OÜ Bellicon-Hüpe äriplaan

Kuupäev

2024-01-11

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Äriplaan on olnud aluseks kõigile strateegilistele otsustele ja ettevõtte arengusuundadele, alates turuanalüüsist kuni riskijuhtimiseni. Oluline on märkida, et ettevõtlusega alustamisel on kriitiline ka ettevõtja isiklikud omadused ja oskused, nagu loovus, paindlikkus, vastupidavus ja innovaatilisus. Need aitavad eristuda turul, kohaneda muutustega ja leida unikaalseid lahendusi. Edukas äriplaan ei ole pelgalt dokument; see on pidevalt arenev strateegiline juhend, mis aitab ettevõttel navigeerida läbi keeruliste ja muutlike ärikeskkondade. Samuti on see vahend, mis toetab investorite ja teiste huvipoolte usalduse kasvatamist. Lõputöö esimese ülesandega loodi teoreetiline raamistik, milles käsitleti äriidee loomist, erinevaid äri planeerimise protsesse ja selgitati äriplaani olulisi osasid, sealhulgas ärikeskkonna- ja SWOT analüüs, teenused ja nende põhiprotsessid. Käsitleti teemasid turg, kliendid ja konkurents, kirjeldati ettevõtte turundustegevust. Kirjutati teemal personali juhtimine ja riskide hindamine ja analüüsimine ning kõige olulisem alustavale ettevõttele tegevuskava ja finantsplaneerimine. Teoreetilisele raamistikule tuginedes koostati lõputöö viimases osas ettevõttele OÜ Bellicon-Hüpe äriplaan, mille keskmes on fitness-batuudile treeningu pakkumine, kus lisandväärtuseks lastehoiu teenus, et saaksid lapsevanemad käia murevabalt treeningutel, samal ajal kui nende lapsed on hoitud ja turvalises keskkonnas. OÜ Bellicon-Hüpe on loodav Eesti ettevõte, mis keskendub uuenduslikele fitness-batuutidel põhinevatele treeningutele. Ettevõtte eesmärk on pakkuda unikaalseid treeninguvõimalusi, reageerides turutrendidele ja klientide vajadustele. Ettevõtte visioon on saada tunnustatud liidriks Eesti fitness-turu nišis, keskendudes fitness-batuutidele ning missiooniks on pakkuda kvaliteetseid ja tulemuslikke treeninguid, edendada tervislikku eluviisi ja pakkuda haridust ning nõustamist. Ettevõtte eesmärk on integreerida jätkusuutlikkuse põhimõtteid ja luua kogukond, mis toetab tervislikke eluviise. OÜ Bellicon-Hüpe positsioneerib end mitte ainult kui fitness-teenuste pakkuja, vaid ka kui tervisliku elustiili ja kogukonna heaolu toetaja. Äriplaani osana viidi läbi põhjaliku ärikeskkonna ja SWOT analüüsi, et mõista väliseid tegureid, mis mõjutavad ettevõtet ja kujundavad selle strateegiaid. SWOT-analüüsist selgus, et OÜ Bellicon-Hüpe tugevused on innovaatilised teenused, kvalifitseeritud personal, kliendikeskne lähenemine, lastehoiu teenused ja kohaliku kogukonna tugevus. Nõrkusteks on piiratud tuntus, sõltuvus üksikutest tarnijatest, ruumide piiratus ja suur algkapitali vajadus. Võimalused, mida ettevõte saab ära kasutada, hõlmavad terviseteadlikkuse kasvu, koostööd teiste ettevõtetega, tehnoloogilisi arenguid ja laienemisvõimalusi. Ohtudeks on tugev konkurents, majanduslik ebastabiilsus, regulatiivsed 46 muutused ja klientide eelistuste muutused. See analüüs ettevõttel mõista nii oma sisemisi tugevusi ja nõrkusi kui ka välistest teguritest tulenevaid võimalusi ja ohte, luues aluse strateegilisele planeerimisele ja pikaajalisele edule. Ettevõte on keskendunud fitness-batuutidel treeningute pakkumisele, mis on suunatud füüsilise heaolu ja tervisliku eluviisi edendamisele. Treeningud on kavandatud mitmekülgseteks, sobivad erinevatele vanusegruppidele ja võimekuse tasemetele, ning pakuvad nii füüsilist koormust kui ka lõbusat tegevust. Lisandväärtusena pakutakse lastehoiu teenust, mis võimaldab vanematel treenida, teades, et nende lapsed on turvaliselt hoolitsetud. OÜ Bellicon-Hüpe põhiprotsessid hõlmavad klientide vastuvõtmist ja nõustamist, treeningkavade koostamist, professionaalsete treenerite juhendamist, lapsehoidjate värbamist ja koolitamist ning varustuse regulaarset hooldust. Turundustegevus on samuti oluline osa ettevõtte tegevusest, suurendades tuntust ja meelitades uusi