SA Jõulumäe Tervisespordikeskus reoveepuhasti rekonstrueerimise eelprojekt

Kuupäev

2014

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Analüüsides lõputöös SA Jõulumäe Tervisespordikeskuse reovee puhastamise praegust olukorda, leidis töö autor parima võimaliku lahenduse uue reoveepuhasti rajamiseks. Selleks oli vajalik välja tuua praeguse olukorra kirjeldus, kus iseloomustati üksikasjalikult seadmete ja rajatiste praegust olukorda koos hinnanguga seadmete seisukorrale. Praeguse olukorra analüüs kinnitas kohapeal nähtut, et reoveepuhasti on tõesti oma vähesest kasutuseast hoolimata amortiseerunud ja ei vasta enam tänapäeva tingimustele. Seade on aegunud nii tehnoloogilisest vaatepunktist kui faktist, et olemasolev reoveepuhasti ei suuda toime tulla tervisespordikeskuse populaarsuse kasvamisest tingitud suurenenud reovee hulgaga. Eelnevalt püstitatud probleemile kõige parema lahenduse leidmisel tõi lõputöö autor välja planeeritavate tegevuste loetelu ja kirjeldas olemasolevaid ja ka uue reoveepuhasti põhilisi osasid alapeatükkide kaupa ja kirjeldas nende tööülesandeid ning nendega saavutatava lõpptulemuse vastavust tervisespordikeskuse vajadustele. Leiti, et tervisespordikeskuse reovee puhastamise hea tulemuse saamiseks tuleb teha palju muudatusi olemasolevas puhastussüsteemis. Tuginedes uute seadmete ja rajatiste võrdlusele olemasolevatega ja alternatiivide analüüsile pakuti välja reoveepuhastuse tehnoloogiline skeem, mis sobib sihtasutuses Jõulumäe Tervisespordikeskus tekkiva reovee puhastamiseks. Probleemile, kus koormus reoveepuhastile on erinevatel hooaegadel erinev aitas parima lahenduse leidmisel kaasa töö autori võrdlus erinevate alternatiivide vahel. Alternatiivide võrdluses toodi välja erinevused kolme variandi vahel, hinnates nende tööde mahukust, kirjeldades tööde kulgu, vajaminevaid materjale ning hinnangulist eelarvet. Võrdluse tulemusena leidis autor, et kõige mõistlikum nii majanduslikust aspektist kui ka tervisespordikeskuse vajadusi silmas pidades, on valida variant, kus iga reovee puhastamise etapp on sisuliselt eraldi, aga samas põhjalik. Planeeritav lahendus on valitud eeldusega, et süsteem kestaks ja oleks töökindel tervisespordikeskuses kujunenud tingimustes, tehes nii tervisespordikeskuse perekonna kui külastajate elu sujuvamaks ja ümbritsevale keskkonnale sõbralikumaks. Probleemsed kohad, kus elektrijuhtmed olid lahtiselt või kus reoveepumpla torustik ja muud osad olid roostes, lähevad vahetusse. Uued seadmed on valitud pidades silmas erinevaid standardeid, mis seavad tingimused seadmete ja torustike materjalile, eelkõige selleks, et tulevikus ei tekiks korrosiooniohtu agressiivses keskkonnas olevatele seadmetele. Kõik elektriseadmed on kaitstud ja eraldi asukohas, kus ei teki ohtu elektrilühise tekkimiseks üleujutuse tõttu. Uue reoveepuhasti tööle hakkamisel on välistatud, et ülekoormusel lakkab seade töötamast, kuna töös on kaks vaheldumisi töötavat pumpa, mis on samas ka piisavalt hea jõudlusega, et suurema koormuse tekkimisel suudavad töös olla korraga. Samuti on uus reoveepuhasti varustatud kaasaegsete alarmseadmetega, mis annavad koheselt teada ohu tekkimisest. Reovee puhastusseadmete ehitamisel tuleb kindlasti arvestada kõiki ettenähtud nõudeid, samas pidades silmas ka SA Jõulumäe Tervisespordikeskuse vajadusi. Uue reoveepuhasti rajamisega peaks alustama niipea kui võimalik, sest töö tulemusena võib öelda, et praegune olukord on piisavalt halvas seisus, et midagi ette võtta, enne kui tekivad püsivad kahjustused ümbritsevale keskkonnale.


"The preliminary project of the reconstruction of SA Jõulumäe Sports center waste water treatment plant" In this preliminary project the author explains the process of reconstructing the SA Jõulumäe Sports Center’s waste water treatment plant situated in Pärnumaa, Leina village. The main problem of the current waste water treatment plant is that it is not capable of cleaning the waste water properly when the system is overloaded in the high season due to high frequency of attendance. The reason that this project was taken into consideration is that the current situation is not applicable to validated requirements set by the Estonian legislation. The aim of this preliminary project is to analyse the current situation by describing the existing devices and bringing out the main problems that they have. Due to waste water overload there is always a chance for flood. Also, some parts of the machinery are corroded and there are places where the electric circuit is out in open. This might lead to dangerous situations and harm people who work around the machinery. In order to fix this problem, the new waste water treatment plant will be made out of modern materials and are equipped with a proper alarm system, which will prevent corroding or the chance of flood. Devices are selected carefully to be able to work in different circumstances, such as waste water overload. The new waste water treatment plant was chosen out of Alternative I, II and III. The alternatives were assessed by the capacity and process of the construction work, by the materials that are needed during the construction and by the estimated budget. After the assessment, the author decided that the best solution for SA Jõulumäe Sports Center is Alternative I, which is a waste water treatment plant that evens up the contamination load and the flowing amount, removes solid waste, disposes the main wastewater in the activated sludge plant, removing phosphor and saturates the cleaned waste water in soil. The analysis pointed out that the sports center cannot continue its course of action with the current situation. The construction of the new waste water treatment plant should start as soon as possible to prevent permanent damage to the environment.

Kirjeldus

Märksõnad

Viide