Brändi tuntuse kasvatamine digiturunduse näitel

Kuupäev

2022-05-23

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on võrrelda erinevaid Eesti ettevõtteid ning analüüsida erinevate ettevõtete poolt sotsiaalmeedias reklaamitavat sisu. Selleks tutvustati töös kõigepealt sotsiaalmeedia erinevaid kanaleid ning seletati lahti turundusega seotud tähtsamad mõisted. Samuti uuris töö autor süvitsi kahe ettevõtte sotsiaalmeedias kulutatavate rahade kasutust ning analüüsis millele tähelepanu pööran. Lisaks tegi ta küsitluse erinevatele Eesti ettevõtetele, kus uuriti millised on populaarsemad kasutatavad sotsiaalmeedia kanalid, kui palju reklaamile raha kulutatakse ja mis on ettevõtete arvates kõige efektiivsem viis sotsiaalmeedias turundamiseks. Kuigi käesoleva bakalaureusetöö põhieesmärk on uurida kuidas on kõige tõhusam teha enda väikeettevõttele ilma suurte reklaami rahadeta reklaami, siis toob autor välja ka kuidas kasutavad suurettevõtted turundusrahasid, et võrrelda antud tulemusi. Põhiline muutus turul viimaste aastate jooksul on e-turunduse kasv. Reklaami tehakse ettevõtetele põhiliselt sotsiaalmeedia kanalites. Populaarseimateks kanaliteks on Facebook, Instagram ning YouTube. Kuid jätkuvalt on siiski olulised traditsioonilise turunduse 4P-d, samuti müügiprotsess, inimestega näost näkku kohtumine ja palju muud. Autor viis käesoleva bakalaureusetöö raames läbi uuringu kahe ettevõte baasil. Üheks ettevõtteks oli suurettevõtte, mis tegeleb vee tootmisega. Teiseks ettevõtteks valis autor väikeettevõtte, mis toodab fotoalbumeid. Mõlemad ettevõtted soovisid jääda konfidentsiaalseks, kuid olid nõus avaldama, kuidas kasutavad nemad oma reklaamile planeeritud eelarvet, ning mis kasu see neile on toonud. Uuringus osalenud ettevõtted kasutavad sotsiaalmeedias reklaamimiseks Facebooki, Instagrami ning ettevõte A ka YouTube'i ning Delfit. Samuti tegi töö autor küsitluse 31. ettevõttele. Küsitluse käigus selgus, et kõige sagedamini kasutavad ettevõtted sotsiaalmeedia postituste tegemiseks töötajat oma enda firmast. Samuti selgus, et pole väga populaarne kasutada tasulist reklaami, mis piirab suurema hulga inimesteni jõudmist ning seeläbi pärsib potentsiaalse toote või teenuse müüki. Kui ettevõte tellib aga teenust väljast sisse siis küsitluse käigus selgus, et keskmine summa mida ettevõte sellele ühel aastal kulutab on kuni 100 eurot. 49 Sotsiaalmeedia reklaami tulusust peetakse kesiseks ning autori arvates võib probleem seisneda selles, et ettevõtted ei analüüsi turundusele kulutatavate rahade voogu, mille tulemusena ettevõtted ei tea, mida nad teevad valesti ning kuhu nad peaksid reklaami suunama. Populaarseimateks sotsiaalmeedia kanaliteks ettevõtete jaoks on Facebook, Instagram, YouTube vähem populaarsem on TikTok, Linkedin ja Pinterest. Enim kasutavad ettevõtted sotsiaalmeedia kanaleid toote või teenuse reklaamimiseks, samuti brändi tuntuse kasvatamise eesmärgil, uudiste reklaamimiseks, sooduspakkumiste ja kampaaniate tutvustamiseks, klientide tagasiside saamiseks. Vähem populaarsemateks põhjusteks on konkurentide tegevuse jälgimine, suhtlus B2B tasandil ja töötajate otsimine läbi erinevate sotsiaalmeedia platvormide. Populaarseimad teist tüüpi sotsiaalmeedia turunduse viisid, mida ettevõtted kasutavad on e-maili turundus, suunamudijate kaasamine, televisioonis toote või teenuse reklaamimine. Vähem populaarsemaks osutusid raadios, välimeedias, blogides ja ajalehtedes ning ajakirjades reklaamimine. Töö autor toob välja mõned soovitused, mida peaksid ettevõtted jälgima endale reklaami tehes: • postitada tuleb tihedalt ning postitused tuleb läbi mõelda • postitusi tuleb hiljem analüüsida ning selgitada välja, mis on antud ettevõtte jaoks parimad sotsiaalmeedia kanalid • tegeleda pidevalt tootearendusega • kasutada võimalikult palju erinevaid sotsiaalmeedia kanaleid • kasutada ära tasuta reklaamimise erinevaid võimalusi, mis tähendab et teha koostööd erinevate inimeste, ettevõtetega ja suunamudijatega • pöörata tähelepanu postituste sisule • jälgida, mida konkurendid postitavad ning kuidas sellele reageeritakse • ettevõttel peaks olema kindlasti oma koduleht, sest siis on ta paremini leitav Eelpooltoodut analüüsides selgus, et Kaisukaer tootele sotsiaalmeedia kanalites järjepidevalt reklaami tehes, tehes loosimänge ja kaubamärgi kasvades ka suunamudijate kaasamise läbi võiks õnnestuda selle kaubamärgi kasvatamine ja potentsiaalsete ostjateni jõudmine.


