3. kategooria toodete taaskäitlus Havi Logistics näitel

Kuupäev

2023-01-05

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Antud lõputöö eesmärgiks oli anda autori kogemuse põhine struktureeritud ja põhjalik ülevaade kuidas käidelda 3. kategooria tooteid tooteid läbi kesklao ja kuidas see suunata taaskasutusse Havi Logistics näitel. Töö käigus uuris autor 3. kategooria toodetega seotud tekkivat mahtu, mahu jaotust grupiti lähtuvalt energia väärtusest ja otsis mooduseid kuidas ja kuhu suunata antud tooted taaskäitluseks, et saadav tulemus oleks antud tingimustes parim. Esmased kulu-tulu arvutused tõestasid 3.kategooria toodete käitlemise kasumlikkust läbi kesklao. Kõik seatud eesmärgid said täidetud. Lõputöö raames andsin autor ülevaate nii globaalsest rohepöörde taustast ja otsustest kui ka nende mõjust Eesti Keskkonna strateegiale, mis on omavahel väga tihedalt seotud. Ka antud projekti sisend ja ajend on ennekõike saanud tõuke rohepöördest ja nii Rimi Eesti Foodija Havi Logisticsi ühisest soovist ja motivatsioonist jätte oma tegevusega maha võimalik väike „jalajälg keskkonnale“. Havi kreedo on „Be green“, ehk Eesti keeles „Ole roheline“. Ka Rimi on väga tugevalt motiveeritud oma igas tarneahela lõigus leidmaks viise kuidas vähendada oma tegevusega negatiivset mõju keskkonnale. Projekti eesmärgiks on leida moodus 3. kategooria toodete käitlemiseks ja selleks, et seda teha, tuleb aru saada mis 3.kategooria tooted üldse on. Selleks tuleb mõista ja eristada kategooriaid 1,2 ja 3, sest iga kategooria on kardinaalselt erinev oma sisu ja nõuetega, mis tulenevad seadusest. Nende vastu eksimisel võivad olla tõsised tagajärjed nii toiduohutusele kui ka finantsilised. 3.kategooria materjal on loomsed saadust sisaldab toode, mida ei tohi enam poes müüa, aga mis oma omadustelt on veel kõlbulik suunamaks nö loomade toidu tegemiseks. Kui käärimisprotsess on juba alanud, tohib ja saab 3. kategooria tooteid suunata ainult taaskäitlusesse, mille eelduseks ongi käärimisprotsessi toimumine, nt biogaasi tootmine või põletusmaterjali tegemine peale kuivatusprotsessi läbimist. 3.kategooria toodete tagastus kesklattu toimub läbi tagastuslogistika põhimõtete ja läheb jäätmekäitluse alla. Tegemist on jäätmetega, mille käitlemisel ja protseduuride loomisel tuleb järgida piinliku täpsusega seadusandlust. Kõige mõistlikum riskide maandamise seisukohast on kaasata koheselt projekti meeskonda konsultandina ka veterinaarameti spetsialist, kes aitab oma teadmiste ja kogemusega tagada protsesside vastavus nõuetele, et hilisemaid probleeme vältida. Vahendite valikul, millega 3.kategooria materjali käidelda, tuleb lähtuda nende vastavusest seatud veterinaarameti nõuetele, milleks ennekõike on temperatuuri nõue, jälgitavuse nõue, ristsaastumise vältimise nõue transpordil ja laos ladustamisel. Ka oluliseks sisendiks mida ei tohi unustada on koostööpartneri nõuded, ehk mida tema antud 3. kategooria toodetega plaanib edasi teha, mis on tema jaoks lõpp produkt, toode. Ennekõike koostööpartneri valikul on hetke 3.kategooria toodeteomaniku nõuded ja ootused, aga alati tasub teostada terve turu analüüs, ehk kes üldse võiksid olla potentsiaalsed partnerid, mis tingimustel ja mis ajagraafikust lähtuvalt. Millal on nemad valmis võtma vastu 3. kategooria tooteid? Projekti alguses valitud partner ei pea olema ilmtingimata koostööpartner, kellega sa peab aastaid koostööd tegema. Tuleb eristada hetke vajadust, hetke projekti faasis versus tuleviku vajadusega kui sul endal olemas juba praktika, toimivad protsessid ja ka täiendav efektiivsus leitud, mida projekti alguses partneri valimise ajal ei olnud. Protsesside tõhustamine peab olema ise juba eraldi protsess. Paratamatult keskkond ja tingimused meie ümber on pidevas muutumises, seega tuleb ka protsesside ajakohasust hinnata ja vajadusel täiendada, muuta. Oluline on minna detaili, aga tuleb silmas pidada ka tervikvaadet, sest ühe väikse lõige muutmine või tekitada probleeme ka ressursi kadu teistes ahela lõikudes. Toodete ja info voogu tuleb vaadata ja ülesse ehitada tervikuna. Projektile annab hinnangu tasuvusanalüüs. Enne kui minnakse kulutusi tegema, peab matemaatika tulema kokku excelis. Ükski kulurida ei ole ebaoluline, tuleb võtta arvesse kõik mis vähegi võimalik ja kus oskame hinnangut anda. Alati on varieeruvust, aga kui sa excelis oled nö nullis, siis suure tõenäosusega on projekt tegelikult miinuses. Antud projekt oli edukas nii Excelis kui ka praktikas, miks Rimi Eesti Foods ja Havi Logistics on siiamaani ainukesed kes selliselt 3. kategooria tooteid läbi kesklao käitlevad ja taaskasutusse suunavad, on küsimus nende kettide tarneahela ja logistikajuhtidele. Kindlasti on meie kogemusest mida kaasa võtta ja õppida.


