5S süsteemi rakendamine Printcenter Eesti AS järeltöötluse osakonnas

Kuupäev

2017

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Printcenter Eesti AS on trükiteenuseid pakkuv ettevõte. Alustades alla kümne töötajaga on ettevõte kasvanud saja töötajani. Ettevõtte toodang on väga lai ja on võimeline valmistama erinevaid trükitooteid erinevatele materjalidele. Konkurentsieelise turul tagab lai tootevalik ning suurepärane tehnoloogiline masinapark. Kuid suurepärane tehnoloogiline masinapark ja lai tootevalik pole saavutanud ettevõtte tööjõu tootlikkuse suurenemist 10% võrra. Autor otsustas kasutada laialdaselt kasutust leidnud 5S meetodit antud ettevõttes, mis aitab tõsta tootmisefektiivust. Esmane eesmärk on luua puhas ja korrektne töökeskkond, kus kõikidel asjadel on oma kindel koht. 5S meetod koosneb viiest etapist: S1 – sorteeri, S2 – säti korda, S3 – särama, S4 – standardiseeri ja S5 säilita. 5S meetodi rakendamisel tuleb alustada esimesest etapist. Autori jälgimine Printcenteri järeltöötluse osakonnas näitas selgelt, et osakonnas valitseb “kaos”, mida on näha ka Sele 4 – Sele 11 pealt. Järgnevalt on autor etapp haaval teinud soovitusi 5S põhjal, mida saaks teha paremini antud osakonnas. Põhiline probleem ongi ebavajalike tarvikute või tootmisjääkide kuhjumine kohtadesse, mis ei ole sobilikud ning takistavad efektiivset tootlikust. Iga etapi lõpus on välja toodud protokoll eesmärkidega ja ettepanekutega, mis aitaks eesmärke saavutada. 5S ainuüksi ei aita tõsta tootmisefektiivust vaid aitab ka tagada tööohutuse, erinevate töövahendite õige hooldamise ja kasutamise. Just tänu 5S-i rakendamise käigus tulevad välja väärtust mitte omavad tegevused, mis aitavad kehtestada selged kontuurid ja distsipliini, et jätkata teiste kulupõhiste tootmiste projektidega. Lõputöö käigus toodi välja ettevõtte erinevad murepunktid põhinedes 5S-le, samuti tehti ka ettepanekuid töö hõlbustamiseks. Autor koostas professor Milvi Tepi audifaili põhjal kokkuvõtte töömotivatsioonist, mis on suunatud osakonnajuhtidele ja personalijuhtidele, et kuidas mõista paremini oma alluvaid. Oluline on kaasata ka töötajaid ja neid hoida piisavalt motiveeritutena.


Printcenter Estonia AS is printing service company. Starting with under ten workers and with years growing up to hundred employees. The company´s product selection is vast and capable of producing different printing products for a variety of different materials. Advantage over its competitors comes from a wide range of products and excellent machinery. But not even the machine park and an extensive product selection, has not increased the company´s productivity by 10%. Author decided to use 5S method, which is a widely-used method that will help improve the efficiency of production. The primary objective is to create a clean and orderly environment where everything has its own place. The 5S method consists of five stages: S1 – Sort, S2 – Set in Order, S3 – Shine, S4 – Standardise and S5 – Sustain. Implementation of the 5S method starts from the first stage. Author´s observation in Printcenter post processing department clearly showed that the department was in „chaos that can also be seen on the Sele 4 – Sele 11. Author made step by step suggestions based on 5S methodology, what could be done better in given department. The main problems are the unnecessary accessories and accumulation of production residues in places that are not useful in any way and impede the effectiveness of productivity. At the end of each phase there is given a protocol with objectives and suggestions, that will help reach the objectives. Implementation of 5S will not only raise production efficiency but also helps ensure work safety of using various tools in proper manner and their correct maintenance. Because of 5S implementation, activities that hold no real value will show. That will help to establish clear contours and disciplines to pursue other cost–oriented production projects. In the thesis, various points of concern where pointed out based on 5S, also to facilitate work author gives proposals for the company. Based on Professor Milvi Tepp´s audio file author compiled a summary about work motivation, which is aimed to the department managers and human resource managers to get a better understanding of their employees. It is important to involve employees and keep them motivated.

Kirjeldus

Märksõnad

Viide