Tehniliste juhendite koostamine järelteeninduseks

Kuupäev

2024-05-15

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Lõputöö käsitles olemasolevaid ja uuenduslike elektroonikaseadmete veekindlustamise võimalusi, alates hetkel Voltride tehnikute poolt kasutatavatest lahendustest, mida oli vaja parendada ja ühtlustada, kuni uute ja tulevaste lahenduste põhjaliku analüüsini. Arendades välja lahendused strateegilise veekindlustamise lahendused sai autor uusi ideid, milliseid materjale kasutades saab tagada parima veekindluse igale üksrattale individuaalselt. Manuaalide loomiseks on vaja esmalt teadmisi veekindlustamise kohta. Autor selgitas, mida tähendab veekindlus, seejärel tuues välja kõik üksrataste juurde kuuluvad ja veekindlustamist vajavad detailid. Iga detaili tähtsust ja ülesannet kirjeldav selgitus aitas aru saada, miks on vaja neid kaitsta tolmu ja vee eest. Sellele järgnes võimalike veekindlustamise meetodite detailne kirjeldus. Selleks, et alustada uute lahenduste väljatöötamisega pidi tutvuma kehtiva tööprotsessiga ja analüüsima töövõtteid, kui ka kasutatavaid tööriistu. Jälgiti tehnikuid veekindlustamise tööd tegemas, millest sai töö autor palju inspiratsiooni, kuidas saab kõigi tehnikute poolt tehtud veekindlustamised sama kvaliteetseks. Peale vaatluste lõpetamist ja lõpp produkti üle kontrollimist oli selge, mis osas on tehtud hästi ja mida on veel vaja parandada. Tuues turule veekindlustamist, kui lisateenust uuris autor olemasolevaid sarnase teenuse pakkujaid. Tema üllatuseks ei paku üksrataste veekindlustamist kogu Euroopas ükski kergliikuritega tegelev kauplus. Eestis pakub Tõuksimaailm veekindlustamist vaid tõukeratastele. Nende eelis on hetke seisuga veel kaasa antav garantii teostatud tööle, mis tagad kliendi rahulolu sõites igasuguse ilmaga. Üksrattaid tootvad tehaseid pole palju, kuid erinevaid disaine on rohkesti, mis muudab veekindlustamise keerulisemaks, kuna tuleb igale mudelile teha eraldi juhendav manuaal. Mudelitega tutvumine oli üks põhitegevusi lõputöö praktilises osas, mille kõik etapid tõi autor välja koos ajakuluga, mis võeti ka kokku võrdlusega. Sellesse kuulus ajakulu arvutamine, kui iga tehnik tutvub mudeliga iseseisvalt ja leiab oma äranägemise järgi lahenduse võrreldes ajavõiduga, mis tekkib manuaali järgi tootele veekindlustuse tegemisega. Uuenduslikud võimalused sama või veel parema veekindluse tagamiseks sai leitud läbi Voltride’ga ühendust võtnud turundusettevõttega, kes korraldas ka kohapeal tootekoolituse võimalikest lahendustest, mida saab kasutada elektriliste kergliikurite peal. Kasutades tööstuslike aineid veekindlustuseks hakatakse pakkuma ka garantiid klientidele, mis muudab teenuse veelgi atraktiivsemaks.   Lõputöö praktilise osa tegemise osutus ajakulukamaks, kui alguses oli arvestatud, kuid sellele vaatamata valmis süsteem, kuhu saab järjest lisada järjest valmivaid mudelipõhiseid manuaale. Kasutaja saab valida juba olemasolevast kataloogist veekindlustamise teenuse tootekoodi, millega on määratud selle maksumus kliendile. Töökoja meister, kelle üheks tööülesandeks on tehnikute päevagraafikute täitmine saab samuti loodud kataloogist vaadata kaua läheb aega teatud üksratta veekindlustamisega. Ettepanekuks, et jätkata sellise teenuse pakkumist veel laiemalt, on koostada samalaadsed manuaalid ka tõukeratastele ja elektrilistele ruladele. Selleks on vaja koostada uus kataloog ja teha test veekindlustamised igale müüdavale mudelile Voltride’s. See kataks pea tootevalikust suurema osa, mis tõstaks ettevõtte müüki. Töö eesmärk sai saavutatud edukalt, luues süsteemi, mille kaudu saab iga tehnik ligi veekindlustamise jaoks vajalikule materjalile. Manuaalide kasutamine reaalses olukorras on veel testimata, kuid kõigi hetkel töötavate tehnikute sõnul tundub süsteem lihtne ja väga kasulik abimehena, kui peaks tekkima küsimus. Kuigi lõputöö on valminud ja eesmärgid saavutatud käib töö ikkagi edasi, tagades värskeimad veekindlustamise viisid igas manuaalis.