kliente. Regulaarne klienditagasiside kogumine aitab teenuse kvaliteeti pidevalt parendada. OÜ Bellicon-Hüpe eristub oma unikaalse teenuse, kõrgkvaliteedilise treeningvarustuse, professionaalsete treenerite ning lastehoiu teenuse pakkumisega. Fookus kvaliteetsele klienditeenindusele ja ohutusstandardite järgimisele tagab kliendi rahulolu ja ettevõtte edukuse. OÜ Bellicon-Hüpe plaanib Eestisse tuua Belliconi brändi, keskendudes fitness-batuutidel treeningutele. Turuanalüüs on hädavajalik, et kohanduda Kuusalu valla spetsiifiliste vajadustega ja konkurentsikeskkonnaga. Ettevõtte sihtrühmadeks on terviseteadlikud noored täiskasvanud, keskealised ja lapsevanemad, ning potentsiaalselt eakamad inimesed. Konkurents Kuusalu vallas hõlmab traditsioonilisi jõusaale ja spordiklubisid. OÜ Bellicon-Hüpe eristub Belliconi brändi ainuesindajana Eestis ja varasema kogemusega batuutidel treeningute alal. Ettevõtte edu sõltub kohanemisvõimest turutrendide ja klientide eelistustega, sh potentsiaalne virtuaaltreeningute pakkumine ja kohandatud treeningprogrammid. Turutrendid, nagu kasvav terviseteadlikkus, nõudlus paindlike ja perekesksete treeningvõimaluste järele, isikupärastatud ja kogukondlikud treeningkogemused, tehnoloogilised uuendused ning jätkusuutlikkus, mõjutavad OÜ Bellicon-Hüpe strateegiaid. Ettevõte rõhutab oma treeningute ja lastehoiu teenuste keskkonnasõbralikkust ning pakub kogemuspõhist ja terviklikku lähenemist treeningutele. Ettevõtte peab keskenduma oma unikaalsete teenuste turustamisele ja klientide kogemuse parandamisele, et eristuda konkurentidest ja vastata turu nõudmistele. OÜ Bellicon-Hüpe personali ja riskide analüüs on keskendunud töötajate koolitusele, arendamisele ja potentsiaalsetele riskidele. Edu sõltub kvalifitseeritud ja pühendunud personalist, sealhulgas treeneritest, lastehoiu töötajatest ja administratiivtöötajatest. Töötajate pidev koolitus ja arendamine 47 tagavad teenuste kõrge kvaliteedi ja klientide rahulolu. Ettevõte plaanib kaasata ka väliseid partnereid ja teenusepakkujaid, nagu Bellicon, et optimeerida operatsioone. Riskide juhtimine on samuti kriitiline, hõlmates tervise- ja ohutusriske, finantsriske, tururiske, seadusandlikke muutusi ning töötajate voolavust ja leidmist. Oluline on regulaarne seadmete kontroll, ohutusprotokollide järgimine, eelarve planeerimine, turutrendide jälgimine, strateegiline koostöö teiste ettevõtetega ning töötajate motiveerimine ja rahulolu tagamine. OÜ Bellicon-Hüpe peab olema valmis kohanema ja reageerima kiiresti muutuvatele turutingimustele ja sisemistele vajadustele. Ettevõtte finantsplaneerimine on hoolikalt koostatud, arvestades alginvesteeringuid, rahastamisallikaid ja tulu-kulu prognoose. Ettevõte plaanib taotleda Töötukassa EVAT rahastamist, mille abil kaetakse esialgsed kulud. Esimesel aastal prognoositakse müügituluks 52 964 eurot ja kasumiks 11 373 eurot. Kolme aasta lõikes on ROI 52%, mis peegeldab ettevõtte kasvupotentsiaali. Suurimaks riskiks peetakse aga rendihindade ja trennide täituvuse võimalikku kõikumist, mis võib mõjutada rahavoogu ja kasumlikkust. Kokkuvõttes kajastab tabel ettevõtte pühendumust kvaliteedi, seaduslikkuse ja klientide kogemuse parandamisele ning valmisolekut teha olulisi investeeringuid edukaks käivitamiseks. Finantsplaneerimine on põhjalik, hõlmates investeeringuid, rahastamist ja tulude ning kulude prognoose, pakkudes ülevaadet ettevõtte majanduslikust elujõulisusest ja tulevikupotentsiaalist. Lõputöö on saavutanud oma eesmärgi ja koostatud on äriplaan ettevõttele OÜ Bellicon-Hüpe, mille põhiteenused on pakkuda uudset fitness-batuudi treeningut, kus lisandväärtuseks on lastehoiu teenus. Täidetud on ka kõik empiirilised ülesanded, millest esimesega loodi teoreetiline raamistik äriplaneerimisest ja äriplaani koostamisest. Teise ülesandega sai koostatud äriplaan ja finantsprognoos ning selgitati välja äriidee kasumlikkus. Lõpetuseks saab öelda, et äriidee on kasumlik ja tasub teostamist.


