Automatiseeritud ürituste korraldamise platvormi äriplaani koostamine

dc.contributor.advisorMari, Suurväli
dc.contributor.authorLiik, Mattias
dc.date.accessioned2022-05-26T06:49:17Z
dc.date.available2022-05-26T06:49:17Z
dc.date.issued2022-05-22
dc.description.abstractTöö eesmärgiks oli anda ülevaade ettevõtte alustest, analüüsida ärimudelit, mille alusel on teostatud äriplaan ning testida äriideed teoreetiliselt enne selle teostama asumist. Teoreetilises osas anti ülevaade ettevõtluse teoreetilistest alustest, vaadeldi äriplaani osasid ning tutvustati Canvase ärimudelit, mis oli eeskujuks praktilise osa koostamisel. Praktiline osa koosneb äriplaanist, mille käigus koostati küsimustik eesmärgiga välja selgitada platvormi vajalikkust. Praktilises osas sõnastati ettevõtte tegevuse eesmärk, milleks on pakkuda kliendile professionaalset ja kasutajasõbralikku teenust ürituste korraldamise platvormina, et viia kokku klient kõikide teenusepakkujatega, keda vajatakse ürituste korraldamiseks.Teenuste osutamise tähtsaimaks instrumendiks on luua automatiseeritud platvorm, mille kaudu ettevõte ühendab kliendid ja teenusepakkujad, leides kliendile mõistlikud pakkumised ja võimalused sündmuse läbiviimiseks. Kõik pakkumised tulevad ühte keskkonda ning nendest on lihtne valida sobivaim pakett.Potentsiaalsed kliendid võivad olla erakliendid, ärikliendid, kultuuriasutused või haridusasutused, kes otsivad oma sündmustele asukohta, esinejat või tehnilist partnerit. Teiselt poolt on üritustele suunatud ettevõtted, kes soovivad müüa oma teenust All for Events platvormi kaudu, kiirendades suhtlust ja jõudes rohkemate klientideni. Analüüsides küsimustikku võib järeldada, et teenuse osutamine on vajalik ja õigustatud, sest see kiirendab ürituste korraldamise protsessi. Samuti vaadeldes finantsanalüüsi ja turu-uuringut võib järeldada, et ettevõte on konkurentsivõimeline. Turu-uuringu käigus koostati küsimustik, mille eesmärgiks oli välja selgitada, milline on inimeste üldine kogemus ürituste korraldamisega ning kas platvorm, mis ühendab kliendid teenusepakkujatega lihtsustaks korraldamise protsessi. Küsimustik koostati Google Forms keskkonnas ning selle levitamiseks kasutati sotsiaalmeediakanalt Facebooki. Küsimustik oli jaotatud kolmeks erinevaks osaks. Esimeses osas koguti informatsiooni vastaja kohta ning tehti kindlaks, kas vastajal on kogemusi ürituste korraldamisega. Küsimustiku teine osa keskendus sellele kas vastajal on tulevikus plaane korraldada mõnda üritust. Kolmandas osas uuriti vastaja kogemuse olemasolul ürituste korraldamise protsesse ja selle puudujääke. Samuti vastati sellele, millist liiki teenusepakkujaid kasutati. Uurimisküsimustiku sisu koosnes 22 küsimusest, kus oli valikvastused kui ka vabas vormis vastused. Küsimuste vastuste analüüsist selgus, et üle poole vastanutest pole kasutanud ürituste korraldamise teenust. See osa vastanutest on potentsiaalne sihtrühm loodava teenuse tarbimisel. Finantsprognoos näitab loodava ettevõtte toimimisvõimet ettevõtlus keskkonnas. Teoreetilises osas vaadeldu on leidnud praktilise väljenduse äriplaani koostamisel. Canvase ärimudel on lahti kirjutaud lisas 4, prototüübi näidis vaadeldav lisas 2 ning teoreetilises osas vaadeldud SWOT analüüs leiab praktilise rakenduse ettevõtte potentsiaali hindamiseks.et
dc.description.abstractThe final thesis is written on “The Business Plan of an Automated Event Management Platform“. The purpose of this thesis was to give an overview of the bases of entrepreneurship and analyse the business model on the basis of which the business plan has been created. Further, its goal was to test the business idea in theory before carrying it out in practice. Choice of the topic came out of the wish to support the entertainment industry which has suffered a lot during the Covid crisis. In the theoretical part, an overview of the theory of entrepreneurship was given, parts of a business plan were discussed and Canvas business model was introduced, which all were used as the basis for the practical part. The practical part consists of a business plan for a company All For Events. A questionnaire was used to study the necessity of the platform. In the practical part, the aim of the company's activities was described which was to provide the client with a professional and user-friendly service as a platform for organising events. The goal of the platform is to provide the client an access to all of the service providers who are needed to organise an event. The most important instrument for providing the service is an automated platform through which the company connects customers and service providers, finding reasonable offers and opportunities for the client to organise the event. All offers are accessible in one environment and it is easy to choose the most suitable package. Potential clients may be private clients, business clients, cultural institutions or educational institutions looking for a location, performer or technical partner for their events. On the other side are the companies that sell their services through All for Events platform who gain by reaching more customers thanks to sped up communication. By analysing the questionnaire, it can be concluded that the provision of the service is necessary and justified because it accelerates the process of organising events. Moreover, looking at the financial analysis and market research, it can be concluded that the company is competitive. During the market research, a questionnaire was prepared to find out what people's overall experience with organising events is and whether a platform that connects clients with service providers would simplify the organisation processes. The questionnaire was compiled in the Google Forms environment and was distributed through the social media channel Facebook. The questionnaire was divided into three different sections. In the first part, information about the respondent was collected and it was determined whether the respondent had experience in organising events. The second part of the questionnaire focused on whether the respondent has plans to organise an event in the future. The third part examined the processes of organising events and its shortcomings, if the respondent had experience. It was also asked what type of service providers they’ve previously used. The content of the study questionnaire consisted of 22 questions with optional answers as well as free-form answers. The analysis of the answers to the questions revealed that more than half of the respondents have not used the event management service. This proportion of respondents is a potential target group for the consumption of the service being created. The financial forecast shows the performance of the company in the business environment.et
dc.identifier.urihttps://dspace.tktk.ee/handle/20.500.12863/4323
dc.language.isoetet
dc.publisherTallinna Tehnikakõrgkoolet
dc.subjectTTK Subject Categories::Majandus and ärijuhtimineet
dc.subject.otherTööstustehnoloogia ja turunduset
dc.titleAutomatiseeritud ürituste korraldamise platvormi äriplaani koostamineet
dc.title.alternativeThe Business Plan of an Automated Event Management Platformet
dc.typelõputööet

Failid