Internetiturunduse võimalused väikeettevõttes Vaoparts OÜ turunduskampaania korraldamiseks

Kuupäev

2024-05-15

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Lõputöö teemaks on „Internetiturunduse võimalused väikeettevõttes Vaoparts OÜ turunduskampaania korraldamiseks“. Ettevõttes puuduvad teadmised, kuidas korraldada internetiturundust piiratud eelarvega. Sel põhjusel ei ole ettevõte varem turunduskampaaniaid läbi viinud, et suurendada brändi tuntust. Lõputöö eesmärgiks oli leida sobivad internetiturunduse võimalused turunduskampaania läbi viimiseks. Nende eesmärkide saavutamiseks püstitati neli ülesannet. Esimeseks ülesandeks oli koostada internetiturunduse teoreetiline raamistik, mille täitmiseks uuriti, millised on olnud muutused Interneti arengus läbi ajaloo ja kuidas need on mõjutanud turundust. Seejärel kirjeldati peamiseid internetiturunduse kanaleid ja strateegiaid ning nende tähtsust tänapäeva digitaalses maailmas. Peatüki lõpetab kokkuvõttev lõik Vaoparts OÜ poolt valitud internetiturunduse kanalitest, kus põhjaliku analüüsi tulemusena osutusid kõige sobivamaks otsingumootori ja sotsiaalmeedia turundus ning veebileht, sest need taktikad vastasid kõige paremini ettevõtte eesmärkidele. Teiseks ülesandeks oli leida sobivad lähtekohad turunduskampaania korraldamiseks. Selle eesmärgi täitmiseks kirjeldati kõigepealt, mida soovib Vaoparts OÜ oma turunduskampaaniaga saavutada. Seejärel kirjeldati erinevate turunduses kasutatavate mudelite nagu 7 P, SMART, REAN, 5S ja AIDA kasutusvõimalusi strateegia loomisel ja eesmärkide seadmisel ning turunduskampaanias üldiselt. Analüüsi tulemusena valiti nende mudelite seast välja veebilehe optimeerimiseks SMART mudel, mis võimaldas seada konkreetseid, mõõdetavaid, saavutatavaid, asjakohaseid ja ajaliselt piiritletud eesmärke, et parandada veebisaidi nähtavust otsingumootorites. Facebooki jagamismängu jaoks osutus sobivaimaks AIDA mudel, mille abil keskenduti tähelepanu köitmisele, huvi äratamisele, soovi tekitamisele ja tegevusele suunamisele, et suurendada sellega jagamismängus osalemist. Kolmas ülesanne sisaldas endas turunduskampaania planeerimist, mõõdikute seadmist ja kampaania läbi viimist. Planeerimisfaasis keskenduti bränditeadlikkuse tõstmisele ja ettevõtte teenuste tutvustamisele. Autor lisas veebilehele Yoast SEO pistikprogrammi, et optimeerida sisu märksõnade ja otsingumootori jaoks, ning tegi ettevõttele Google Analytics 4 konto, et jälgida veebilehe liiklust ja analüüsida külastajate käitumist. Samuti loodi spetsiifilised artiklid veebilehele ning kujundati Facebooki jagamismäng, et suurendada sotsiaalmeedia kaasatust. Mõõdikuteks seati Vaoparts OÜ veebilehe külastajate arvu kasv 50% võrra, Facebooki fännilehe jälgijate arvu kasv 200 jälgijani ning märksõnade „Granit Partnershop“, „automaatkäigukasti õlivahetus“ ja „konditsioneeri/kliima täitmine R1234yf“ positsiooni parandamise Google'i orgaanilistes otsingutulemustes esimese kahe lehekülje seas. Tulemuste kontrollimiseks kasutati Google Analytics 4 tööriista, Facebooki jagamismängu tulemuste analüüsimiseks kasutati Meta äriüksuse statistika lehte ning märksõnade positsioone kontrolliti Google otsingu abil. Kõik tegevused ja eesmärgid viidi läbi viiekuulise perioodi jooksul. Viimaseks ülesandeks oli hinnata turunduskampaania tulemusi ja teha ettepanekuid edasisteks turundustegevusteks. Kampaania eesmärk oli suurendada veebilehe külastajate arvu 50% võrra, kuid saavutati 29,89% kasv. Vaatamata sellele, et eesmärki täielikult ei saavutatud, näitasid tulemused orgaanilise liikluse ja otsese otsingu olulist kasvu, mis viitab SEO tõhususele ja ettevõtte nime suurenenud tuntusele. Samuti ei saavutatud Facebooki jagamismänguga oodatud jälgijate arvu kasvu, aga siiski suurenes märkimisväärselt ettevõtte nähtavus sotsiaalmeedias. Google'i orgaanilistes otsingutulemustes saavutati kõigi seatud märksõnade positsioneerimine esilehel, mis suurendab ettevõtte veebilehe nähtavust ja potentsiaalselt ka külastajate arvu. Autor soovitab jätkata sisu optimeerimist ja märksõnade valiku laiendamist, et suurendada otsingute spektrit ja veebiliiklust. Samuti on oluline olla sotsiaalmeedias aktiivne, et tõsta kaasatust ja jälgijate arvu, lähtudes sihtrühma geograafilistest ja demograafilistest andmetest. Lisaks tuleks pidevalt analüüsida turunduskampaaniate tulemusi, et tegevusi tõhusalt kohandada.


