Tugimaantee viadukti töökorralduse projekt

Kuupäev

2024-05-07

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Lõputööna valminud tugimaantee nr 27 Juula maanteeviadukti töökorralduse projekti saab võtta aluseks km 3,85-4,7 rajatava viadukti ehitusel. Töös kirjeldatud ehitustööd ning nende teostamisel arvestatud jõudlused tuginevad autori oma kogemusel, mis on omandatud Sopi-Tootsi tuulepargi ehitusprotsessis osalemisega. Arvutatud ajakulu on indikatiivne, kuna hetke kogemusest tulenevalt puudub autoril töökogemusega kaasnev vilumus näha ehitust realistlikult, kaalutletult ja terviklikult. Samuti mängib suurt rolli ajakulu osas karjääride paiknevus objekti suhtes. Valminud lõputöös on kajastatud kõiki põhilisi ehitustöid, mis on vajalikud viadukti ehituseks, milleks on: raadamine, teemaa-ala puhastamine, ajutised tööd, kasvupinnase koorimine, ehituseks sobiva ning sobimatu pinnase kaeve, kraavide kaeve, muldkeha ehitus, rajatisega seonduvad tööd, geotekstiili paigaldus, truupide paigaldus, freesimine, kruus- ning killustikaluse ehitus, asfalteerimine, peenarde ehitus, haljastus, uue liikluskorralduse paigaldus. Ehituseks kuluva aja terviklikuks ülevaateks on koostatud kalendergraafik kasutades selleks Micorsoft Project programmi. Kalendergraafiku kohaselt alustatakse ehitustöödega 4. märtsil 2024 ning lõpetatakse 20. detsembril 2024. Lõputöö autori hinnangul annab valminud töökorralduse projekt hea ülevaate tehtavate tööde ajalisest kulust, vajalikest ressurssidest ja materjalide mahtudest.


This thesis " Construction Management Project for a Basic Road Viaduct" deals with the preparation of the design for organization of works at the Juula highway viaduct to be built on the Rapla-Järvakandi-Kergu highway no. 27 (kilometers 3.85 to 4.7). The aim of the thesis is to provide an overview of the works, technologies as well as time and resource requirements for the construction of the viaduct. In the thesis, the author has also discussed the problems and bottlenecks that may occur during the construction work and has provided solutions for them. This thesis has been completed on the basis of the base documents, manuals, educational materials and the author's own work experience, which has been acquired by participating in the construction process of the Sopi-Tootsi windfarm. The work is divided into seven chapters that cover the existing situation, location; the design solution; the description of construction works; the general plan of the site, the quality assurance plan, environmental protection and the performance of the works. In the course of the work, a calendar schedule has been drawn up with the Microsoft Project software, which gives a complete overview of the time spent on the work to be carried out and the interdependece of various work phases. According to the author, the thesis gives a good overview of the required time, resources and volumes of the viaduct that is being built.

Kirjeldus

Märksõnad

Ehitus::Teedeehitus::Teede ehitamine::Tee-ehitustööd

Viide