The aim of this thesis is to compare different Estonian companies and to analyze their social media content. For this purpose, the work first introduced the different channels of social media and explained the most important concepts related to marketing. The author of the thesis also studied and analyzed the use of money spent by two companies on social media. In addition, she conducted a survey of different Estonian companies to find out which are the most popular social media channels, which are used, how much money is spent on advertising and which they think is the most effective. While the main goal of this thesis is to learn how it is most effective to advertise your small business without spending a lot of money on advertising, the author will also show how large companies use marketing dollars to compare the results. The main change in the market in recent years is the growth of e-marketing. Advertising to businesses is mainly done on social media channels. The most popular channels are Facebook, Instagram and YouTube. However, traditional marketing themes such as 4Ps, the sales process, meeting people face to face and much more remain important. For this thesis, the author conducted a study based on two companies. One of the two was a large company involved in water production. The author chose a small company that produces photo albums as the second one. Both companies wished to remain confidential, but agreed to disclose how they use the money in their advertising budget, and what benefits it has brought them. The companies in the survey use Facebook and Instagram to advertise on social media. As an addition, Company A also used YouTube and Delfi for this purpose. The author of the study also surveyed 31 companies. The companies that responded to the survey are listed in the annexes. The survey revealed that the most common way for companies to make social media posts is to use an employee from their own company. It is also not very popular to use paid advertising, which limits their reach to a larger number of people and thus limits potential sales of their product or service. However, the survey found that if a company outsources, the average amount spent by a company in a year is up to €100. The return on social media advertising is considered to be mediocre, and the author believes that the problem may be that companies do not analyze the flow of money they spend on marketing, which means that companies do not know what they are doing wrong and where they should be directing their advertising. The most popular social media channels for businesses are Facebook, Instagram, YouTube, less popular are TikTok, Linkedin and Pinterest. Most businesses use social media channels to promote a product or service, as well as to raise brand awareness, advertise news, promote special offers/promotions, and get customer feedback. Less popular reasons are to follow competitors' activities, to communicate at B2B level and to search for employees through various social media platforms. Other types of popular social media marketing used by companies are Email marketing, referral marketing, and TV advertising of a product or service. Radio, outdoor media, blogs and advertising in newspapers and magazines proved to be less popular. • The author of the paper outlines some recommendations that companies should follow when advertising themselves: • post frequently and think through your posts. • Posts should be analyzed afterwards to identify the best social media channels for a given company. • constantly engage in product development • Use as many different social media channels as possible. • take advantage of the various opportunities for free advertising, which means working with different people, companies and influencers. • pay attention to the content of posts • monitor what others post and how they respond to it • make sure that the company has a website, as this will make it easier to find Analysing the above, it became clear that by consistently promoting Kaisukaer's product on social media channels, running sweepstakes and, as the brand grows, by engaging influencers, it could be possible to grow the bran d and reach potential buyers.

Kirjeldus

Märksõnad

TTK Subject Categories::Other

Viide