Väiketuulikud Eestis

Kuupäev

2014

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Antud töö esimeses peatükis on antud ülevaade väiketuulikutest Eestis. Tähelepanu on juhitud soovitustele väiketuulikute paigaldamiseks, välja on toodud täpsemalt soovitatavad ja vajalikud tegevused tuuliku paigaldamiseks. Väiketuuliku paigaldamisel on kindlasti vajalik meeles pidada, et väiketuuliku püstitamiseks vajalike lubade ja normatiividele vastavuse kinnitamisega tuleb pöörduda kohalikku omavalitsusse, kust saab põhjalikumat informatsiooni kogu vajamineva dokumentatsiooni ja tegevuste kohta. Samuti on esitatud mõningad arvutused aitamaks arvestada hüpoteetilist päevast energiavajadust. Veel käsitletakse peatükis asukoha valikuid Eestis, analüüsides Eesti tuulekaarti ning pakkudes välja piirkondi, kus oleks potentsiaalsemad alad väiketuulikute püstitamiseks. Esimeses peatükis käsitletakse lähemalt tuulikuid segavalt mõjutavaid tegureid – analüüsitakse turbulentsi ja selle mõjude võimalikku kahandamisest tuuliku püstitamisel. Väiketuulikute kvaliteedist ja nende ehitamiseks kasutatavatest materjalidest, väiketuulikute umbkaudsest maksumusest ning väiketuulikute ühendamisest. Väiketuulikute ühendamise alapeatükk hõlmab endas lühianalüüsi autonoomse energiasüsteemi ehk võrguühenduseta süsteemi ning võrguga koostoimiva süsteemi ehk võrguühendusega süsteemi kohta. Küsitlusega selgitati välja, et võrgusüsteemide valikul osutus populaarsemaks võrguühendusega süsteem ehk võrguga koostoimiv süsteem, ning et enamus vastanutest kasutaks peamiselt toodetut energiat oma majapidamise energiavajaduse katmiseks, mis ühtis ka autori arvamusega. Teises peatükis käsitletakse väiketuulikute ehitust ja antakse ülevaade üldlevinud väiketuulikute erinevatest ehituslikest variantidest, milledest detailsemalt analüüsitakse vertikaalse ja horisontaalse teljega tuulikuid, nende rootorite tüüpe ja väiketuulikute masti tüüpe. Peatükis võrreldakse vertikaalse ja horisontaalse teljega väiketuulikuid, analüüsitakse põhjalikumalt vertikaalse ja horisontaalse teljega väiketuulikute eeliseid ja puudusi. Autori arvates oli võrdluse osa väiketuulikute ehituse peatükis vajalik, sest seeläbi sai välja tuua vertikaalse ja horisontaalse teljega tuulikute tüübipõhised eelised ja puudused ning nende üle ka arutleda, kumb neist millises olukorras parim on. Autori läbi viidud küsitluse tulemusel selgus, et inimestel on küll teadlikkus väiketuulikute eritüüpidest, kuid samas ei teata nende tüüpide eeliseid või puudusi. Kolmandas peatükis on analüüsitud väiketuulikute mõju, mille all on vaadeldud väiketuulikute müra ja varje ning mõjusid linnustikule ja loomastikule. Autori hinnangul on negatiivsemaks kõrvalmõjuks müra ning mõju lindudele ja käsitiivalistele, kuna need on väiketuulikute mõjudest kõige häirivamad. Mõju lindudele ja nahkhiirtele oli oodatust väga palju väiksem. Küsimustiku tulemustest selgus, et keskmiselt 40 % vastanutest tähtsustasid samu probleeme. Autor usub, et väiketuulikute suurem kasutusele võtmine ning inimeste parem informeeritus väiketuulikutest, nende olemusest ja mõjudest annab pikemas perspektiivis paremaid tulemusi üleminekul rohelisele energiale kui ka sõltumatumale energiapoliitikale.


The subject of this diploma thesis is Small Wind Turbines In Estonia. The first part of the thesis reviews small wind turbines in Estonia and brings attention to recommended activities for installing small wind turbines. The recommended activities chapter writes about recommended and necessary activities required to build and install a small wind turbine. The main thing to take note of when installing a small wind turbine is that the required permits are given out by the local authorities, who give out more thorough information about the required permits and actions that need to be taken before installing a small wind turbine. The chapter also brought out some calculations to help calculate and take into consideration the daily needs in an example. The first part analysed the wind map of Estonia to find the suitable and best locations in Estonia where it would be wise to install small wind turbines. Furthermore, the chapter included a small part about turbulence and the effects of turbulence when placing a small wind turbine, including a small schematic about the size of the area affected by turbulence, followed by the materials used to build and the quality of a small wind turbine. The final chapters of the first part included a small part of the approximate cost of the small wind turbines and also explained the off-grid and on-grid systems with explaining schematics. The second part of the thesis reviewed the construction of the small wind turbines. It included all the different possibilities of small wind turbines, including the vertical and horisontal axis small wind turbines, the different possibilities for the turbine rotor types and the different poles used for installing and supporting the small wind turbines. The second part also included a comparison between vertical axis and horisontal axis wind turbines, which thoroughly analyses the positive and negative sides of both the vertical axis and horisontal axis wind turbines. The authors belief is that the comparison part was necessary, because it it helped bring out the positive and negative sides of both types of wind turbines and discuss which of the two are better in what situation. The third part of the thesis analysed the effects of small wind turbines. The part included chapters of noise, shadows and the effects that small wind turbines may have on birds and bats. Author considered the most important chapters to be noise and the effects of small wind turbines on birds and bats, because the two were the most interesting to the author. The effect the small wind turbines have on birds and bats came out to be a lot smaller than expected. The author believes that putting more small wind turbines into use and informing people on the subject of small wind turbines, their being and effects would give a lot better results on the transition to green energy and also an independent energy politics.

Kirjeldus

Märksõnad

Viide