Renoveerimise kontseptsioon Vindi 7 korteriühistu näitel

Kuupäev

2024-01-11

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Lõputöö raames koostati renoveerimise kontseptsioon Vindi 7 korteriühistule. Käesolevat lõputööd kasutab kõnealune korteriühistu üldkoosolekul renoveerimistöödega alustamise nõusoleku saamiseks ja Kredexi toetuse taotlemisks. Antud lõputöös analüüsiti 1970. aastal ehitatud korterelamut. Töö põhineb enamasti visuaalsel vaatlusel, mida autor kaardistas koos lõputöö juhendaja ja KÜ juhatusega. Hoone hetkeolukorra uurimise raames selgus, et objekti olulisemateks puudusteks on suured energiakulud, puuduv ventilatsioonisüsteem, reguleerimata küttesüsteem ning niiskukahjustused keldris, pööningul ja fassaadil. Lahendusena pakub lõputöö autor välja lisasoojustada välissein, sokkel ja keldriseinte maa-alune osa. Selleks tuleb teha kaevetöid ja lõhkuda välistrepp. Vundamendi soojustööde lõpetamisel tuleb trepid taastada ning katta ilmastikukindla ja libisemiskindlate plaatidega vajalikud kohad. Lisaks on oluline rajada sillutusriba kaldega majast eemale. Välisseinte lisasoojutamisel oluline on uued aknad paigaldada metallist kinnititega soojustuse tasapinda. Lodžadele on vaja paigutada uus soojustus. Oluline on hinnata varikatuse seisukord ning vajadusel need asendada. Katuse lekked on vaja likvideerida ning tihendada katuseluugi ümbrused. Pööningu põranda vana täide tuleb asendada uue lisasoojustamisega ning kokku viia välisseina soojustusega. Lisaks tuleb uuendada kogu hoone küttesüsteem, mille raames on vaja keldris asuv soojussõlm, seadmed ja torustik demonteerida ning paigaldada uus automaatne soojussõlm koos kolme soojusvahetiga. Uuendatud soojussõlme torustikud peavad olema isoleeritud ning süsteem tuleb ümber seadistada uuele küttegraafikule. Korteritesse tuleb paigaldada uued radiaatorid termostaatventiilidega. Hoone renoveerimisel tuleb rajada mehaaniline soojustagastusega ventilatsioonisüsteem. Keldrikorrusele ja trepikodadele paigaldada värskeõhuklappid ning välisseintel tuleb paigaldada kanalid seina välispinna soojuskihi alla. 51 Oluline on rekonstrueerida veevarustuse ja olmekanalisatsiooni süsteemide osad ning uuendada elektrikilpide kapid terves majas. Lisaks tuleb paigaldada liikumisanduritega vastavad valgustid trepikodadesse ja keldritesse. Samuti oli töös välja toodud ka renoveerimisprotsess, mis hõlmab endas tehnilise konsultandi kaasamist, hoone tehnilise seisundi hindamist, pangalaenu ja Kredexi toetuse saamise protsessi kirjeldust ning ühistu koosoleku ja hoone rekonstrueerimise läbiviimist. Antud töös renoveerimisetööde kogumaksumuseks oli eelarvestatud 1 293 765 eurot ilma käibemaksuta. Kuna 2023 aasta detsembrikuu seisuga ei ole veel Kredexi Rekonstrueerimistoetuse 2022-2027 rahastamise voor avatud ning arvestades asjaoluga, et hetkel Euroopa Liidu alal on kiiresti muutuv majanduslik olukord, on lõputöö autori poolne soovitus ja ettepanek korteriühistule, taotlusvooru avamise tähtaegade selgumisel, vaadata üle rekonstrueerimise maksumust ning vajadusel viia sisse eelarve muudatusi.


The topic of current thesis is „Rennovation concept on the example of Vindi 7 apartment association“. European Union, including Estonia, is planning to take huge steps towards achieving climate neutrality goals. A 2021 report by EASAC calls for political measures to ensure the fulfillment of the Paris Climate Agreement, particularly in reducing CO2 emissions from buildings on the European Union's territory. Due to the fact that 75% of the current building stock is not climate-neutral, a comprehensive renovation is recommended within the next 30 years. Estonia is actively contributing to this effort by renovating 100 individual houses, 14,000 apartment buildings, and 27,000 non residential buildings. It is important to note, that some financial support and renovation grants, such as Kredex's Reconstruction Grant 2022-2027, are already available in Estonia. According to Kredex's requirements, in order to ensure the quality of renovation work, technical consultants are required, representing the interests of owners/clients and overseeing the entire renovation process. However, there is a shortage of competent consultants for such large-scale renovations, and apartment association managing board may lack the necessary expertise to lead the process. The main focus of the presented thesis is the development of a renovation concept for the apartment association Vindi tn 7 building. Current thesis includes technical descriptions, funding options, Kredex technical requirements, renovation solutions, and an estimated cost. Thesis also emphasizes the stages and descriptions of the work done by the technical consultant. The renovation concept that is being prepared during the work process of the current thesis could possibly serve the purpose of persuading residents of the necessity of renovation based on the developed concept. The thesis consists of six chapters. The first two describe the building's parameters and technical condition. The third outlines various funding options and Kredex's technical requirements. The fourth and fifth chapters describe fundamental renovation solutions and the technical consultant's perspective on the renovation process. The final chapter of the thesis focuses on the cost of renovation. Analyzed object of the thesis is a 1970s apartment building located at Vindi 7. The analysis is addressing deficiencies in construction and technical systems of the object. The proposed renovation 53 concept of the thesis suggests solutions such as external wall insulation, foundation insulation, roof repairs, and updates to heating, ventilation, water supply, and sewage systems. Additionally, fire safety measures and electrical system upgrades are recommended. The thesis also provides a step-by-step renovation process, including the involvement of a technical consultant, assessment of the building's technical condition, obtaining bank loans and Kredex financial support, organizing an apartment association meeting, and executing the reconstruction. The estimated total cost of the renovation work outlined in the thesis is 1 293 765 euros excluding VAT. Considering the fact that the cost of renovation was calculated in advance, the author advises the apartment association to review the reconstruction cost and make budget adjustments as needed, considering the uncertainty of the opening dates for the Kredex Reconstruction Grant 2022-2027 and the rapidly changing economic situation within the European Union.

Kirjeldus

Märksõnad

Ehitus::Kinnisvara korrashoid::Remont- ja rekonstrueerimistööd

Viide