Õppeotstarbeline programeerimisülesannete automaatne kontrolli programm

Kuupäev

2024-05-15

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Automatiseerimise olulisus tänapäeva ühiskonnas on vaieldamatu, kuna see võimaldab efektiivsemat tööd, suuremat täpsust ning hoida aega kokku. Kiirelt areneva tehnoloogia ajastul on automatiseerimine saanud peamiseks viisiks optimeerida erinevaid protsesse, sealhulgas haridusvaldkonnas. Antud lõputöös keskenduti just sellise automaatse kontrolli programmi väljatöötamisele, mis võimaldaks hõlpsasti hinnata tudengite poolt loodud programmeerimisülesandeid mobiilrobootika kursusel, mille aluseks on ROS platvorm. ROS (Roboti operatsioonisüsteem) platvormi kasutamine programmeerimisülesannete alusena pakub mitmekesiseid võimalusi tudengitele praktiliste oskuste arendamiseks ja sügavamaks arusaamiseks roboteid ning autonoomseid süsteeme puudutavatest teemadest. Selline lähenemine mitte ainult ei toeta tudengite õppimist, vaid valmistab neid ka ette tuleviku väljakutseteks, kus robootika ja autonoomsete süsteemide oskuste nõudlus on üha kasvav. Moodle õppekeskkond võimaldab integreerida erinevaid vahendeid, mis rikastavad õppeprotsessi interaktiivsusega. Üks neist vahenditest on Github Classroom, mis võimaldab kasutajatel tarkvarakoodi automaatset kontrolli. Pärast ülesande esitamist Github Classroomis käivitatakse automaatsed testid iga muudatuse järel, võimaldades kasutajal näha testitulemusi ja vajadusel parandusi teha. Erinevaid testimise võimalusi kasutades saab tagada ülesande nõuetele vastavuse ning GitHub Classroom võimaldab jälgida osalejate testide edukust. Hindamise meetodid hõlmavad sisend/väljunditestide ja käsu käivitamise teste, mis võimaldavad kontrollida ülesande täitmist vastavalt standardsetele kriteeriumitele. Lõputöö eesmärgiks oli muuta mobiilrobootika kursus efektiivsemaks uue õppevahendi loomise näol ja pakkuda tudengitele võimalust omandada praktilisi oskusi ROS platvormi baasil, tagades samal ajal kiire ja objektiivse tagasiside nende tehtud tööle ning tõsta õppimise kvaliteeti tõsta, pakkudes paremat tuge ja juhendamist nende õppeprotsessis.


Automated control program for educational programming assignments The importance of automation in today's society is undeniable, as it enables more efficient work, greater accuracy, and time saving. In the rapidly evolving technological era, automation has become the primary means of optimizing various processes, including in the field of education. The focus of this thesis was on developing an automatic control program that would easily assess programming assignments created by students in the mobile robotics course, based on the ROS platform. Using ROS (Robot Operating System) as the basis for programming assignments offers students diverse opportunities to develop practical skills and gain a deeper understanding of topics related to robots and autonomous systems. Such an approach not only supports student learning but also prepares them for future challenges, where the demand for robotics and autonomous systems skills is constantly growing. The Moodle learning environment allows for the integration of various tools that enrich the learning process with interactivity. One of these tools is Github Classroom, which enables students to automatically check software code. After submitting an assignment in Github Classroom, automatic tests are run after each change, allowing users to see the test results and make corrections if necessary. By using various testing options, compliance with assignment requirements can be ensured, and Github Classroom allows tracking of participants' test success. Assessment methods include input/output tests and command execution tests, which allow checking the completion of assignments according to standard criteria. The aim of the thesis was to make the mobile robotics course more efficient through the creation of a new educational tool and to provide students with the opportunity to acquire practical skills based on the ROS platform, while ensuring quick and objective feedback on their work. Additionally, the goal was to improve the quality of learning by offering better support and guidance throughout their learning process.

Kirjeldus

Märksõnad

Mehaanika::Robotitehnika, Reaalained ja graafika::Programmeerimine

Viide

Kollektsioonid