DAC haakeseade rakendmine raudteedel 1435 mm Eesti näitel

Kuupäev

2024-01-05

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Käesolev lõputöö keskendus DAC tehnoloogia uurimisele, mis võimaldab raudteevaguneid automaatselt ühendada ja lahti ühendada. Autor teemasse süvenemiseks kasutas võrgumaterjale, juhendaja abi ja viis läbi ühe intervjuu Rail Baltica esindajaga.

DAC-i Eestis juurutamise võimaliku tasuvuse osas tuleb arvestada mitmete teguritega. Nende hulka kuuluvad tehnoloogia juurutamise kulud, seadusandlus, aja- ja tööjõukulude potentsiaalne kokkuhoid ning tõhusus ja ohutus.

Lisaks võib DAC-i rakendamine Eestis sõltuda ka olemasolevast infrastruktuurist ja regulatsioonidest. Näiteks kui olemasolev raudteeinfrastruktuur ei ühildu DAC-iga, võib infrastruktuuri uuendamine tehnoloogia toetamiseks olla kulukas.

Üldiselt on raske kindlaks teha, kas Eestis oleks DAC-i vagunitele kasumlik paigaldada ilma kulude ja tulude üksikasjalikuma analüüsita. Aga DAC-i rakendatud ka teistes riikides ning see on näidanud kasu nii tõhususe kui ka ohutuse osas, mistõttu võib seda Eesti raudteetööstuse kontekstis kaaluda.

Muud tegurid, mis võivad mõjutada DAC-i vagunitele paigaldamise tasuvust Eestis, on Eesti raudteetööstuse suurus ja potentsiaalne nõudlus DAC-tehnoloogia järele. Kui Eestis on import/eksport väike, ei pruugi esialgne investeering tehnoloogia juurutamiseks olla kulutõhus.

Samuti on oluline arvestada DAC-i võimalikku mõju kogu tarneahelale. Kuigi DAC võib parandada tõhusust ja ohutust raudteel, võib see tehnoloogia kohandamiseks vajada muudatusi ka tarneahela muudes osades. Näiteks võib kaubasaatjatel ja vastuvõtjatel olla vaja investeerida uutesse seadmetesse või muuta oma protsesse, et töötada DAC-iga varustatud vagunitega.

Lõpuks võib olla kasulik kaaluda DAC-i rakendamise võimalikke pikaajalisi eeliseid, nagu parem töökindlus ja väiksemad hoolduskulud. Need eelised ei pruugi olla kohe nähtavad, kuid neil võib olla pikas perspektiivis märkimisväärne mõju Eesti raudteetööstuse kasumlikkusele.


This thesis focused on the research of DAC technology, which makes possible automatic coupling and uncoupling of railway wagons. To introduce the topic, the author used online materials with a lecturer's help and interviewed a Rail Baltica representative.

Several factors must be considered regarding the possible profitability of implementing DAC in Estonia. These include technology implementation costs, legislation, potential savings in time and labour, and efficiency and safety.

In addition, the implementation of DAC in Estonia may also depend on the existing infrastructure and regulations. For example, if the existing rail infrastructure is incompatible with DAC, upgrading the infrastructure to support the technology can cost more than expected.

In general, it is difficult to determine whether installing DAC on wagons in Estonia would be profitable without a more detailed analysis of costs and benefits. But DAC has also been implemented in other countries and has shown benefits in terms of efficiency and safety so that it can be considered in the context of the Estonian railway industry.

Other factors that may affect the profitability of installing DAC on wagons in Estonia are the size of the Estonian railway industry and the potential demand for DAC technology. If the import/export in Estonia is insufficient, the initial investment to implement the technology may not be cost-effective.

It is also essential to consider the potential impact of DAC on the entire supply chain. While DAC can improve efficiency and safety in rail, it may also require changes in other parts of the supply chain to accommodate the technology. For example, shippers and receivers may need to invest in new equipment or change their processes to work with DAC-equipped wagons.

Finally, considering the potential long-term benefits of implementing a DAC, such as improved reliability and lower maintenance costs, may be helpful. These advantages may not be immediately visible, but they may significantly impact the profitability of the Estonian railway industry in the long term.

Kirjeldus

Märksõnad

Transport::Raudteetransport::Raudteeliiklus

Viide