Saunade hooldus ja ehitussoovitused

Kuupäev

2024-01-15

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Selles lõputöös, mis on koostatud kinnisvara korrashoiu eriala raames, keskenduti erinevate saunatüüpide strateegiliste, taktikaliste ja operatiivsete tegevuste terviklahenduse väljatöötamisele. Töö fookuses olid saunad, mis on tiheda kasutussagedusega ning nõuavad korrashoiuks erilist tähelepanu. Valitud teema põhjusena tõusis esile asjaolu, et saunade müügi, hooldamise ja kasutamise kontekstis pakutakse sageli eraldi korrashoiulahendusi kõikidele osadele ja süsteemidele. Autori seisukohast tuleks aga saunale läheneda tervikuna, arvestades erinevate saunatüüpide omadusi. Kuna saunad on kõrgema ohuriskiga, on oluline juba planeerimise faasis läbi mõelda kõik vajalikud tegevused ja kulutused, tagamaks sauna pikaajaline ja ohutu kasutusmugavus. Eesmärgiks seati kontseptsiooni väljatöötamine, mis tooks kasu nii omanikule, haldajale, hooldajale kui ka heakorra tagajale. Tulemuseks oli tehnoloogiline lahendus omanikule, korrashoiustrateegia haldajale, hoolduskava hooldajale ning hügieeni tagamise sagedused ja vahendid heakorratöötajale. Töös võrreldi erinevaid saunatüüpe, analüüsiti tehnoloogilisi lahendusi ning antud oli hinnanguline ülevaade soetamis- ja kasutuskuludest. Samuti käsitleti seadusest tulenevaid norme ja nõudeid, sealhulgas tuleohutust. Terviklahenduse väljatöötamine andis üksikasjaliku ülevaate kõigist vajalikest tegevustest, tagades optimeeritud ekspluatatsioonikulud. Lõputöö teises osas keskenduti standardiseeritud korrashoiukava koostamisele, mis oleks kooskõlas riiklike normidega. Selline lähenemine tagas kõigile osapooltele üheselt arusaadava tegevuskava ja vähendas avariiliste rikete ning ohutegurite tõenäosust. Teema valikul mängis olulist rolli vajadus leida terviklahendus sauna kavandamiseks ja korrashoiuks, kuna olemasolevad allikad ei pakkunud piisavalt ülevaadet kõikidest vajalikest tegevustest sauna kasutusperioodi jooksul. Seega on kompleksne lahendus eriti vajalik neile, kes ei oma spetsiifilisi teadmisi ehitus- ja kinnisvara valdkonnas. Kokkuvõtvalt võib öelda, et antud lõputöö loob raamistiku, mis võimaldab terviklikult ja süstemaatiliselt läheneda erinevate saunatüüpide korrashoiule, tagades nende pikaajalise kasutusmugavuse ja ohutuse.


This final thesis is compiled within the field of real estate maintenance and focuses on developing a comprehensive solution for the strategic, tactical, and operational activities related to various types of saunas. The thesis addresses saunas with high frequency of use, requiring more attention for maintenance. The chosen topic stems from the fact that, in the sale, maintenance, and use of saunas, separate maintenance solutions are typically offered for each component and technical system. However, a sauna is a holistic entity, and the author believes that different types of saunas should be approached as a whole. Given the higher safety risks associated with saunas, it is advisable to carefully consider all aspects during the planning phase, including necessary activities and expenses to ensure the long-term and safe usability of saunas. The objective is to develop a concept that benefits owners, managers, maintainers, and hygiene providers. Owners will obtain a technological solution that satisfies their needs, managers can devise a maintenance strategy, maintainers can establish a maintenance plan, and hygiene providers can determine frequencies and means for ensuring cleanliness. The thesis covers various types of saunas, compares technological solutions, and provides an estimated overview of acquisition and operating costs. It also outlines legal norms and requirements, including fire safety. Developing such a comprehensive solution gives a detailed overview of all necessary activities and ensures optimized operating costs. In the second part of the thesis, the focus is on creating a standardized maintenance plan in accordance with national standards. This approach ensures a universally understandable action plan for all stakeholders in maintenance, reducing emergency-related breakdowns and safety risks. The choice of this topic was also influenced by the fact that using mainstream online search engines did not yield any results for a holistic approach to sauna planning and maintenance. All retrieved articles or publications were organized by separate topics, lacking a clear overview of all activities during the sauna usage period. Therefore, such a comprehensive solution is particularly necessary for companies and individuals who lack specialized knowledge in the construction and real estate field.

Kirjeldus

Märksõnad

Ehitus

Viide