The aim of this thesis was to provide a structured and comprehensive overview based on the author's experience of how to handle category 3 products through the central warehouse and how to direct them to recycling using the example of Havi Logistics. During the work, the author studied the resulting volume related to category 3 products, the distribution of the volume by group based on the energy value, and looked for ways how and where to direct these products for recycling, so that the obtained result would be the best under the given conditions. Initial cost-benefit calculations proved the profitability of handling category 3 products through the central warehouse. All set goals were met. As part of my final thesis, the author gave an overview of the background and decisions of the global green revolution, as well as their impact on the strategy of the Estonian Environment, which is very closely related. The input and motivation of this project is primarily motivated by the green revolution and the common desire and motivation of Rimi Eesti Foodija Havi Logistics to leave a small possible "footprint on the environment" with their activities. Havi's credo is "Be green", that is, "Ole roheline" in Estonian. Rimi is also very strongly motivated in every section of its supply chain to find ways to reduce the negative impact of its activities on the environment. The goal of the project is to find a way to handle category 3 products, and in order to do this, you need to understand what category 3 products are. To do this, categories 1, 2 and 3 must be understood and distinguished, because each category is radically different in terms of content and requirements arising from the law. Getting them wrong can have serious food safety and financial consequences. Category 3 material is an animal product that contains a product that may no longer be sold in a store, but which, due to its characteristics, is still suitable for making food for animals. If the fermentation process has already started, the products of category 3 may and can only be directed to recycling, which requires the fermentation process to take place, e.g. biogas production or burning material after going through the drying process. The return of category 3 products to the central warehouse is carried out according to the principles of return logistics and goes under waste management. It is a matter of waste, the handling of which and the creation of procedures must be followed with embarrassingly precise legislation. From the point of view of mitigating risks, it is most reasonable to immediately include a specialist from the veterinary office as a consultant in the project team, who will help with his knowledge and experience to ensure that the processes comply with the requirements in order to avoid later problems. The choice of means to handle category 3 material must be based on their compliance with the requirements set by the Veterinary Board, which are primarily the temperature requirement, traceability requirement, and the requirement to avoid cross-contamination during transport and storage in the warehouse. Also an important input that must not be forgotten is the cooperation partner's requirements, i.e. what he plans to do with the given 3rd category products, which is the end product, the product for him. First of all, the choice of a cooperation partner depends on the requirements and expectations of the current category 3 product owner, but it is always worth performing an analysis of the entire market, i.e. who could be potential partners, under what conditions and based on what schedule. When will they be ready to accept category 3 products? The partner chosen at the beginning of the project does not necessarily have to be a cooperation partner with whom you have to cooperate for years. You have to distinguish the need of the moment, the moment in the project phase versus the need of the future when you yourself already have a practice, working processes and also found additional efficiency that was not there at the beginning of the project when choosing a partner. Streamlining processes must be a separate process in itself. Inevitably, the environment and conditions around us are constantly changing, so the timeliness of the processes must also be evaluated and, if necessary, supplemented and changed. It is important to go into detail, but the overall view must also be kept in mind, because changing one small section or causing problems can also result in the loss of resources in other sections of the chain. The flow of products and information must be viewed and built as a whole. The project is assessed by a cost-effectiveness analysis. Before spending money, the math needs to come together in Excel. No expense line is unimportant, everything possible and where we can make an assessment must be taken into account. There is always variability, but if you are so-called zero in Excel, then most likely the project is actually in the red. This project was successful both in Excel and in practice, why Rimi Eesti Foods and Havi Logistics are still the only ones who handle and recycle category 3 products in this way through the central warehouse is a question for the supply chain and logistics managers of these chains. There is definitely something to take away and learn from our experience.

Kirjeldus

Märksõnad

TTK Subject Categories::Transport::Logistika::Logistika ja tarneahela juhtimine::Tagastuslogistika

Viide