The thesis is to be written on the topic "Business plan of OÜ Bellicon-Hüpe". The aim of the thesis is to create a business plan for the company OÜ Bellicon-Hüpe and to find out the profitability of the business idea. To achieve the objective, the following tasks have been set: • to create a theoretical framework for the preparation of a business plan and to prepare an empirical study methodology;
• to analyse the business environment, prepare a SWOT and risk analysis;
• to compile business plan, financial projections and profitability of the business idea. The thesis consists of three parts, the first part of the thesis is a theoretical framework which talks about the business idea and the preparation of a business plan. The second part of the paper is the empirical methodology, which gives an overview of the data collection methods used. The last part is the preparation of a business plan for the company OÜ Bellicon-Hüpe. The thesis consists of 63 pages, eight tables and two annexes, one of which is the financial forecast and the other is the SWOT analysis. The business plan has been the basis for all strategic decisions and business developments, from market analysis to risk management. It is important to note that personal qualities and skills such as creativity, flexibility, resilience and innovation are also critical when starting a business. They help to differentiate in the market, adapt to change and find unique solutions. A successful business plan is not just a document, it is a constantly evolving strategic guide to help a company navigate through complex and changing business environments. It is a tool to help build trust with investors. The first part of the thesis described the theoretical side of business plan preparation, covering the creation of a business idea, the different business planning processes and explaining the essential elements of a business plan, including a business environment and SWOT analysis, services and their key processes. The topics of market, customers and competition were addressed, and the marketing activities of the company were described. The topics of human resource management and risk assessment and analysis were covered, as well as the most important for a start-up business, the action plan and financial planning. Based on the theoretical framework, the last part of the thesis was devoted to the preparation of a business plan for the company OÜ Bellicon-Hüpe, which focuses on offering fitness training services with the added value of a childcare service, so that parents can go to the gym without worry while their children are cared for and in a safe environment. 49 OÜ Bellicon-Hüpe is an Estonian company, focusing on innovative fitness-based workouts. The company aims to provide unique training options, responding to market trends and customer needs. The company's vision is to become a recognised leader in the Estonian fitness market niche, focusing on fitness-batutes, and its mission is to provide high quality and effective workouts, promote a healthy lifestyle and provide education and advice. The company aims to integrate sustainability principles and create a community that supports healthy lifestyles. Bellicon-Hüpe LLC positions itself not only as a fitness service provider, but also as a promoter of healthy lifestyles and community well-being. The SWOT analysis revealed that the strengths of OÜ Bellicon-Hüpe are its innovative services, qualified staff, client-centred approach, childcare services and the strength of the local community. Weaknesses are limited brand awareness, dependence on single suppliers, limited premises and high initial capital requirements. Opportunities that can be exploited by the business include increased health awareness, collaboration with other businesses, technological developments and expansion opportunities. Threats include strong competition, economic instability, regulatory changes and changes in customer preferences. It analyses a company's understanding of its internal strengths and weaknesses, as well as the opportunities and threats posed by external factors. The company is focused on providing fitness training on bikes, aimed at promoting physical well being and a healthy lifestyle. The workouts are designed to be versatile, suitable for different age groups and fitness levels, and offer both physical exertion and fun activities. As an added value, a childcare service is provided, allowing