The thesis addressed the possibilities of waterproofing existing and innovative electronic devices, ranging from the solutions currently used by Voltride technicians, which needed enhancement and standardization, to a comprehensive analysis of new and future solutions. By developing strategic waterproofing solutions, the author generated new ideas on utilizing materials to ensure optimal waterproofing for each individual monocycle. To create manuals, knowledge of waterproofing was initially required. The author explained the concept of waterproofing, followed by identifying all the components associated with monocycles requiring waterproofing. Descriptive explanations of the importance and function of each component aided in understanding why protection from dust and water is necessary. This was followed by a detailed description of potential waterproofing methods. To commence the development of new solutions, it was necessary to familiarize oneself with the existing workflow and analyze techniques and tools used. Observation of technicians performing waterproofing tasks provided the author with much inspiration on how to achieve uniform quality across all waterproofing tasks performed by technicians. After completing observations and inspecting the final product, it became evident what aspects were executed well and what needed improvement. Introducing waterproofing as an additional service involved researching existing providers of similar services. To the author's surprise, no single specialty store dealing with personal mobility devices offers waterproofing for monocycles across Europe. In Estonia, Tõuksimaailm only offers waterproofing for scooters. Their advantage currently lies in providing a warranty for the performed work, ensuring customer satisfaction regardless of weather conditions. While there aren't many monocycle manufacturing plants, there is a wide variety of designs, which complicates waterproofing as separate instructional manuals need to be created for each model. Familiarizing oneself with the models was a key activity in the practical part of the thesis, with all stages and timeframes outlined by the author along with a comparative summary. This included calculating the time each technician spends familiarizing themselves with a model and finding a solution based on their discretion compared to time saved by following the manual for waterproofing. Innovative solutions for achieving the same or even better waterproofing were found through collaboration with a marketing company, who contacted Voltride, which also conducted on-site product training on potential solutions applicable to electric personal mobility devices. Using industrial-grade materials for waterproofing will also come with a warranty for customers, making the service even more attractive. The practical part of the thesis turned out to be more time-consuming than initially anticipated, but nevertheless resulted in a system where model-based manuals can be continuously added. Users can select waterproofing service product codes from an existing catalog, determining the cost for the customer. The workshop manager, whose task includes scheduling technicians' daily activities, can also consult the created catalog to estimate the time required for waterproofing a specific monocycle. A proposal to expand the provision of such services further involves creating similar manuals for scooters and electric skateboards. This would necessitate the development of a new catalog and conducting waterproofing tests on each model sold by Voltride. This would cover nearly the entire product range, boosting company sales. The objective of the thesis was successfully achieved by creating a system through which every technician can access the materials necessary for waterproofing. The practical application of manuals is yet to be tested, but according to all currently working technicians, the system appears simple and very useful as an aid in case of questions. Although the thesis is completed and the objectives achieved, work continues to ensure the latest waterproofing methods are included in each manual.

Kirjeldus

Märksõnad

Tööelu

Viide