"1 Hour Predict" tarkvaralahenduse analüüs DPD Eesti AS näitel

Kuupäev

2014

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Hetkel toimub ettevõttes DPD Eesti AS veoringide optimeerimine peamiselt kulleri isetegevuse tulemusena. DPD Eesti AS poolt on ära määratud kulleri piirkond, aga piirkonna siseselt optimeerib kuller teekonna ise. DPD Eesti AS transpordikorraldajad peavad jälgima ekspress kaupade õigeaegset tarnet ning vajadusel jälgima kulleri marsruudi läbimis loogikat ja efektiivsust. 1HP tarkvara DPD Eesti AS kullerite käsiterminalidele on vajalik selleks, et tõsta kliendirahulolu ja läbi veoringide optimeerimise hoida kokku transpordikulusid. Peale 1HP tarkvara rakendamist väheneb kullerite tööaeg, mis tõstab kullerite efektiivsust ehk kullerid suudavad sama kuluga teostada rohkem tarneid ja pealekorjeid. 1HP tarkvara vajalikkuse põhjendamiseks analüüsis autor kliendirahulolu uuringut ja nädalapõhist kvaliteedi raportit. Diplomitöös tõi autor välja peamised parendusettepanekud klientide poolt, mida võiks DPD Eesti AS muuta seoses pakkide kohale toomisega. Laialt levinuim probleem oli pakkide tarnete aeg 09:00-17:00. Klientidele ei sobinud sellise tarneaknaga ajad, sest kliendid soovivad täpsemat tarneaega. Teise probleemina tõid kliendid välja ebatäpsed tarnete sooritamise ajad. Isegi, kui kuller suutis kokku leppida kliendiga tarneaja, siis kuller siiski suutis jõuda adressaadini hiljem või varem lubatud tarneajast. Vähem esinenud probleemidena tõid kliendid välja asjaolu, et DPD Eesti AS kuller helistab liiga vara kliendile ja tarneaja kokkulepe jõuab neile läbi mitmete infoallikate. Eelmainitud probleemid suudab 1HP tarkvara likvideerida ning seeläbi tõsta klientide rahulolu. Eraisikute pakkide kohaletoimetamise kvaliteet oli kõikidel analüüsitavatel alltöövõtjatel alla eesmärgi tulemuse. Antud protsent peaks tõusma, kui DPD Eesti AS suudab rakendada vastava tagastussüsteemi koodi, millega kullerid saavad ära märgistada, et pakist keeldumine toimus läbi 1HP süsteemi. Geokodeerimine on üks 1HP tarkvara peamiseid murekohti. Ilma geokodeerimiseta ei suudaks süsteem veoringe efektiivselt optimeerida. Autor analüüsis geokodeerimise tulemusi ning tõi välja peamised probleemid, mis esinevad adressaatide aadressite sisestamisel. Lahenduse näol tõi autor välja ühtse andmete sisestamise andmebaasi, kus kliendid sisestaksid adressaadid vastavalt 56 etteantud juhiste järgi. Geokodeerimise tulemuste analüüsist saab järeldada, et 1HP tarkvara saab töötada DPD Eesti AS turul. Autor analüüsis ettevõttes DPD Eesti AS teostatud 1HP tarkvara testi tulemusi. Peamised indikaatorid, et tarkvara suudab optimeerida ja määrata õigeid tarneaknaid klientidele, olid ajaline täpsus ja süsteemi poolt optimeeritud marsruut. Süsteem suutis kulleri teekonda optimeerida 13% võrra lühemaks. Kuller ei sõitnud süsteemi poolt optimeeritud teekonda, vaid lähtus siiski enda optimeerimisest ning sõitis seega 23,3 kilomeetrit rohkem. Ajaline täpsus testil oli 99%, antud protsent näitab õigel ajal sooritatud tarneid. Põhjus, miks ajaline täpsus ei tulnud 100%, oli tingitud geokodeerimise veast. Lähtudes sellest, et hetkel on 1HP tarkvara kasutusel Hollandis, pidas autor vajalikuks analüüsida tarkvara toimimist Hollandis. Analüüsitava veoringi tulemustest selgus, et kuller oli hilinenud 45,5% kogu tarnetest. Hilinemiste põhjuseks oli Hollandi kulleri ligipääs liiga paljudele 1HP tarkvara võimalustele. Hollandi kullerid said ise muuta enda veoringide tarnete järjestust ja tarnete ajavahemikke. Antud tegevused tõid kaasa hilinemised, sest kullerid ise ei suuda tervet veoringi optimeerida ühe tunnise ajavahemikuga. Autor optimeeris ühte DPD Eesti AS veoringi lähtudes 1HP tarkvara meetoditest. Selleks kasutas autor rändkaupmehe ülesannet. Autor suutis optimeerida kilometraaži poolest analüüsitava veoringi 8,55% lühemaks ning ajaliselt oleks kuller võitnud 14 minutit. Autor muutis peatuste loogilist järjestust ning kasutas sihtkohtade läbimiseks erinevate teekatetega teid. Viimases peatükis analüüsis autor võimalikke probleeme ja nende lahendusi, peale 1HP tarkvara käivitumist. Lahenduste rakendamisega peab ettevõte hakkama tegelema võimalikult varakult, sest muidu ei anna projekt oodatavat tulemust. 1HP tarkvara toimimise eelduseks on eeltöö kulleritega ja klientidega.


