Jäätmevedu Kullamaa ja Kaiu vallas

Kuupäev

2014

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Käesolev lõputöö annab ülevaate olemasolevast jäätmehoolduse olukorrast nii Kaiu vallas, kus on korraldatus jäätmevedu kui ka Kullamaa vallast, kus korraldatud jäätmevedu puudub. Töö eesmärgi saavutamiseks kirjeldati Kaiu ja Kullamaa valdade jäätmevedu, analüüsides veopiirkondasid, jäätmeveo sagedust, aega ja jäätmeveo teenustasu. Korraldatud jäätmevedu võib esmalt tunduda väga keeruline, aga kui süveneda korraldatud jäätmeveosse, siis võib leida positiivseid aspekte, mis juurutavad korraldatud jäätmevedu ja teevad jäätmehoolduse mugavamaks inimeste jäoks. Töös esitatud joonised ja tabelid kajastavad hindasid, mida pakuvad AS Ragn- Sells ja AS Keskkonnateenused. Analüüsides neid leite töö tulemusena, et korraldatud jäätmevedu on odavam kodanikule, piisavalt efektiivne ja mõistlikult toimiv. Korraldatud jäätmevedu annab igale elanikule ja ettevõtjale garantii, et tema jäätmed käideldakse võimalikult keskkonnasäästlikult ning parima hinnaga. Korraldatud jäätmevedu on efektiivne kuna vallavalitsus ise korraldab vallas jäätmehooldust ja saab seada oma territooriumi kodanikele parimad tingimused. Samuti on korraldatud jäätmeveo puhul kergem teostada järelvalvet jäätmekäitluse üle, kuna on olemas jäätmevaldajate register ja ülevaade sellest, kes tühjendab regulaarselt jäätmemahutit ja kes mitte. Ainukese probleemina võib välja tuua, et jäätmevedaja ja jäätmevaldaja ei pruugi saada just endale kõige sobivamavaid jäätmeveolepinguid. Kui tulevikus Kullama vald liitub korraldatud jäätmeveoga, siis võiksid kaduda probleemid, mis on seotud keskkonnareostusega. Jäätmehooldus areneb ja inimesed ei hakka prügi metsa viima või põletama, kuna neil on olemas oma jäätmemahuti, millel toimub regulaarne tühjendus ja inimene peab iga tühjenduse eest ka maksma.


Transport of waste in Kullamaa and Kaiu municipalities The given thesis provides an overview of the current waste management situation in Kaiu municipality, where there is organized waste transport, as well as in Kullama municipality, where transport of waste is not organized. In order to achieve its aim, the given thesis describes the transport of waste in Kaiu and Kullamaa municipalities by analyzing areas of transport, transport frequency, time and waste transport fees. Organized waste transport may seem very complicated at first, but better insight into the topic allows to see its positive aspects, which help make it a common practise, as well as make waste management more convenient for people. The figures and tables presented in the thesis reflect the prices offered by Ragn-Sells AS and Keskkonnateenused AS. Analysis of these prices revealed that for citizens organized waste transport is cheaper, quite effective and functional. Organized waste transport guarantees every citizen and company that their waste is handled in the most environmentally friendly manner possible and at the best price. Organized waste transport is effective because municipal government organizes waste management in the municipality and establishes the best conditions for citizens residing there. Furthermore, with organized waste transport it is easier to supervise waste treatment, since there is a registry of waste holders and an overview of who does and who does not regularly empty their waste containers. The only possible problem is that the waste carrier and waste holders may not receive the most reasonable waste transport contracts. If Kullamaa municipality introduces organized waste transport, problems related to environmental pollution could disappear. Waste management is a developing field and people are less likely to dispose of their garbage in the woods or burn it, since they have their own waste containers, which are emptied on a regular basis and are paid for every time they are emptied.

Kirjeldus

Märksõnad

Viide