The topic of the thesis is “Internet Marketing Opportunities for Vaoparts OÜ's Marketing Campaign”. The company lacks knowledge on how to conduct internet marketing with a limited budget. As a result, it has not previously conducted marketing campaigns to increase brand awareness. The aim of the thesis was to find suitable internet marketing opportunities for executing a marketing campaign. To achieve these objectives, four tasks were set. The first task was to create a theoretical framework for internet marketing. This involved researching the historical changes in the development of the Internet and how these have impacted marketing. The main internet marketing channels and strategies and their importance in today's digital world were then described. The chapter concludes with a summary of the internet marketing channels chosen by Vaoparts OÜ, where a thorough analysis identified search engine marketing, social media marketing, and the company website as the most suitable tactics, as they best matched the company's goals. The second task was to identify appropriate approaches for conducting the marketing campaign. To achieve this goal, the initial description focused on what Vaoparts OÜ aims to achieve with its marketing campaign. Next, the potential use of different marketing models such as 7 P, SMART, REAN, 5S, and AIDA in strategy creation, goal setting, and the marketing campaign in general were described. The analysis resulted in the selection of the SMART model for website optimization, allowing for setting specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound goals to improve website visibility in search engines. For the Facebook sharing game, the AIDA model was chosen, focusing on attention, interest, desire, and action to increase participation in the sharing game. The third task involved planning the marketing campaign, setting metrics, and executing the campaign. The planning phase focused on raising brand awareness and introducing the company's services. The author added the Yoast SEO plugin to the website to optimize content for keywords and search engines and created a Google Analytics 4 account for the company to monitor website traffic and analyze visitor behavior. Specific articles were created for the website, and a Facebook sharing game was designed to increase social media engagement. The metrics set included a 50% increase in visitors to Vaoparts OÜ's website, an increase in Facebook fan page followers to 200, and improved positioning of the keywords “Granit Partnershop,” “automatic transmission oil change,” and “air conditioning/climate filling R1234yf” in Google's organic search results to be within the first two pages. Google Analytics 4 was used to verify the results, Meta's business statistics page was used to analyze the Facebook sharing game's outcomes, and keyword positions were checked using Google search. All activities and objectives were carried out over a five-month period. The final task was to evaluate the results of the marketing campaign and make suggestions for further marketing activities. The campaign aimed to increase website visitors by 50%, but achieved a 29.89% increase. Despite not fully reaching the goal, the results showed a significant increase in organic traffic and direct searches, indicating the effectiveness of SEO and increased brand recognition. The expected increase in Facebook followers was not achieved through the sharing game, but the company's visibility on social media increased significantly. In Google's organic search results, all targeted keywords achieved first-page positioning, enhancing the website's visibility and potentially increasing visitor numbers. The author recommends continuing to optimize content and expanding keyword selection to increase the range of searches and web traffic. It is also important to remain active on social media to boost engagement and follower numbers, based on the target audience's geographical and demographic data. Additionally, constant analysis of marketing campaign results is essential to effectively adjust activities.

Kirjeldus

Märksõnad

Majandus and ärijuhtimine::Ettevõtlus ja turundus

Viide