Green Key taotlemine Ermistu Puhkekülale

Kuupäev

2023-05-15

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Tekamer OÜ-le kuuluv Ermistu Puhkeküla on majutusasutus, kus on lisaks toitlustusasutus Resto Võrgukuur, saunad, paadilaenutus, karavanipark ja telkimisala. Puhkeküla suudab majutusruumidesse majutada 80 inimest. Metoodikana on töös kasutatud kirjanduse analüüsi, dokumentide võrdlust, vaatluse kirjeldusi ja mõõtmisi. Töö käigus analüüsiti Green Key kriteeriumite vastavust ja mittevastavust Ermistu Puhkeküla näitel. Green Key ökomärgist saab taotleda Puhka Eestis veebikeskkonnas. Green Key ökomärgise taotlemiseks peab Ermistu Puhkekülal olema täidetud kõik kohustuslikud Green Key kriteeriumid. Green Key kriteeriumid jagunevad 13 teemaks, milleks on: keskkonnajuhtimine; personali kaasamine; külastajate teavitamine; vesi; pesemine ja puhastamine; jäätmed; energia; söök ja jook; siseruumide keskkond; haljasalad; vastutustundlik ettevõtlus; rohelised tegevused; ostud ja hanked. Green Key kohustuslikest kriteeriumitest on puhkekülal täidetud 55%. Jäätmete puhul on kõik kohustuslikud kaheksa kriteeriumit Ermistu puhkekülal täidetud. Samuti on kõik kriteeriumid täidetud valdkondades söök ja jook, haljasalad ning vastutustundlik ettevõtlus. Rohelised tegevused ja vastutustundlik ettevõtlus on teemad, kus on kõige vähem kriteeriume, ehk mõlemas kaks. Roheliste tegevuste valdkonnas on kõik kaks kriteeriumit vastavusse viimata. Ostudel ja hangetel on üks kriteeriumitest täitmata ja kolm kriteeriumit täidetud. Külastajate teavitamise teemal on kõik kuus kriteeriumit täitmata, see on valdkond, kus on puhkekülal palju tööd teha. Samuti on energia teemaga, sest kuus kriteeriumit on täitmata ning kuus on vastavuses. Keskkonnajuhtimise puhul on üle poole, ehk kolm kriteeriumit mittevastavuses ning kaks kriteeriumit on vastavuses. Vee teemal on kümnest kriteeriumist pooled täidetud. Personali kaasamisel ja siseruumide keskkonnal on mõlemal üks kriteeriumitest täidetud. Nagu vee puhul oli viis kriteeriumit täitmata, on ka personali kaasamisel. Siseruumide keskkonna teemal on neli kriteeriumit vaja viia vastavusse. Pesemise ja puhastamise valdkonnas on vaja kolm kriteeriumit vastavusse viia, et kõik viis kriteeriumit oleks täidetud. Täitmata kohustuslike kriteeriumite vastavusse viimiseks on Ermistu Puhkekülale vaja keskkonnajuhti, kes hakkab tegelema keskkonnaalaste küsimustega. Tema ülesanneteks on seada kestliku arengu eesmärgid ja koostada pideva arengu tegevuskava. Ta küsib töötajatelt pisteliselt küsimusi, et kontrollida nende teadlikkust ettevõtte keskkonnaalastest tegevustest. Ettevõttes tuleb korraldada keskkonnateemalisi