Korraldatud jäätmeveo rakendumine Saare maakonnas

Kuupäev

2014

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Ajaloost on teada, et Nõukogude perioodil ei pööratud siinmail keskkonnakaitsele tähelepanu. Eesti riigi taasiseseisvumise algusaastatel tegelesid okupatsioonist puutumatud lääneriigid jätkusuutliku jäätmemajanduse väljatöötamisega. Euroliidu liikmesriikidele kehtivad aga ühtsed kohustused ning seetõttu näeme lähiaastatel üha karmistuvaid nõudeid jäätmekäitlusele ja suurenevaid jäätmetasusid, et jõuda järele lääneriikide tasemele ja saavutada eesmärk taaskasutada aastaks 2020 vähemalt pool tekkivatest olmejäätmetest. Jäätmehieararhiaga on kõrgeimaks eesmärgiks seatud jäätmetekke vältimine. Nende eesmärkide saavutamiseks on Eestis alates 2005. aastast tiheasustusaladel KJV kohustus Saare maakond hõlmab pindalalt 2922 km² Lääne-Eesti saari. Piirkonnas elab 34836 inmest. KJV Saare maakonnas on jaotatud kuue eri piirkonna vahel: Kuressaare linn; Pihtla ja Kaarma vald; Kärla vald; Lääne-Saaremaa ühinenud vallad; Ida-Saaremaa ühinenud vallad ja Muhu saar; Ruhnu saar. Piirkondades kehtivad erinevad jäätmeveo hinnad. Enamus piirkondades pakub olmejäätmeveo teenust KJV korras kohalik firma OÜ Prügimees. Ida-Saaremaa ja Muhu ühinenud jäätmeveo piirkonnas pakub teenust tuntud Rootsi kontsern AS Ragn-Sells. Ruhnu saare jäätmeveo teenust pakub eraisik. KJV küsitluse tulemusena selgus, et Saare maakonna elanikud kasutavad enim 240 l prügikonteinerit. Suurimal protsendil vastanuist toimub jäätmevedu majapidamistest üks kord nelja nädala jooksul. Olmeprügist sorditakse enim patareisid. 86% küsitletute arvates hoiab KJV kohustus ära keskkonna prügistamist Inimesed on üha enam positiivselt meelestatud keskkonnahoidlike tegevuste suhtes, kuid teadmistest, eriti maapiirkondades, jääb vajaka. Probleemideks on ahjuküttega eramutes jäätmete põletamine, ühiskonteinerite ümbruse ülekoormamine suurjäätmetega ning tülikas KJV-st vabastuse taotlemine. Hästi toimiva jäätmehooldusega riikidest on käesolevas töös näidetena kirjeldatud Belgias, Hollandis ja Rootsis toimivad süsteeme. Saarelist eripära arvesse võttes on töös võrdlusena esitatud Hiiumaa ja Gotlandi jäätmehooldussüsteem. Eriti heaks eeskujuks võib pidada Gotlandi saart, kes lähedal asuva saarena on Saare maakonnale sarnane ka elanike arvu ja pindala poolest. Gotland on Rootsi omavalitsustest üks eesrindlikumaid jäätmehoolduse suunajaid. Saare laiemaks eesmärgiks on saavutada iseseisev energiaga varustatus. Jäätmete valdkonnas tehakse tööd selle nimel, et olmejäätmete täielik käitlemine toimuks saare piires. Autori hinnang KJV-le Saare maakonnas toob välja, et kehtiv süsteem vajab kaasajastamist. Otstarbekam oleks Saare maakonna käsitlemine ühtse jäätmeveopiirkonnana. Elanike teadlikkuse tõusule jäätmehoolduse vallas saavad kaasa aidata huvigruppide initsiatiivid ja infomaterjalide koostamine jäätmeveo piirkondade lõikes. Jäätmeveo hinnapoliitika peaks selgelt soodustama majapidamistes prügi sortimist. Seadust eiravad jäätmevaldajad peaksid seisma silmitsi karmima järelevalvesüsteemiga, sealhulgas korduvatele rikkujatele peaks olema määratud arvestatav rahaline trahv. Autori nägemuse kohaselt peaks ühtse jäätmehoolduspiirkonna arendamiseks kutsuma kokku töögrupi, mille liikmed oleksid kirjeldatud visiooni eestvedajad maakonnas. KJV teemalise uurimistöö käigus koostatud küsitluse tulemusi on võimalik kasutada Saare maakonna omavalitsuste jäätmemajandusalaste arengukavade koostamiseks. Edaspidi tuleks analüüsida erinevate Saare maakonna omavalitsuste jäätmealaste õigusaktide erinevusi ja leida võimalikke kompromisslahedusi.


Thesis named „Organized waste transport implementation in Saare County” aims to contribute to the development of integrated waste management strategy within the Saare County. Administrative covers 2922 km2 in the western Estonian islands with 34836 people living in the area. The obligation to organized waste transport in Estonia was established in 2005. Nine years after the situation Saare county is divided into six different organized waste transport areas, which in turn are serviced by: Prügimees Ltd and AS Ragn-Sells Inc. Output of the writing, a conducted survey revealed that most of Saare County residents use 240 liter bin. The largest percentage of respondents households waste removal takes place once every four weeks. In households the most sorted waste is batteries. 86 % of the county residents believes that organized waste transport system holds the duty to prevent littering. Comments of the residents showed that people feel more and more positive about environmental activities, but there is a lack of knowledge especially in rural areas. Problems include burning prohibited waste in private residentials, contaminating household waste collection facilities with large-scale objects and troublesome organized waste collection application for exemption. In thesis there are outlined countries on the basis of successful practices in waste management, such as Belgium, the Netherlands and Sweden. Considering peculiarities of the island 's there is also described waste management systems in two other Baltic Sea islands - Gotland and Hiiumaa. The island of Gotland can be regarded as especially good example. Sweden biggest island has one of the most progressive waste management strategy. The island has a broader goal of achieving an independent energy supply. Author of the writing points out that the current organized waste transport system needs upgrading by integration to one waste transport region. Raising awarness among residents can be made by non-governmental initiatives. There is a need of information materials about waste management for citizens across whole region. Waste transport pricing policy should clearly encourage households to sort their garbage. Law offenders have to face a tougher supervisory system, including frequent 31 offenders who should be fined with considerable financial penalty. According to the undersigned it is necessary to convene a workgroup to develop a coherent waste management in the region. Initiative members will be vision leaders of switching to integrated waste management system in the county. The results of the writing can be implemented for the development of the island as well as for smaller regional waste management plans. The results of the survey can help waste transport service providers to improve their everyday work in Saare county.

Kirjeldus

Märksõnad

Viide