The topic of current thesis is – „1 Hour Predict“ Software Development Based on DPD Estonia Ltd. In the transportation field, the competition is very high, so companies try to give the best solution with minimal cost. The key factor for holding and winning the costumers is high level costumer service. DPD Estonia Ltd is making everything to satisfy customers needs. DPD Estonia Ltd has six services with six extra services that customers can buy and send their packages with the best solution for their customer. For higher level satisfaction in the field of business-to-customer DPD Estonia Ltd is going to install new software solution on to their couriers handterminal. The software is called „1 Hour Predict”. This software can calculate couriers route with one hour accuracy. The aim of the thesis is to find out, can this software working in DPD Estonia Ltd market and can the sofware increase customers satisfaction. This thesis can be used when DPD Estonia Ltd is going to launch the pilot verison of „1 Hour Predict”. In this thesis author will analyze „1 Hour Predict“ first test in DPD Estonia Ltd. The software is working in Netherland and so the author will analyze the software solution in Netherland and then author will optimize one DPD Estonia Ltd round trip with the use of The Travelling Salesmans Problem Method. Author describes the need for the software and brings out the main problems, why DPD Estonia Ltd has to install the software. Customers are not happy, that they receive their packages from 09:00 to 17:00. The second problem is that couriers are late. If the package delivery times are agreed, the couriers still manage to be late. The software sends a e-mail or text message to the customer, when the package will arrive. All problems, that are represented in the thesis, can be solved with „1 Hour Predict“ software. DPD Estonia Ltd sent a list of addresses to the software designer to see if the company can geocode the adresses. The test was successful and the result was, that the company can geocode Estonian addresses. So the software can work in the DPD Estonia Ltd market. 58 „1 Hour Predict” software test in DPD Estonia Ltd was successful. Program optimized the couriers route about 13%. The time-window accuracy was 99%, that was the main indicator, that had to be high as possible. That percentage shows how many customers where satisfied with DPD Estonia Ltd service that day. The reason why this indicator was not 100%, was the inaccuracy of geocoding. Because of geocoding the logical sequence of stops were inaccurate. Author optimized one DPD Estonia Ltd round trip with the use of Travelling Salesman Problem Method. Author optimized couriers route about 8,6%, it means, that if the courier had followed the route that author optimized, his daily win could have been 15,6 kilometers and he could have finished his work 14 minutes earlier. In the last chapter author brings out the main risks and problems, that can occur when „1 Hour Predict” pilot version is launched in DPD Estonia Ltd. For every problem author brings out solution. „1 Hour Predict” software solution can operate in the DPD Estonia market field, because the software is capable to geocode Estonian addresses. Because of its main fuction to optimize the couriers route with one hour time-window, the software can increase the customers satisfaction. The software is also capable to optimize the couriers route, because of that DPD Estonia Ltd can save up from the transportation cost.

Kirjeldus

Märksõnad

Viide