parents to exercise knowing that their children are safely looked after. Bellicon-Hüpe Ltd's core processes include client reception and advice, training plans, supervision by professional coaches, recruitment and training of childcare staff and regular maintenance of equipment. Marketing is also an important part of the company's activities, increasing awareness and attracting new customers. Regular collection of customer feedback helps to continuously improve the quality of the service. OÜ Bellicon-Hüpe distinguishes itself by offering a unique service, high-quality training equipment, professional trainers and childcare. The focus on quality customer service and adherence to safety standards ensures satisfaction and business success. OÜ Bellicon-Hüpe is planning to bring the Bellicon brand to Estonia, focusing on fitness bats. Market analysis is essential to adapt to the specific needs and competitive environment of Kuusalu municipality. The target groups of the company are health-conscious young adults, middle-aged people and parents, and potentially older people. Competition in Kuusalu municipality includes traditional gyms and sports clubs. OÜ Bellicon-Hüpe distinguishes itself as the exclusive distributor of the Bellicon brand in Estonia and with previous experience in trampolining. The company's success 50 depends on its ability to adapt to market trends and customer preferences, including the potential to offer virtual training and customised training programmes. Market trends such as growing health awareness, demand for flexible and family-centric exercise options, personalised and community based exercise experiences, technological innovation and sustainability will influence Bellicon Hüpe's strategies. The company emphasises the environmental friendliness of its training and childcare services and offers an experience-based and holistic approach to training. The company needs to focus on marketing its unique services and improving the customer experience. The HR and risk analysis of Bellicon-Hüpe Ltd has focused on staff training, development and potential risks. Success depends on a skilled and committed workforce, including coaches, childcare workers and administrative staff. Continuous training and development of staff ensure high quality services and customer satisfaction. The company also plans to involve external partners and service providers, such as Bellicon, to optimise operations. Risk management is also critical, covering health and safety risks, financial risks, market risks, regulatory changes and staff turnover and recruitment. Regular equipment inspections, adherence to safety protocols, budgeting, monitoring market trends, strategic collaboration with other companies, and ensuring employee motivation and satisfaction are essential. Bellicon-Hüpe must be able to adapt and react to changing market conditions and needs. The company's financial planning is carefully drawn up, taking into account initial investments, sources of finance and income-loss forecasts. The company plans to apply for Unemployment Fund EVAT funding to cover initial costs. For the first year, sales revenue is forecast at EUR 52 964 and profit at EUR 11 373. The three-year ROI is 52%, reflecting the company's growth potential. However, the main risk is considered to be the potential volatility of rental prices and occupancy rates, which could affect cash flow and profitability. Overall, the table reflects the company's commitment to improving quality, legality and customer experience, and its willingness to make significant investments for a successful launch. Financial planning is comprehensive, covering investment, financing and revenue and cost projections, providing insight into the financial viability and future potential of the business. The thesis has achieved its objective and a business plan has been drawn up for a company, Bellicon Hype LLC, whose main services are to offer an innovative fitness-bathroom workout with the added value of a childcare service. All empirical tasks have been completed, the first of which provided a theoretical framework for business planning and business plan design. In the second task, a business plan and a financial forecast were prepared and the profitability of the business idea was determined. In conclusion, the business idea is profitable and worth pursuing.

Kirjeldus

Märksõnad

Majandus and ärijuhtimine::Ettevõtlus ja turundus

Viide