2Smart Systems OÜ äriplaan

Kuupäev

2020

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Äriplaani võib pidada ettevõtte tegutsemiseks vajalikuks. Äriplaani koostamise käigus modelleeritakse ettevõtte põhiprotsessid ning võimalikud majandustulemused. Kästi koostatud üksikasjalik mudel on paremini mõistetav ettevõtte kasusaajatele ning seeläbi aitab tõsta kasusaajate motivatsiooni ettevõttega koostööd teha. Lõputöö teemaks oli äriplaani koostamine ettevõttele 2Smart Systems OÜ. Teema oli aktuaalne, kuna ettevõttel puudub kirjapandud äriplaan ning ettevõte soovib laiendada oma toote/teenusportfelli ning plaanib siseneda invaabitoodete väljatöötluse ja tootmise turule. Lõputöö koostamise käigus töötati läbi mitmeid teoreetilisi allikaid. Eestikeelseid materjale teema kohta pole piisavalt, seega töötati läbi väga suur hulk võõrkeelset kirjandust Äriplaani koostamiseks viidi läbi empiiriline turu-uuring. Turu-uuringus osales planeeritava toote võimalike kasutajate sihtgupi esindaja. Turu-uuringust selgusid vaegnägijate vajadused ja nende meetodid ümbritsevat keskkonda tajuda. Esimene ja kõige olulisem meetod on intervjueeritava sõnul kompimismeel. Teiseks meeleks millega vaegnägijad ümbritsevat ruumi tajuvad on helid ning kajad. Kajadest koosnev ruumiline kujutis pole sugugi täpne ja vaegnägijad vajaksid midagi täpsemat. Planeeritav invaabi seade peaks andma sihtgrupi esindajale infot kaugemate objektide kohta mis asuvad kuni 30m kaugusel ja peaks töötama ka tänaval. 2Smart Systems OÜ poolt planeeritav pimedate abistamiseks mõeldud toode võiks olla sihtgrupi seas populaarne, sest toote planeeritud funktsionaalsus on unikaalne, võimaldades pimedatel (vaegnägijatel) tajuda objekte mis asuvad kaugemal kui 1,8 meetrit ehk „Valge Kepi“ ulatusest väljaspool. Samas võimaldab toode saada vaegnägijatel kompimismeelt või ruumikaja kasutamata saada teavet ka lähemal asuvate objektide kohta skaneerides ümbrust laserkiirega. Uuringust selgus sihtgrupi poolt soovitatav toote hinnaskaala, mis autori hinnangul ja vastavalt arvutustele on kasumlik ka väiketootmisel. SWOT- ja riskianalüüsiga toodi äriplaanis välja ettevõtte tugevused ja nõrkused ning kirjeldati elektroonikatööstust mõjutavaid väliseid tegureid. Antud toode on leiutustasemega, unikaalne ja otseseid konkurente ega konkureerivaid tooteid turul ei ole. Omahinna kalkulatsiooni põhjal arvestab ettevõte toote omahinnaks 100 eurot/tükk. Ettevõte soovib saada kasumit ühe toote peale 275 eurot, seega müügihinnaks kujuneb 500 eurot/tükk. Lõputöö eesmärk sai täidetud. On loodud äriplaani koostamiseks vajalik teoreetiline raamistik, tutvustatud lõputöö metoodikat ja koostatud äriplaan ettevõttele 2Smart Systems OÜ.


The present thesis Business plan for 2Smart Systems Ltd consists of three chapters. The first chapter describes the history, purpose, types and elements of the business plan, the second chapter introduces the thesis methodology and the third chapter presents the business plan to 2Smart Systems Ltd. The thesis consists of four tables and one figure. The sources used include 11 books describing the field and 16 internet references. The topic is relevant, as the company does not have a written business plan and wants to expand its product/service portfolio and plans to enter the market for the design and production of products for disabled people. The aim of this thesis is to prepare a business plan for the expansion of 2Smart Systems OÜ and to evaluate the profitability of the secondary business. The following research tasks have been set to solve the problem of the final thesis and to achieve its aim: ● To review theoretical material and literature on business plans to develop a theoretical framework for business plans; ● To identify the needs of visually impaired people in an interview with a corporate stakeholder; ● To perform market analysis, SWOT analysis and financial forecasts; ● To prepare a business plan for 2Smart Systems OÜ using the chosen methodology; The research strategy of the thesis is “case study”, empirical research is carried out using a combination of qualitative (specific to general) and quantitative (general to specific) method, and the method of drawing conclusions is inductive and deductive. 2Smart Systems OÜ is active in the field of information and communications technology. The company has a stable project-based cash flow, providing services to its strategic partners. During its first year of operation, small assets have been acquired and some operating expenses have been covered. The company is making expansion plans for 2020 and wants to enter the market of product development. 2Smart Systems OÜ plans to raise additional capital for development in the future and use the support of innovation vouchers in product development and to cooperate with higher educational institutions in Estonia. The company is not subject to VAT. An empirical marketing research was conducted to prepare the business plan. A representative of the target group of potential users of the planned product participated in the marketing research. The marketing research revealed the needs of the visually impaired and their methods of perceiving the surrounding environment. The study revealed the product price range recommended by the target group, which according to the author is estimated to be profitable for small production. The SWOT and risk analysis highlight the strengths and weaknesses of the business plan and describe the external factors affecting the electronics industry.

Kirjeldus

Märksõnad

Viide