrdlusperiood 2015 kaubamahud ning analüüsi tulemusel selgus, et kahes jaotuskeskuses käsitletakse võrdselt 50% kogumahust ning osakondade standarhälbe protsent keskmisest kastiarvust kuus on erinev jäädes vahemikku 5-16%. Kaubavoogudest tuleneva inimressursi analüüsimise esimese osana kirjeldas autor inimressursi planeerimise tervikprotsessi ettevõttes toetudes teoreetilisele osale. Töös keskendus autor sisemisele inimressursile ja selle vajaduse määramisele tulenevalt kaubavoogudest. Järgnevalt analüüsis autor kaubavoogude ja inimressursi otsest seost aegreana kirjeldades seda joongraafikul. Tulemusest järeldub, et osadel perioodidel ei ole kaubavood ja inimresurss sünkroonis. Üle- ja alatundide analüüsil selgus, et ettevõttes 2015. aasta andmetele toetudes oli võimalik ressurssi paremini suunata ning alatunde ületundide vähendamiseks kasutada. Eraldi toob antud peatükis autor välja tootlikkused erinevates osakondades ja ettevõttes tervikuna. Tootlikkus on mõõdetud kasti tunnis, mis annab edasiste järelduste ja ettepanekute tegemisel võimaluse prognoosida inimressursi vajadust tulenevalt kaubavoogudest. Puhkuste analüüsimisel selgus, et puhkused ei ole ajatatud aastale tulenevalt kaubavoogudest. Töö neljandas osas toob autor välja mitmed ettepanekud, mis aitaksid kuluefektiivsemalt sisemist inimressurssi juhtida: • Puhkuste jaotamine aastaks puhkuste ajakava koostamisel Joongraafikul on välja toodud silutud puhkused, mis annaks stabiilsuse inimressursi vajaduse kohta kuude lõikes • Strateegiline mudel koondvaatega inimressursi vajadusest ettevõttes, mis annaks tervikpildi ettevõtte inmressursi vajadusest kaubavoogudes • Matemaatilised mudelid päeva ja kuukohtsete vaadetega igapäevasest planeerimisest osakondade lõikes võimaldades õigeaegselt ja paindlikumalt inimesi ettevõtte siseselt ümber jagada. Lähtudes antud lõputöös käsitletud teemast ja lõputöö käigus tehtud järeldustest ja ettepanekutest on nende praktikas rakendamisel võimalik HAVI Logistics OÜ-s inimressursi planeerimist ebaühtlastes kaubavoogudes paremini ja efektiivsemalt kasutada. Tulevikku suunatult on mõistlik autori mudelid lihtsustada ja veebilahendusena kasutusele võtta, kus andmed on koondatud ühte kohta. Tänane lahendus andmevahetuses erinevate failide vahel seab mõningad piirangud. Lisafunktsioonina näeb autor töötajatele ligipääsu võimaldamisega töögraafikutele läbi veebikeskkonna, kus muudatused ja kokkulepped on jooksvalt kajastatud.


Human resource planning in case of inconsistent trade flows by the example of Havi Logistics OÜ. The object of the study is HAVI Logistics OÜ. HAVI Logistics OÜ provides logistics service to retail chain Rimi and restaurant chains Vapiano and Subway. Earning profit is the aim of every business organization. The author of the present thesis is focusing on manpower as one of the companies resources that would have considerable cost-cutting effect when wisely managed. In terms of products´ seasonal flow, it is necessary to have an overview of the use of human resources in different departments and throughout the company. The aim of the thesis is to describe and analyze human resources planning in inconsistent trade flows in HAVI Logistics OÜ and propose resolutions for better use of human resource where possible. The research strategy used for approaching the above-mentioned subject was a thesis case study. The first part of the thesis is a theoretical approach to the subject with the aim to explain the term “human resource” and provide an overview of human resource management, planning and of the models and methods that work best in inconsistent trade flows. The author also refers to legislative restrictions concerning working and rest time in human resource planning. In the second part of the thesis the author provides an overview of the company HAVI Logistics OÜ, followed by a description of the methodological part where the author justifies why case study is the only strategy to be used in this particular research. In this research, both qualitative as well as quantitative research methods are used. The series analysis used as a quantitative research method helped examine how ongoing acitivites and performance change in the time line. As a qualitative research method the author used document content analysis to specify and explain the time series analysis results. In the third part of the thesis the author concentrated on trade flow analysis and human resource planning in the organization. The author used a box as a measuring unit for logistic packaging meaning one unit treated in stock regardless of the shape or size. A unit may be a pallet, a wholesale package and in some product groups a retail package as well. The time series of 2014 and 2015 were compared to find the average number of boxes in a month, standard deviation and standard deviation percentage which showed stable trade flows over the years. The standard deviation percent of the average is 6,3% in both years. Next the author compared the flow of the products in distribution centers and in different departments. In 2015 product flow analysis show that two distribution centers handle equally 50 % of the total volume and department´s standard deviation percentage of the monthly number of boxes is different, falling between 5-16 % compared to the average. Next the author described the comprehensive process of human resources planning in the company based on the theoretical part. The author focused on internal human resources and determination of demand according to product flow. After which the author evaluated the direct connection between a product flow and human resource demand and visualizing it on a time-series diagram. Results show that in certain periods of time product flow and human resource usage is not in sync. When analyzing the overtime and undertime working hours in the company in 2015, it becomes evident that human resources can be managed better by using under hours to reduce the amount of over hours. In a certain chapter the author highlights the productivity in different departments and in the company as a whole. Productivity is measured by hourly box rate, which gives possibility to make predictions for human resource demand according to product flows. Rest time analysis revealed that planned time off is not scheduled according to product flow. The author brings out numerous proposals that would help to manage the human resources in a more cost-effective way. • Scheduling time off according to product flow. The diagram shows adjusted time off periods which would provide stability in seasonal human resource demand by months. • A strategic model, which would provide a complete overview of the company´s human resources demand in product flow. • Mathematical models of daily and monthly working hours planning in departments, which allow timely and flexible human resource reallocation within the company Based on the thesis topic and conclusions, the practical implementation of proposals presented herein can improve human resource planning and effectiveness in inconsistent trade flows in HAVI Logistics OÜ.

Kirjeldus

Märksõnad

Viide