koosolekuid, et viia töötajad keskkonnateemadega kurssi. Töötajad 35 tuleb koolitada keskkonna- ja kestliku arengu teemadel. Koosolekud ja koolitused on vajalikud, et töötaja oskaks kliendi küsimustele vastata seoses keskkonnaalaste teemadega. Kliendi keskkonnateadlikkuse suurendamiseks tuleb paigaldada keskkonnainfo personalialadele, mis juhib kliendi tähelepanu. Green Key sertifikaadi omandamisel paigutatakse see registratuuri. Green Key kohta tehakse info kergesti kättesaadavaks, lisades nende info ettevõtte kodulehele ja infoaladesse. Kodulehele tuleb ka jätkusuutlikkuse info ja Green Key logo. Külalisi teavitatakse puhkeküla keskkonnaalasest tegevustest ja soovi korral kaasatakse tegevustesse. Kestlike transpordivõimaluste kohta jagatakse info infotahvlil, et innustada klienti neid kasutama ja olema keskkonnasõbralikum. Veekulu mõõtmiseks ja salvestamiseks on vaja paigaldada veearvesti. Kraanide ja WC-pottide jälgimiseks kehtestatakse töötajatele kord, et need töötaks korrapäraselt ja ei lekiks. Nõude veehulk vähemalt 75% duššidest ei ületa 9 liitrit minutis täitmisekstuleks duššidele paigaldada regulaatorid. Kraanide veesurve vähendamiseks tuleks paigaldada aeraatorid, et oleks tagatud kriteeriumi täitmine, mis ütleb, et veehulk vähemalt 75% kraanidest ei ületa 8 liitrit minutis. Köökidesse tuleb paigaldada rasvafilter ning tubadesse teave voodipesu ja rätikute vahetuse korra kohta. Keemilised puhastustooted tuleb välja vahetada vähemalt 90% ulatuses ökomärgisega puhastustoodete vastu. Energiakulude kokkuhoiuks kehtestatakse kord kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete kasutamise kohta ja korra aastas kontroll. Tühjade ruumide jaoks on vaja koostada kirjalik tegevuskord, mida nendega ette võtta, kui pikalt seisavad, kas oleks mõttekas need sulgeda, kui külastajaid on vähe. Ruumide kütmiseks on vaja paika panna standardtemperatuurid, millega välditakse ülekütmist ja soojuskadu. Töötajatele tuleb kehtestada töö ajal suitsetamise kord, millal, kui palju ja kus võib suitsetada. Infoalasse tuleb paigaldada teave lähedal asuvate parkide ja looduskaitsealade kohta ning samuti lähedal asuva jalgrattalaenutuse kohta. Samuti tuleb teavitada koostööpartnereid plaanitud keskkonnaalgatustest ja jätkusuutlikkusest ning Green Key-ga liitumisest. Eelnimetatud kriteeriumite täitmisel on Ermistu Puhkekülal võimalus esitada Green Key taotlus. Puhkeküla on juba teinud suuri samme keskkonnasõbralikumaks saamise osas. Ökomärgise saamisel saab Ermistu Puhkeküla selle üheks aastaks, peale seda tuleb pikendamiseks esitada uus taotlus. Iga järgneva aasta taotlusega täidetakse ära kindel arv soovituslikke kriteeriume


The reason for choosing the topic of this thesis is that the author works at Ermistu Holiday Village. The author wanted to investigate the environmental friendliness of Ermistu Holiday Village and assess how many environmental criteria are fulfilled for applying for a Green Key eco-label, in order to assess its potential for obtaining it in the future. Ermistu Holiday Village is owned by Tekamer OÜ. It is an accommodation facility that includes restaurant Võrgukuur, saunas, boat rental, a caravan park and a camping area. The holiday village has the capacity to accommodate 80 people in its lodging facilities. The aim of this study is to investigate the environmental friendliness and sustainability of Ermistu Holiday Village compared to the current state of the holiday village in relation to the criteria required go apply for the Green Key. To apply for a Green Key, all mandatory criteria must be fulfilled. This thesis investigates whether Ermistu Holiday Village meets these criteria and whether the Green Key eco-label can be immediately applied for or if the criteria need to be aligned. The Green Key eco label can be applied for through the Puhka Eestis (Visit Estonia) web portal. The Green Key quality system seeks new and sustainable operational and technological measures in the areas of energy, water and waste to reduce the environmental footprint. Green Key assures visitors that by visiting a certified establishment, they are helping to make a positive impact on the environment. The Green Key criteria cover 13 topics, including environmental management, staff involvement, guest information, water, washing and cleaning, waste, energy, food and beverage, indoor environment, green areas, corporate social responsibility, green activities, and administration. The thesis consists of a theoretical and practical part. The theoretical part provides background information to support the practical part. The theoretical part provides an overview of Green Key and Ermistu Holiday Village, and introduces the Green Key criteria. In the practical part, Ermistu Holiday Village is compared to the Green Key criteria. The determination of compliance is based on observations and experiments conducted at the holiday village. In terms of waste management, all eight mandatory criteria are fulfilled at Ermistu Holiday Village. Additionally, all criteria are met in the areas of food and beverage, green areas, and corporate social responsibility. The topics of green activities and corporate social responsibility have the fewest 37 criteria, with two each. In the green activities category, both criteria have not been aligned. In the area of administration, one criterion remains unfulfilled, while three criteria are met. In terms of guest information, all six criteria are unfulfilled, indicating an area where Ermistu Holiday Village has significant work to do. Similarly, in the area of energy, six criteria are unfulfilled, while six are in compliance. In environmental management, more than half of the criteria, three out of five, are non-compliant, while two criteria are in compliance. Regarding water, half of the ten criteria are fulfilled. In terms of staff involvement and indoor environment, one criterion each is fulfilled. Just as with water, where five criteria are unfulfilled, the same applies to staff involvement. In the indoor environment category, four criteria need to be aligned. In the area of washing and cleaning, three criteria need to be aligned to fulfill all five criteria. To align with the unfulfilled mandatory criteria, Ermistu Holiday Village needs to appoint an environmental manager who will be responsible for addressing environmental issues. Their tasks include setting sustainable development goals and creating a continuous improvement action plan. The manager will intermittently ask employees questions to assess their awareness of the company's environmental activities. Environmental-themed meetings should be organized within the company to update employees on environmental matters. Employees should receive training on environmental and sustainable development topics. These meetings and training sessions are necessary to enable employees to respond to customer inquiries related to environmental issues. To increase customer environmental awareness, environmental information should be displayed in prominent areas, directing the customer's attention to it, such as in the personnel areas. Upon obtaining the Green Key certification, it should be prominently displayed at the reception desk. Information about Green Key should be easily accessible by adding it to the company's website and information areas. The website should also include sustainability information and the Green Key logo. Guests should be informed about the holiday village's environmental activities and, if desired, encouraged to participate in them. Information about sustainable transportation options should be provided on an information board to encourage guests to use them and be more environmentally friendly. To measure and record water consumption, a water consumption meter needs to be installed. To monitor taps and toilets, a procedure should be established for employees to ensure their proper functioning and to prevent leaks. To meet the criteria that state that the water flow from at least 75% of showers should not exceed 9 liters per minute, regulators should be installed on showers for flow 38 regulation. Aerator should be installed for taps to reduce water pressure and ensure compliance with the criteria that state that the water flow from at least 75% of taps should not exceed 8 liters per minute. Grease filters should be installed in kitchens, and information regarding the change of bed linen and towels should be provided in the rooms. Chemical cleaning products should be replaced with eco-labeled cleaning products to the extent of at least 90%. To save energy costs, a policy should be established regarding the use of heating, ventilation, and air conditioning systems, along with an annual inspection. For empty rooms, a written procedure should be developed outlining what actions should be taken when they are unoccupied for an extended period, such as considering closing them if there are few visitors. Standard temperatures should be set for room heating to avoid overheating and heat loss. Employees should be provided with a smoking policy during working hours, specifying when, how much, and where smoking is permitted. Information about nearby parks, nature reserves, and bicycle rental services should be displayed in the information area. Collaboration partners should also be informed about planned environmental initiatives, sustainability efforts, and the decision to join the Green Key program. By fulfilling the aforementioned criteria, Ermistu Holiday Village has the opportunity to submit a Green Key application. The holiday village has already taken significant steps towards becoming more environmentally friendly. Upon obtaining the eco-label, Ermistu Holiday Village will receive it for one year, after which a new application must be submitted for renewal. Each subsequent year's application will fulfill a specific number of recommended criteria.

Kirjeldus

Märksõnad

Keskkonnatehnoloogia::Seadused ja regulatsioonid::Keskkonnajuhtimine ja aruandlus ettevõttes

Viide